Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3800
Title: Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення
Other Titles: Interaction of the investigator with the operational units during the criminal proceedings: actual problems and ways to solve them
Authors: Юрченко А.М., Гарбовський Л.А., Башта І.І.
Yurchenko A.M., Harbovskyi L.A., Basta I.I
Keywords: Взаємодія,
слідчий,
оперативні підрозділи,
доручення,
форми взаємодії.
interaction,
investigator,
operational units,
orders,
forms of interaction.
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво.
Citation: Юрченко А. М. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : монографія / А. М. Юрченко, Л. А. Гарбовський, І. І. Башта. – Видавництво, 2018. – 204 с.
Abstract: У монографічному дослідження розглядаються особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження. Проведено дослідження найактуальніших питань забезпечення взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та висвітлені актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. The monograph examines the peculiarities of the interaction of the investigator with the operational units during the criminal proceedings. The research of the most urgent issues of interaction between the investigator and the operational units was carried out and the actual problems and ways of their solution were highlighted.
Description: 1. Аксенов А. А. Организация взаимодействия в органах внутренних дел, как функция управления : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1974. 24 с. 2. Алексеев С. С. Теория права. Харьков : БЕК, 1994. 224 с. 3. Алексійчук О. М. Організація взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ при розкритті та розслідуванні умисних убивств. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 2011. № 2. С. 154–159. 4. Антология сыска от полиции к внешней разведке. Уголовный розыск : документы и материалы (XI – нач. XX.). Киев : Знание Украины, 2006. 611 с. 5. Антонюк А. Б. Правове регулювання надання міжнародної правової допомоги : проблеми та напрями вдосконалення. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право), 2013. № 4. С. 234–239. 6. Антонюк А. Б. Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень : дис. … канд. юрид. наук., 2016. 198 с. 7. Ануфриев Н. И., Пиджаренко А. М. Тайны сыска. Кн. 1. К. : Преса України, 2002. 524 с. 8. Баггер Х. Реформы Петра Великого. М. : Прогресс, 1985. 194 с. 9. Бажанов С. В. Историческая преемственность следственных групп (бригад). Законность, 1998. № 5. С. 41–45. 10. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с. 11. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність. Підручник. Частина І. Харків : Вид-во Нац. університету внутр. справ, 2002. 336 с. 12. Бараннік Р., Компанієць Д. Кримінальний розшук поза територією держави : деякі термінологічні та організаційні питання його проведення. Право України, 2006. № 5. С. 135–138. 13. Бараннік Р. В. Співробітництво та допомога у кримінальних справах : співвідношення понять. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2010. № 1. С. 224–232. 14. Бастрыкин А. И. Взаимодействия советского уголовно-процессуального и международного права. Л., 1986. С. 52–54. 15. Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступления. М. : Юридическая литература, 1991. 110 с. 16. Бекетов М. Ю. Следователь органов внутренних дел и милиция : взаимодействие при расследовании преступлений. Учеб. пособие. М. : Щит-М; Мос. УМВД РФ, 2004. 257 с. 17. Белкин Р. С. Венберг А. И. Криминалистика : общетеоретические проблемы. М. : Юрид. Лит., 1983. 264 с. 18. Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М. : Изд-во НОРМА (Изд. группа НОРМА-ИНФРА–М), 2001. 240 с. 19. Белкин Р. С. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. заслуженного деятеля науки РФ, Белкина Р.С. 2-е изд, перераб. и доп. М. : Норма, 2006. 992 с. 20. Берест Г. С. Надання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в ході оперативного супроводу досудового розслідування терористичного акту. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 2009. № 21. С. 33–41. 21. Бирюков П. Н. Международное уголовно-процессуальное право и правовая система Российской Федерации : теоретические проблемы : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2001. 368 c. 22. Біленчук П. Д., Пашковський В. В. Проблеми правового регулювання кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2014. Випуск 5. Том 3. С. 192–196. 