Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3788
Title: Сутність виконавчої влади як ключової категорії адміністративного права
Other Titles: The essence of executive power as a key category of administrative law
Authors: Бортник Н.П., Тильчик О.В., Дніпров О.С.
Bortnyk N.P., Tylchyk O.V., Dniprov O.S.
Keywords: вивиконавча влада,
органи виконавчої влади,
державне управління,
державна гілка влади,
публічна влада,
адміністративне право.
executive power,
executive bodies,
state administration,
state power branch,
public authority,
administrative law.
Issue Date: 2018
Publisher: Правова позиція.
Citation: Бортник Н. П. Сутність виконавчої влади як ключової категорії адміністративного права / Н. П. Бортник, О. В. Тильчик, О. С. Дніпров // Правова позиція. – 2018. – № 2 (21). – С.19– 27.
Abstract: У статті проаналізовано основні підходи до розуміння змісту і сутності виконавчої влади як ключової категорії адміністративного права. Наголошено на тому, що питання про зміст виконавчої влади – одне з найвагоміших питань адміністративно-правової науки. Особливі характеристики цієї гілки влади відображають стан державності в конкретний момент, дозволяють оцінити потенціал і перспективи державно-правових методів розв’язання соціальних проблем. Зазначено, що виконавча влада становить підсистему (гілку) державної влади, яка покликана здійснювати виконавчо-розпорядчу діяльність із метою управління в окремних сферах відання шляхом реалізації державно-владних повноважень методами і засобами публічного, здебільшого адміністративного, права. Ключові слова: виконавча влада, органи виконавчої влади, державне управління, державна гілка влади, публічна влада, адміністративне право. The article analyzes the main approaches to understanding the content and essence of executive power as a key category of administrative law. Power as a complex social and legal phenomenon has existed since the creation of society and is charac- terized by a real ability to manage the actions of people, coordinating conflicting individual or group interests, subjugating them to one will, through persuasion or coercion. It was emphasized that the issue of the content of executive power is one of the most important issues of administrative-legal science. The purpose of this article is to consider issues relating to the clarification of the essence of the executive branch, which, in contrast to other branches of government, the activity aimed a ten forcing the laws and their implementation, as well as fulfilling its main task, which is the management of social and economic processes of society, guided by the legislative acts. Executive power is a kind of power of social and political, but not identical to them, because it has it own specific features. The sphere of action of political power is the whole complex of relations taking place within the framework of the political system.
Description: 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: http://zaNon4.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 2. Про заходищодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: указ Президента України від 22 липня 1998 р. No 810. Офіційний вісник України. 1999. No 21. С. 32. 3. ɗнциклопедический юридический словарь / под ред. В. Крутских. М.: Имфра, 1999. С. 27. 4. Гончаров Д., Гонтарева И. Введение в политическую науку. М.: Юристь. 1998. С. 216. 5. Войтович Р. Філософсько-методологічні засади системи державного управління. Вісник УАДУ. 1999. No 3. С. 294–306. 6. Малиновський В. Державне управління: навч. посіб. 3 вид., переробл. та допов. К.: Атіка, 2009. 608 с. 7. Гетьман Є. Поняття «державна влада» та її співвідношення з виконавчою владою. Публічне право. 2012. No 4 (8). С. 70–76. 8. Курашвили Б. О системе функций государства. Проблемы государства и права: труды научных сотрудников и аспирантов. М., 1974. Вып. 9. С. 25–35. 9. Андреевский И. Полицейское право. 2 изд. СПб., 1874. Т. 1. 648 с. 10. Про Кабінет Міністрів України: Закон Украни від 27 лютого 2014 р. No 794–VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. No 13. Ст. 222. 11. Про центральні органи виконавчої влади: закон Украни від 17 березня 2011 р. No 3166–VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. No 38. Ст. 385. 12. Про доступ до публічної інформації: закон Украни від 13 січня 2011 р. No 2939–VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. No 32. Ст. 314. 13. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. No 3. Офіційний вісник України. 2002. No 2. Ст. 57. 14. Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів вико- навчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. No 1302. Офіційний вісник України. 2002. No 36. Ст. 1700. 15. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації держав- ної політики: постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. No 996. URL: https://www.Nmu.gov.ua/ua/npas/243788058. 16. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльно- сті органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. No 976. URL: http://zaNon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF. 17. Кілієвич О. Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної полі- тики та економіки. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. 510 с. 18. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підруч. / О. Ярмиш, В. Серьогін. Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 531 c. 19. Глосарій Програми розвитку публічного адміністрування ООН. URL: http://www.unpan.org/DPADM/ProductsServices/ Glossary/tabid/1395/language/en-US/Default.aspx. 20. Босак О. Публічне управління як нова модель управління у державному секторі. Державне управління: теорія та практика: збірн. наук. пр. Х.: Магістр, 2010. No 2. 21. Стратегія реформування державного управління України на 2016–2020 рр.: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України No 474-р від 24 червня 2016 р. Офіційний вісник України. 2016. No 55. Ст. 1919. 22. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. No 457. URL: http://zaNon0.rada.gov.ua/ laws/show/48-2016-%D0%BF/paran9#n9громадян. 23. Як працює сервіс електронних петицій // Офіційне інтернет-представництво Прези- дента України. URL: https://petition.president.gov.ua/about. 24. Верховна Рада України. Електронний кабінет громадянина. URL: https://itd.rada.gov.ua/ idsrvнет. 25. Єсімов С. Захист персональних даних у контексті розвитку динамічних інформацій- них систем. Наук. вісник Львівського державного ун-ту внутрішніх справ. Серія «Юридична». 2013. Вип. 3. С. 198–208. 26. Єсімов С. Правове регулювання застосування інформаційних технологій для форму- вання довіри до органів державної влади. Наук. вісник Львівського державного ун-ту внутріш- ніх справ. Серія «Юридична». 2015. Вип. 1. С. 173–184.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3788
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3994_IR.pdf248.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.