Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3792
Title: Cпори у сфері публічно-правових відносин: окремі теоретико-правові проблеми конфліктного підходу до визначення поняття
Other Titles: Constraints in the field of public and legal relations: some theoretical and legal problems of the conflict approach to the definition of the concept
Authors: Тильчик В.В.
Tylchyk V.V.
Keywords: адміністративне судочинство
конфлікт
правовий спір
сфера публічно-правових відносин
спірні відносини
правовий конфлікт
administrative justice
conflict
legal dispute
sphere of public-legal relations
controversial relations
legal conflict
Issue Date: 2018
Publisher: Прикарпатський юридичний вісник
Citation: Тильчик В. В. Cпори у сфері публічно-правових відносин: окремі теоретико-правові проблеми конфліктного підходу до визначення поняття / В. В. Тильчик // Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 4 (25), Т. 2. – С. 143–148.
Abstract: У статті проведено огляд основних підходів до теоретичного формування поняття «спір у сфері публічно-правових відносин». Окремо увага акцентується на конфліктному підході до встановлення сутності та змісту вказаного поняття. Здійснено короткий огляд досліджень, в яких розвивається підхід, за якого спір визначається як конфлікт, що вирішується за допомогою інструментів адміністративного судочинства. Критично оцінені положення, що містяться у вітчизняній правовій науці про спір у сфері публічно правових відносин, та сформульовано основні напрями переосмислення існування даного феномену в межах правової дійсності.
The article reviews the main approaches to the theoretical formation of the concept of “dispute in the area of public-legal relations”. Separately, attention is focused on the conflict approach of establishing the essence and content of the concept. A brief overview of studies in which the evolution of the approach in which the dispute is defined as a conflict solved by means of administrative legal proceedings is carried out. Critically evaluated provisions developed within the framework of domestic legal science about the dispute in the area of public-legal relations and formulated the main directions of rethinking the existence of this phenomenon within the limits of legal reality.
Description: 1. Правова доктрина України : у 5 т. Харків : Право, 2013. 2. Публічно-правова доктрина України / Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, М.П. Кучерявенко та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків : Право, 2013. Т. 2. 864 с. 3. Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р. Теоретико-правові засади адміністративного судочинства: проблеми і перспективи. Публічно-правова доктрина України. 2013. Т. 2. С. 328–348. 4. Хаманева Н.Ю. Административно-правовые споры: проблемы и способы их разрешения. Государство и право. 2006. № 11. С. 5–13. 5. Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор (теоретико-методологические подходы к исследованию). Правоведение. 2000. № 1. С. 68–79. 6. Старилов Ю.Н. От административной юстиции к административному судопроизводству. Воронеж, 2001. 144 с. 7. Лупарев Е.Б. Административно-правовые спо ры : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.14 / Воронеж, 2003.URL : https://www.twirpx.com/file/572744/. 8. Саркисов А.К. Конфликты в сфере налоговых отношений: теория и практика правового разрешения : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.14 / Москва, 2006.URL : http://www.dslib.net/admin-pravo/konflikty-vsfere-nalogovyh-otnoshenij.html. 9. Сухарева Н.В. Административно-правовые споры в сфере экономики. Право и экономика. 2001.№ 4. С. 45–49. 10. Лупарев Е.Б. Общая теория правового спора в свете изменений административно-процессуального законодательства Российской Федерации. Административное право и административный процесс.Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 2(36). С. 115–117. 11. Жернаков М.В. Податкові спори: реформування механізмів вирішення : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2015. 396 с. 12. Способи вирішення публічно-правових спорів з органами влади : практичний посібник / Л.Б. Сало, І.Я. Сенюта, Н.Є. Хлібороб, А.М. Школик. Дрогобич : Коло, 2009. 112 с. 13. Рябченко О.П. Категорія «публічно-правовий спір»: розмежування конституційної та адміністративної юрисдикції. Вісник Конституційного Суду України. № 4-5. 2011. С. 174–178. 14. Черняхович І.Е. Поняття публічно-правового спору та його розмежування із суміжними поняттями «публічно-правовий конфлікт», «державно-правовий конфлікт», «адміністративно-правовий спір». Приватне та публічне право. 2018. № 2. С. 108–112 15. Кодекс адміністративного судочинства України : кодекс. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 35-36, 37. Ст. 446. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 16. Писаренко Н.Б., Сьоміна В.А. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія. Харків : Право, 2011. 136 с. 17. Чечот Д.М. Административная юстиция (теоретические проблемы) [Текст]. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1973. 135 с. 18. «Євромайдан». URL : https://uk.wikipedia.org. 19. Попович С. Административное право : [учебник] / [пер. с сербохорватского]. Москва : Прогресс, 1968. 544 с. 20. Мацелик Т.О., Параниця С.П. Адміністративно-правовий спір як категорія правового спору. Юридичний вісник. 2010. № 4(17). С. 51–55. 21. Хаманева Н.Ю. Теоретические проблемы административно-правового спора. Государство и право. 1998. № 13. С. 28–32. 22. Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2006. 404 с. 23. Бевзенко В.М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України : дис ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків. 2010, 433 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3792
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3998_IR.pdf130.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.