23. Білоус В. Т. Координація боротьби з економічною злочинністю : монографія. Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2002. 449 с. 24. Благута Р. І. Негласні слідчі (розшукові) дії : проблеми підготовки та проведення. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 2013. № 1. С. 147–152. 25. Блажівський Є. М., Грошевий Ю. М., Дьомін Ю. М. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т.2 / за заг. ред. В. Я. Тація. Харків. 2012. 664 с. 26. Бондар Г. Ю. Правове забезпечення взаємодії слідчих правоохоронних відомств у кримінальному судочинстві України : дис. … канд. юрид. наук. Х., 2004. 214 с. 27. Борідько О. А., Граділь О. І. Організаційно-правові засади взаємодії органів досудового слідства і оперативних підрозділів при провадженні у кримінальних справах. Право і суспільство : кримінальний процес. Організація боротьби зі злочинністю, 2010. № 4. С. 220–223. 28. Вакулік О. А, Азаров Ю. І. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні. Нав. посібник. Київ : «Цент учбової літератури», 2015. 184 с. 29. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. 1440 с. 30. Виконання міжнародних договорів України у сфері кримінального судочинства. офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України URL: http://old.minjust.gov.ua/9601 (дата звернення : 27.01.2018). 31. Виноградова О. І. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2000. 20 с. 32. Водько Н. П. Уголовное судопроизводство Украины вступает в новую эру. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (серія : Юриспруденція), 2012. Вип. 3. С. 141–147. 33. Волеводз А. Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М. : Юрлитинформ, 2002. 528 с. 34. Волеводз А. С. О некоторых направлениях совершенствования правового регулирования международного сотрудничества на досудебных стадиях уголовного процесса. Вопросы правоведения : межвузовский сборник научных трудов. Ереван, 2001. № 1. С. 29–39. 35. Волженкина В. М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества : учебное пособие. СПб., 1999. 112 с. 36. Волженкина В. М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. 359 с. 37. Волобуєв А. Ф. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками в стадії порушення кримінальних справ про економічні злочини. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2003. Вип. 22 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2003_22_3 (дата звернення : 27.01.2018). 38. Волобуєва О. О. Взаємодія слідчого з фахівцями під час збору інформації про особу, що скоїла злочин : дис. канд. юрид. наук. Донецьк, 2006. 236 с. 39. Гаврилюк В. І., Дубина В. І., Даничюк М. П. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України на напрямку протидії торгівлі людьми. К. : Цифра, 2007. 171 с. 40. Галаган В. І. Слідчі дії : проблеми визначення. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право», 2010. № 1. С. 1–10. 41. Галючек А. А. Проблеми нормативного закріплення завдань та функцій суб’єктів оперативно-розшукової діяльності. Науковий вісник Юрид. акад. МВС України, 2004. № 32. С. 315–320. 42. Гарбовський Л. А. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний юридичний вісник : актуальні проблеми сучасності (теорія та практика), 2016. Випуск 1 (3). С.12–16. 43. Гарбовський Л. А. Забезпечення конфіскації грошових сум і майна, отриманих злочинним шляхом (міжнародно-правові аспекти). Науковий вісник Національної академії ДПС України, 2006. № 3. С. 248–255. 44. Гарбовський Л. А. Конфіскація майна у кримінальному судочинстві України : сучасний стан та проблеми вдосконалення законодавства : монографія. Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. 178 с. 45. Гарбовський Л. А. Окремі аспекти відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України. Міжнародний юридичний вісник : актуальні проблеми сучасності (теорія та практика), 2017. Випуск 2-3 (6–7). С. 223–229. 46. Гарбовський Л. А., Діденко Є. В. Потерпілий у кримінальному процесі : історико-правовий аспект. Науковий вісник Національного університету ДПС України, 2012. № 2(57). С. 219–225. 47. Георгицэ М. Организованная преступность : проблемы теории и практики расследования. Монография. К. : Институт Реальных наук, 1998. 271 с. 48. Герасимов И. Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования следователя и других участников расследования преступлений. Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1984. 349 с. 49. Гибов В. В. Сыскная полиция в механизме Российского государства (теоретический и историко-правовой аспект) : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1998. 210 с. 50. Говоров О. В. Проблемні аспекти оперативно-розшукової діяльності в світлі положень нового КПК України. Досудове розслідування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : м-ли постійно діючого науково-практичного семінару. Х. : ТОВ «Оберіг», 2012. Вип. № 4. С. 192–194. 51. Головко М. Б. Організаційно-правові та психологічні засади вдосконалення взаємодії працівників оперативних підрозділів та слідчих : дис ... канд. юрид. наук. Київ : Б.в., 2012. 219 с. 52. Гребельский Д. В. Теоретические основы и организационно правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М. : Академия МВД СССР, 1977. 171 с. 53. Губар С. В. Становлення і розвиток органів дізнання і досудового слідства в Україні (1917–60-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. К., 2002. 19 с. 54. Гумін О. М. Використання слідчим сил та засобів оперативних підрозділів на досудовому розслідуванні. Форум права, 2013. № 1. С. 237–242. 55. Гусаров С. М. Генезис запровадження негласних слідчих (розшукових) дій у законодавство та практичну діяльність правоохоронних органів України. Європейські перспективи, 2013. № 3. С. 35–39. 56. Дербенев А. П. Пределы поручений следователя органам дознания о производстве розыскных действий. Правоведение, 1983. № 4. С. 78–82. 57. Державна служба статистики України URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення : 27.01.2018). 58. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 р. Дата оновлення : 10.01.2011. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_174 (дата звернення : 27.01.2018). 59. Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 р. Дата оновлення : 10.01.1994. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/498_604 (дата звернення : 27.01.2018). 60. Договір між Україною та США про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 р. Дата оновлення : 10.02.2000. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/840_019 (дата звернення : 27.01.2018). 61. Договір між Україною і Монголією про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах від 27.06.1995 р. Дата оновлення : 01.08.2002. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/496_001 (дата звернення : 27.01.2018). 62. Дубинский А. Я., Шостак Ю. Н. Организация и деятельность следственно-оперативной группы. К., 1981. С. 22–26. 63. Дунаєва А. В. Діяльність слідчого щодо розшуку підозрюваного : дис. … канд. юрид. наук. К., 2013. 214 с. 64. Душейко В. О., Некрасов В. А., Мацюк В. А., Компанієць Д. О. Міжнародний розшук : теорія та : практика. Монографія. К. : КНТ, 2006. 168 с. 65. Душейко Г. О. Деякі аспекти вдосконалення організації взаємодії у процесі розкриття злочинів. Вісник Запорізького юридичного інституту, 1998. № 2(4). С. 138–144. 66. Елинский В. И., Исаков В. М. Становление и развитие уголовного сыска в России (X – нач. XX вв.). М. : МВД России, 1998. 80 с. 67. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13.12.1957 р. Дата оновлення : 20.09.2012. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_033 (дата звернення : 27.01.2018). 68. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15.05.1972 р. (ETS № 73). Дата оновлення : 22.09.1995. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_008 (дата звернення : 27.01.2018). 69. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 р. Дата оновлення : 08.11.2001. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_036 (дата звернення : 27.01.2018). 70. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: http://reyests.coust.gov.ua (дата звернення : 27.01.2018). 71. Зуєв В. В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія. Х. : ТОВ «Оберіг», 2017. 204 с. 72. Историография и источники истории государственных учреждений и общественных организаций СССР : Сборник статей. М. : ГИАИ, 1983. 155 с. 73. Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства : наказ міністра юстиції України Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Верховного суду України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 29.06.1999 р. № 43/5/22/103/512/326/73 Дата оновлення : 14.01.2014. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0446-99 (дата звернення : 27.01.2018). 74. