Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3812
Title: Місцеві податки і збори: проблематика правового регулювання
Other Titles: Local taxes and fees: problems of legal regulation
Authors: Красько В.В., Шолкова Т.Б.
Krasko V.V., Sholkova T.B.
Keywords: Місцеві податки,
місцеві збори,
обов'язкові платежі.
Local taxes,
local taxes,
mandatory payments.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Красько В. В. Місцеві податки і збори: проблематика правового регулювання [Електронний ресурс] / В. В. Красько; наук. кер. Т. Б. Шолкова // Актуальні питання фінансового права : зб. тез міжвузівської наук.-практ. студентської інтернет-конф., 27 лютого 2019 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 154–158. – Режим доступу : http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3548/1/3762_IR.pdf
Abstract: У тезах розглядається проблематика правого регулювання місцевих податків та зборів, зокрема, щодо ототожнення таких обов’язкових платежів та об'єднання їх в одну категорію. В результаті дослідження встановлено поняття і сутність місцевих податків і зборів. Виділено спільні та відмінні ознаки даних платежів для подальшого розмежування. The thesis addresses the issues of the right regulation of local taxes and fees, in particular, regarding the identification of such mandatory payments and their integration into one category. The research establishes the concept and essence of local taxes and fees. The shared and distinctive features of these payments are identified for further delineation.
Description: 1. Шолкова Т. Б. Особливості правового регулювання місцевого оподаткування Податковим кодексом України: матеріали Вороновських читань (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин) / Т.Б. Шолкова // Чернівці: Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія». 4-5 жовтня 2017 року. 154 с. 2. Фінансове право: за ред. Н. І. Хімічева // М: Юрист. 1999. 600 с. 3. Головашевич О. О. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / О. О. Головашевич // 2007. 193 с. 4. Капустник В. В. Правове регулювання податкового періоду / В. В. Капустник // 2015. 199 с. 5. Податковий кодекс України / Відомості Верховної Ради України // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 6. Шолкова Т. Б., Габрись О. М. Переваги та недоліки майнового оподаткування в Україні / Т. Б. Шолкова, О. М. Габрись // «National law journal: teory and practice» L.L.C. Scientific and practical Publication in law Nr. 3-2 (31) 2018, page 70-74. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2018/3/part_2/2018-3_2.pdf
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3812
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4018_IR.pdf798.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.