Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3806
Title: Перспективи вдосконалення оподаткування лотерейного бізнесу в Україні
Other Titles: Prospects for improvement of taxation of lottery business in Ukraine
Authors: Верницький Ю.С., Шолкова Т.Б.
Vernitskiy Y.S., Sholkova T.B.
Keywords: Державна лотерея,
оподаткування лотерейного бізнесу,
міжнародний досвід оподаткування лотерей,
лотерейний бізнес.
State lottery,
taxation of lottery business,
international experience in taxing lotteries lottery business.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Верницький Ю. С. Перспективи вдосконалення оподаткування лотерейного бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / Ю. С. Верницький ; наук. кер. Т. Б. Шолкова // Актуальні питання фінансового права : зб. тез міжвузівської наук.-практ. студентської інтернет-конф., 27 лютого 2019 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 70–73. – Режим доступу : http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3548/1/3762_IR.pdf
Abstract: У тезі розглядаються особливості оподаткування лотерейного бізнесу в Україні. Представлені особливості правового регулювання та оподаткування здійснення лотерейної діяльності в Україні. Розглянуто закордонний досвід оподаткування лотерейного бізнесу, а також думки самих суб’єктів здійснення лотерейної діяльності в Україні на шляху до детінізації цього сектора економіки. Зазначено, що метою, яку необхідно досягти в Україні для отримання додаткових надходжень до бюджету є звільнення від податків виграші, для залучення, якомога більше грошей, за рахунок купівлі лотерейних квитків, а також встановити перехідний період із зниженням ставки податків до 10 %, з прибутку суб’єктів лотерейного бізнесу для поступового виведення ринку з «тіні», а в подальшому щороку збільшувати цю ставку на 5 %, з доведенням її до граничного показника у 25 %. The thesis deals with the peculiarities of the taxation of the lottery business in Ukraine. The peculiarities of legal regulation and taxation of lottery activity in Ukraine are presented. Considered the foreign experience of taxation of lottery business, as well as the opinion of the actors themselves on the implementation of lottery activities in Ukraine on the way to the de-shadowing of this sector of the economy. It is noted that the goal to be achieved in Ukraine for obtaining additional revenues to the budget is to exempt winnings from taxes, to attract as much money as possible at the expense of buying lottery tickets, and to establish a transitional period with a reduction of the tax rate to 10% from profit the players of the lottery business for the gradual withdrawal of the market from the "shadow", and in the future each year to increase this rate by 5%, bringing it to the limit of 25%.
Description: 1. Про державні лотереї в Україні: Закон України № 5204-17 від 6 вересня 2012 року // ВВР України. 2013. № 31. 369 с. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5204-17. 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI // ВВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 3. Про заборону грального бізнесу в Україні : Закон України № 1334-VI від 15 травня 2009 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1334-17. 4. Офіційний сайт Мінфіну України: Перелік суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на діяльність з випуску та проведення лотерей. URL: http://www.minfin.gov.ua/control 5. Лотерейний ринок міг з 2016 року платити податків на 6 млрд грн. щорічно. Електронне видання LB.ua. 2018. URL: https://lb.ua/economics/2018/10/25/410786_lotereyniy_rinok_2016_goda.html 6. Абрамченко. Н. А. Зарубіжний досвід оподаткування фізичних осіб: минуле та сучасність / Н.А. Абрамченко // Держава та регіони. 2015. №5(86) .63-68 с. 7. Шехавцов В. Налогообложение выиграша в лотерею в странах мира. URL: http://www.stoloto.ru.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3806
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4012_IR.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.