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / за заг. ред. проф. О. М. Джужи. 2-е вид., перероб. і доп. К. : Атіка, 2006. 256 с. 75. Історія кримінології, основи кримінологічної теорії URL: http://studopedia.su/5_54909_organizatsiya–vzaiemodii–slidchih–pidrozdiliv–z–inshimi–pidrozdilami–organiv–vnutrishnih–spravukraini.html (дата звернення : 27.01.2018). 76. Калганова О. А. Основи взаємодії правоохоронних органів України та іноземних держав. Національний вісник Національної академії ДПС України. Ірпінь, 2007. № 1 (36), С. 237–243. 77. Калганова О. А. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах як частина міжнародного соціального співробітництва. Актуальні проблеми реформування приватного права України (тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції). Запоріжжя, 2006. С. 61–64. 78. Карасева Е. В. Процессуальные аспекты международного сотрудничества органов предварительного следствия при МВД Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. 180 c. 79. Карпенко М. І., Швець О. О. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні. Юридична наука, 2013. № 8. С. 56–68. 80. Карпов О Н. Оперативно-розшукова компетенція Інтерполу URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum (дата звернення : 27.01.2018). 81. Карпов О. Н. Використання можливостей міжнародних поліцейських організацій у розшуку злочинців : автореф. дис. … канд. юрид. наук. К., 2011. 22 с. 82. Картохина О. А. Начало и прекращение уголовного преследования следователями органов внутренних дел : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2003. 214 с. 83. Керевич О. В. Процесуальні й організаційні аспекти взаємодії слідчого та органу дізнання щодо розкриття та розслідування злочинів. Вісник Запорізького юридичного інституту. Запоріжжя, 2004. № 2 (27). С. 272–277. 84. Керевич О. В. Процесуальні та психологічні основи взаємодії слідчого та органу дізнання в ході розкриття і розслідування злочинів : дис. … канд. юрид. наук. К., 2001. 265 с. 85. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 р. Дата оновлення : 21.01.2006. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_009 (дата звернення : 27.01.2018). 86. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 07.10.2002 р. Дата оновлення : 07.10.2002. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_619 (дата звернення : 27.01.2018). 87. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1996. № 30. Ст. 141. 88. Корж В. П. Деякі проблеми взаємодії слідчого з учасниками розкриття та розслідування економічних організованих злочинів. Вісник прокуратури, 2000. № 1(13). С. 60–65. 89. Корнякова Т. В. Прокуратура і органи позавідомчого контролю : нагляд і взаємодія : дис... канд. юрид. наук : 12.00.10. Одеса, 2004. 214 с. 90. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України, 2012. № 37. Ст. 1370. 91. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. № 1001-05. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1961. № 2. Ст. 15. 92. Кримінально-процесуальний кодекс УСРР 1922 р. Офіц. вид. Х. : [б, в.], 1922. 34 с. 93. Кримінально-процесуальний кодекс УСРР 1927 р. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського Уряду України, 1927. Відділ I., № 36–38. 94. Кругликов А. П. Сущность и правовые формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания : учебное пособие. Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1985. 60 с. 95. Крылов И. Ф., Бастрыкин А. И. Розыск, дознание, следствие : учеб. пособ. Ленинград : Изд-во Ленинград. гос. ун-та., 1984. 217 с. 96. Кубарєв І. В. Поняття взаємодії слідчого та оперативних підрозділів при розслідуванні злочинів. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2010. № 2. С. 181–185. 97. Куліш А. М., Мулявка Д. Г., Рєзнік О. М. Діяльність податкової міліції : правові та організаційні засади. Монографія. Суми : Сумський державний університет, 2015. 140 с. 98. Лекарь А. Г. Предотвращение преступлений органами охраны общественного порядка : дис. … докт. юрид. наук. М., 1967. 45 с. 99. Липатов М. И. Организационное обеспечение взаимодействия органов внутренних дел и иными государственными органами, общественными организациями и трудовыми коллективами : лекция. М. : Акад. МВД СССР, 1990. 25 с. 100. Лисенко В. В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції : (теорія та практика). Монографія. К. : Логос, 2004. 