Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3804
Title: Сучасний стан фінансової безпеки України та шляхи її вдосконалення: теоретико-правовий аспект
Other Titles: The current state of Ukraine's financial security and ways to improve it: a theoretical and legal aspect
Authors: Кулаківська Т.І., Береженна О.Ю., Шолкова Т.Б.
Kulakivska T.I., Berezhenna O.Y., Sholkova T.B.
Keywords: Фінансова безпека,
зовнішні та внутрішні загрози,
валютна та грошово-кредитна політика.
Financial security,
external and internal threats,
monetary and monetary policy.
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь.
Citation: Кулаківська Т. І. Сучасний стан фінансової безпеки України та шляхи її вдосконалення: теоретико-правовий аспект / Т. І. Кулаківська, О. Ю. Береженна ; наук. кер. Т. Б. Шолкова // Фінансова безпека України на сучасному етапі : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2018 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2018. – С. 194–198.
Abstract: У тезах розглядаються особливості фінансової безпеки України, його сучасне становище та можливі шляхи вдосконалення. Представлені особливості визначення поняття «фінансова безпека», думку різних авторів з приводу даного визначення. Розкрито безліч проблем , які негативно впливають на фінансову безпеку держави та проявляються у внутрішніх і зовнішніх загрозах. Запропоновано вжити таких заходів для зміцнення фінансової безпеки України: − сформувати комплексний підхід до реформування бюджетного процесу на державному, місцевому рівнях та рівні міжбюджетних відносин; − розробити чітку стратегію скорочення бюджетного дефіциту; − зменшити зовнішній борг України шляхом прямого зменшення чистих зовнішніх запозичень уряду та погашення довгострокових запозичень реального сектору економіки; − створити сприятливі умови та правила функціонування та розвитку ринку цінних паперів в Україні; - розробити ефективну систему державного регулювання ринків капіталу, посилити контроль за дотриманням вимог законодавства, запобігати шахрайству. The thesis examines the peculiarities of Ukraine's financial security, its current position and possible ways of improvement. The peculiarities of the definition of "financial security", the views of various authors about this definition are presented. There are many problems that have a negative impact on the financial security of the state and are manifested in internal and external threats. It is proposed to take the following measures to strengthen Ukraine's financial security: - to formulate an integrated approach to reforming the budget process at the state, local levels and levels of intergovernmental fiscal relations; - develop a clear strategy for reducing budget deficits; - reduce external debt of Ukraine by direct reduction of net external borrowings of the government and repayment of long-term borrowings of the real sector of the economy; - create favorable conditions and rules for the functioning and development of the securities market in Ukraine; - to develop an effective system of state regulation of capital markets, to strengthen control over observance of the requirements of the legislation, to prevent fraud.
Description: 1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. — К.: Київ. нац. тогр.екон. унт, 2004. — 759 с. 2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 URL : http://cct.com.ua/ 2013/29.10.2013_1277.htm. 3. Смоквіна Г.А. Фінансова безпека як стратегічна складова економічної безпеки України / Г.А. Смоквіна // Економіка: реалії часу. − 2014.− №3(13). − С. 30-36. 4. Луцик-Дубова Т.О. Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки України / Т.О. Луцик-Дубова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. − 2012. − вип. 22, ч.ІІ − С. 1-6. 5. Вашай Ю.В. Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки України на сучасному етапі / Ю.В.Вашай // Галицький економічний вісник. − 2012. − №6(39). − С.137-144.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3804
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4010_IR.pdf506.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.