Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3759
Title: Особливості огляду місця події
Other Titles: Features of the event review
Authors: Лазебний А.М., Франчук М.І.
Lazebniy A.M., Franchuk M.I.
Keywords: особливості,
огляд місця події,
об’єкти матеріального світу,
досудове розслідування,
оцінка та фіксація доказів,
властивості матеріальних об’єктів.
features,
review of the place of the event,
objects of the material world,
pre-trial investigation,
evaluation and fixation of evidence,
properties of material objects.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Лазебний А. М. Особливості огляду місця події / А. М. Лазебний, М. І. Франчук // Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. присвячена пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана, 19 квітня 2019 р. / Ун-т ДФС України, Нац. академія внутрішніх справ, Нац. академія служби безпеки України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 399–403.
Abstract: Публікація присвячена характеристиці особливостей огляду місця події. Визначено завдання слідчого огляду. Визначено принципи проведення огляду місця події. The publication is devoted to the description of the features of the review of the place of the event. The task of the investigator is determined. The principles of conducting an event review are determined.
Description: 1. Біленчук П. Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуваного (проблеми комплексного вивчення особи обвинувачуваного в стадії попереднього слідства) : моногр. / П. Д. Біленчук. – 352 с. 2. Криміналістика : підручник / В. К. Весельський, В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 544 с. 3. Криміналістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Чаплинський К. О., Лускатов О. В., Пиріг І. В., Плетенець В. М., Чаплинська Ю. А. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. – 480 с. 4. Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника / В. А. Образцов. – М. : Юристь, 1997. – 336 с. 5. Удовенко Ж. В. Криміналістика : конспект лекцій / Ж. В. Удо-венко. − 2016. − 320 с. 6. Цимбалюк В. І. Процесуальний порядок огляду місця події / В. І. Цимбалюк // Юридичний вісник. − 2014. − 4 (33).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3759
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3965_IR.pdf4.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.