499 с. 101. Лисенко В. В. Міжнародне співробітництво у сфері протидії податковим злочинам та відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. Зб. наукових праць. Харків, 2003. Вип 7. С. 174–177. 102. Ляш А. О. Проблеми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ у сучасних умовах. Матеріали наук. практ. конф. «Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю». К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2000. С. 123–127. 103. Ляшук О. М. Етапи історичного розвитку процедури міжнародного розшуку осіб. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право, 2014. Вип. 25. С. 258–261. 104. Малая Советская Энциклопедия. / гл. ред. Б. А. Введенский. Третье издание. М., 1958. Т. 2. 453 с. 105. Малюга В. М. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в системі методики розслідування злочинів : дис. ... канд. юрид. наук. Л., 2016. 289 с. 106. Маляренко В. Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів : теорія, історія і практика. Монографія. К. : Концерн «Видавничий Дім «ІН Юре», 2004. 544 с. 107. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и законность. 2-е изд., перераб. и доп. Н. Новгород : НЮИ МВД РФ, 1997. 234 с. 108. Милинчук В. В. Новые тенденции международного сотрудничества в сфере уголовного процесса : концепция международного транснационального правосудия. Государство и право, 2004. № 1. С. 87–97. 109. Михайленко К. Вопросы сотрудничества государств в области оказания международной правовой помощи. Право и политика, 2002. № 6. 230 с. 110. Михайленко П. П., Кондратьєв Я. Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах : в 3 т. К. : Генеза, 2000. Т. 3 (1946-1990). 616 с. 111. Мишанина Н. В. Органы предварительного следствия в уголовно-процессуальном механизме государства : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2003. 212 с. 112. Мудряк Т. О. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів щодо криміналістичного забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 3. Том 3, 2014. С. 166–171. 113. Мулявка Д. Г., Фещенко Л. О., Гречанюк С. К. Взаємодія Державної податкової служби України з правоохоронними органами (теорія та практика). Монографія. Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. 186 с. 114. Мусієнко І. І., Гриненко С. О. Особливості правової регламентації оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій у новому кримінальному процесуальному законодавстві. Досудове розслідування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : м-ли постійно діючого науково-практичного семінару. Х. : ТОВ «Оберіг», 2012. Вип. № 4. С. 223–230. 115. Наказ судебным следователям от 08.06.1860 г. История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы : Учебное пособие / под ред. В.М. Курицына. М. : Щит-М, 1998. С. 12–16. 116. О повышении эффективности деятельно следственного аппарата, прокурорского надзора за исполнением законов органами предварительного следствия и дознания : Приказ Генерального прокурора СССР от 22.07.1983 г. № 47. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу. 1955–1991 гг. : Сборник правовых актов / сост. : В. Н. Галузов. М. : Спарк, 1997. С. 139–145. 117. О проведении эксперимента по перестройке системы следственного аппарата органов внутренних дел : Приказ министра внутренних дел СССР от 04.08.1987 г. № 163. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу. 1955–1991 гг. : Сборник правовых актов / сост. : В. Н. Галузов. М. : Спарк, 1997. С. 151–155. 118. Об устранении фактов волокиты в расследовании уголовных дел : Приказ Генерального прокурора СССР от 19.03.1952 г. № 63. История советской прокуратуры в важнейших документах / под ред. К. А. Мокичева. М. : Госюриздат, 1952. С. 543–548. 119. Озерський І. В. Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний аналіз) : дис... канд. наук. Київ : Б.в., 2003. 329 с. 120. Оніщик Ю. В. Міжнародне співробітництво у боротьбі з фінансовими правопорушеннями. Нав. посібник. Київ, 2016. 421 с. 121. Патик А. А. Взаємодія слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при розкритті та розслідуванні майнових злочинів : дис. … канд. юрид. наук. К., 2011. 223 с. 122. Патик А. А. Засади взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при розкритті й розслідуванні майнових злочинів. Науковий вісник. 2010. № 3. С. 241–248. 123. Пашковський М. І. Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги : автореф. дис. … канд. юрид. наук. К., 2003. 24 с. 124. Пивоваров В. В., Щербина Л. І. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ : монографія. Х. : Право, 2006. 176 с. 125. Пиджаренко А. Истории и тайны уголовного и политического сыска. К. : Юринформ, 1994. 396 с. 126. Півненко В. Досудове слідство : проблеми теорії та практики. Право України, 1998. № 12. С. 77–81. 127. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник. К. : НАВСУ, 1999. 700 с. 128. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія. Харків : Арсіс ЛТД, 2007. 567 с. 129. Погорецький М. А. Взаємодія органів дізнання й досудового слідства в стадії порушення кримінальної справи : деякі процесуальні й організаційно-тактичні питання. Актуальні проблеми криміналістики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 25-26 верес. 2003 р.). Х. : Гриф, 2003. С. 126–129. 130. Політичний енциклопедичний словник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / за ред. Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкіна. К. : Генеза, 1997. 400 с. 131. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-ІV. Відомості Верховної Ради України, 2006. № 30. Ст. 260. 132. Про створення підрозділів Укрбюро Інтерполу та Типові завдання та функції підрозділів Укрбюро Інтерполу в головних управліннях, управліннях МВС України в Криму, областях, містах Києві та Севастополь : Наказ МВС України від 15.02.1995 р. № 104 Дата оновлення : 21.02.2011. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0038-104 (дата звернення : 27.01.2018). 133. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними службами органів внутрішніх справ України в розкритті і розслідуванні вчинених злочинів : Наказ МВС України від 07.09.2005 р. № 777 Дата оновлення : 21.02.2011. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0038-777 (дата звернення : 27.01.2018). 134. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події : Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1377 Дата оновлення : 27.06.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15 (дата звернення : 27.01.2018). 135. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : Наказ МВС від 07.07.2017 р. № 575 Дата оновлення : 07.07.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17 (дата звернення : 27.01.2018). 136. Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України : Наказ Національної поліції України від 07.11.2015 р. № 81 Дата оновлення : 07.07.2017. URL: http://tranzit.ltd.ua/nakaz/ (дата звернення : 27.01.2018). 137. Про затвердження Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України : Наказ Національної поліції України від 10.11.2015 р. № 85 Дата оновлення : 07.07.2017. URL: http://tranzit.ltd.ua/nakaz/ (дата звернення : 27.01.2018). 138. Про затвердження положення про Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції : наказ Нац. поліції України від 17.11.2015 р. № 95 Дата оновлення : 07.07.2017. URL: http://tranzit.ltd.ua/nakaz/ (дата звернення : 27.01.2018). 139. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України, 2015. № 40-41. Ст. 379 140. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України, 1992. № 22. Ст. 303. 141. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Відомості Верховної Ради України, 1993. № 35. Ст. 358. 142. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень : Наказ МВС від 14.08.2012 р. № 700 Дата оновлення : 07.07.2017. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MVS391.html (дата звернення : 27.01.2018). 143. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень : Наказ від 14.08.2012 р. № 700 Дата оновлення : 07.07.2017. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MVS391.html (дата звернення : 27.01.2018). 144. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України, 2015. № 2-3. Ст. 12. 145. 248 Проблема боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 2016. № 1. С. 268–277. 146. Проект Закону про оперативно-розшукову діяльність від 04.04.2017 р. № 6284 Дата оновлення : 03.10.2017. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61497 (дата звернення : 27.01.2018). 147. Пчолкін В. Д. Розкриття злочинів у харчовій промисловості : монографія. Одеса : Вид-во ОЮІ НУВС, 2005. 376 с. 148. Рогатюк І. В. Прокурорський нагляд як гарантія законності і обґрунтованості прийняття процесуальних рішень на початковому етапі досудового розслідування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2014. № 2. С. 140–154. 149. Российское законодательство Х-ХХ веков : тексты и комментарии : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М. : Юридическая литература, 1984-1994. Т. 3. «Акты Земских соборов» / под ред. А. Г. Манькова, 1985. 512 с. 150. Рощина Ю. Роль судебного следователя в уголовном процессе дореволюционной России. Российская юстиция, 2002. № 12. С. 64–65. 151. Сизоненко А.С. Використання доказів, отриманих на території інших країн, в кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. К., 2004. 18 с. 152. Скулиш Є. Д. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України. Вісник Національної академії прокуратури України, 2012. № 2(26). С. 15–23. 153. Скулиш Є. Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за кримінальним процесуальним кодексом України. Наук. Вісник Чернівецького ун-ту, 2012. Вип. 618. С. 108–114. 154. Смирнов М. Застосування іноземного кримінально-процесуального права при наданні взаємної правової допомоги по кримінальним справам. Підприємництво, господарство і право, 2004. №1. С. 109–112. 155. Социология. Наука об обществе : учебное пособие / под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. Х. 1996. 622 с. 156. Стратонов В. М., Захарченко О. В. Загальні положення взаємодії слідчого з органом дізнання в процесі розшуку та встановлення місця знаходження обвинуваченого. Форум права, 2011. № 1. С. 982–988. 157. Тарасов А. В. Взаимодействия следователей и полиции в ходе судебной реформи второй половины ХІХ века. Юристь-Правовед, 2001. № 2 (3). С. 79–83. 158. Тарасов А. И. Институт судебных следователей по реформам середины ХIХ века (историко-правовой анализ) : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. 201 с. 159. Татаров О. Ю. Гарантії законності та обґрунтованості прийняття процесуальних рішень на початковому етапі досудового провадження. Актуальні проблеми права : теорія і практика : зб. наук. пр. Східноукр. Нац. ун-ту імені В. Даля, 2012. № 24. С. 470–480. 160. Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України : теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС). Монографія. К. : Донецьк : ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. 180 с. 161. Татаров О. Ю. Роль досудового провадження в контексті реформування системи кримінальної юстиції в Україні. Право та державне управління : зб. наук. пр. Запоріжжя, 2011. № 4. С. 132–137. 162. Топчій В. В. Взаємодія органів досудового слідства з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні злочинів. Взаємодія оперативних підрозділів з іншими суб’єктами протидії злочинам : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 12 груд. 2012 р). К. : ФОП Кандиба, 2012. С. 49–53. 163. Топчій В. В. Взаємодія органів досудового розслідування та оперативних підрозділів у складі слідчо-оперативних груп. Юридичний вісник, 2014. № 4(33). С. 138–143. 164. Топчій В. В. Взаємодія слідчих та співробітників оперативних підрозділів під час надходження заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Міжнародний вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2014. № 10-2. Том 2. С. 107–110. 165. Топчій В. В. Передумови взаємодії слідчого й оперативного працівника органів внутрішніх справ у розкритті та розслідуванні злочинів. Право і суспільство, 2015. № 2. С. 286–296. 166. Топчій В. В. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні злочинів (за матеріалами МВС України) : монографія. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. 342 с. 167. Топчій В. В. Принципи взаємодії слідчого й оперативного працівника органів внутрішніх справ під час розкриття й розслідування злочинів. Право і суспільство, 2015. № 3(2). С. 191–196. 168. Уваров В. Г. Міжнародно-правові стандарти у кримінальному процесі України : монографія. Харків : НікаНова, 2014. 416 с. 169. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.2000 г. № 907-IQ URL: http://legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes (дата звернення : 27.01.2018). 170. Українська радянська енциклопедія : в 12 т. / голов. ред. М. П. Бажан та ін. К. : Голов. ред. Укр. Енциклопедії, 1977-1985. 2–е вид. Т. 8 (олефін–поплін). 1982. 527 с. 171. Усатий Г. О. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції під час проведення слідчих дій. Науковий вісник НАВСУ, 2002. № 3. С. 220–228. 172. Фаринник В. І. Особливості процесуальної взаємодії ор¬гану досудового розслідування з іншими підрозділами МВС та громадськістю у кримінальному провадженні. Юридичний вісник України, 2012. № 44 (905). С. 4–7. 173. Цимбал П. В., Власова Г. П. Поняття взаємодії та її основні ознаки. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності : матеріали міжнар. постійно діючого наук.-практ. семінару. Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. С. 454–464. 174. Цимбал Г. П. Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів : автореф. дис. … канд. юрид. наук.. К., 2005. 19 с. 175. Чайковський А. С., Губар С. В., Довбня В. А. Дізнання та досудове слідство : історія і сучасність. К. : НАВСУ, 2004. 204 с. 176. Черкасова Е. К. Правовое регулирование приостановления и возобновления уголовно-процессуальной деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2004. 18 с. 177. Чорноус Ю. М. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 2011. № 1. С. 240–249. 178. Чорноус Ю. М., Сакаль А. П. Початковий етап розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними злочинними угрупуваннями : навч. посіб. К. : «Аванпост–прим», 2015. 195 с. 179. Чурікова І. В. Початок досудового розслідування у кримінальному процесі України. Юридичний часопис національної академії Внутрішніх справ, 2013. № 2. С. 226–231. 180. Шамрай В., Олійник І. Поняття і суть взаємодії, її значення. Прокуратура. Людина. Держава, 2004. № 1. С. 60–67. 181. Шепітько В. Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / за ред. акад. НАН України В. Я. Тація. Х. : Право, 2001. 560 с. 182. Шибіко В. П., Михеєнко М. М., Нор. В. Т. Кримінальний процес України : підручник. К. : Либідь, 1999. 534 с. 183. Энциклопедический словарь : в 82 т. / издатели Ф. А. Брокгаузь, И. А. Ефронъ. С. Петербургъ : Типо-Литография И. А. Ефрона, Прачешный пер., № 6. 1890-1904. Т. ХХХ : Сим-Слюзка. 1900. 481 с. 184. Юридична енциклопедія : в 6 т. / голова ред. колегії Ю. С. Шемшученко та ін. К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998-2004. Т. 5 (П–С), 2003. 733 с. 185. Юридична енциклопедія : в 6 т. / голова ред. колегії Ю. С. Шемшученко та ін. К. : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998-2004. Т. 3 : (К–М), 2001. 792 с. 186. Юрченко А. М. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений во время исполнения международно-правовых поручений. LEGEASIVITA, 2016. № 12/3 (300). С. 114–118. 187. Юрченко А. М. Історичні витоки виникнення інституту взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження. Соціологія права : науково-практичний журнал, 2015. № 3–4 (14–15). С. 399–405. 188. Юрченко А. М. Нормативно-правове регулювання взаємодії слідчого з оперативними підрозділами. Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2016. Випуск 76. С. 186–191. 189. Юрченко А. М. Окремі аспекти взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час розшуку та затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. Малий і середній бізнес : економіко-правовий науково-практичний журнал, 2015, № 3–4 (62–63). С. 160–165. 190. Юрченко А. М. Поняття та форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження. Право і суспільство, 2016. № 1. Частина 2. С. 186–191. 191. Юхно О. О. Актуальні проблеми організації вивчення оперативно–розшукового процесу у зв’язку з прийняттям нового кримінального процесуального законодавства України. Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес : досвід та шляхи удосконалення : матеріали наук. практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. Харків : ХНУВС, 2013. С. 31–35. 192. Юхно О. О. Оперативно-розшуковий процес як один із проблемних чинників взаємодії працівників оперативних підрозділів та досудового слідства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми взаємодії оперативних і слідчих підрозділів у протидії організованій злочинній діяльності» (Одеса, 18 квіт. 2008 р.). Одеса, 2008. С. 65–68. 193. Юхно О. О. Окремі аспекти взаємодії слідчих та інших підрозділів органів внутрішніх справ під час розслідування злочинів. Митна справа, 2011. № 2 (80). С. 212–221. 194. Юхно О. О. Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016. № 3. С. 159–167. 195. Яковлев А. М. Теоретические проблемы социологии права. Проблемы социологии права. Вильнюс, 1970. Вып. № 1. С. 26–34. 196. Ярмыш А. Наблюдать неотступно / ред. З. Г. Ползунова, И. А. Пурышева. К. Юринформ, 1992. 188 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3800
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4006_IR.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.