Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3818
Title: Юридична клініка як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги
Other Titles: Legal clinic as a subject to provide free primary legal aid
Authors: Яворська О.М., Шолкова Т.Б.
Yavorska O.M., Sholkova T.B.
Keywords: правова допомога,
безоплатна первинна правова допомога,
вторинна правова допомога,
суб’єкти надання правової допомоги,
юридична клініка.
legal aid,
free primary legal aid,
secondary legal aid,
legal aid providers,
legal clinic.
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпро.
Citation: Яворська О. М. Суб’єкти права надання безоплатної первинної правової допомоги. Юридична клініка як суб’єкт права надання безоплатної первинної правової допомоги / О. М. Яворська ; наук. кер. Т. Б. Шолкова // Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого розвитку та модернізації : матер. Всеукраїнської студентської наук.-практ. конф., 5 жовтня 2018 р., Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ / Мін-во внутрішніх справ України, Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпро, 2018. – С. 210–214.
Abstract: У науковій роботі проаналізовано законодавчі положення щодо надання правової допомоги, зазначено види правової допомоги та види практичних правових послуг. Також наведено перелік суб’єктів, що надають правову допомогу; розглянуто статус юридичних клінік як суб’єктів надання безоплатної правової допомоги та законодавчі положення щодо них. Запропоновано методи вдосконалення функціонування юридичних клінік та ініційовано зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». In the scientific work the legal provisions concerning the provision of legal aid are analyzed, types of legal aid and kinds of practical legal services are specified. A list of legal aid providers is also provided; the status of legal clinics as subjects of provision of free legal aid and the legislative provisions concerning them are considered. Methods of improving the functioning of legal clinics and initiating changes to the Law of Ukraine "On Free Legal Aid" have been proposed.
Description: 1. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/print. 2. Про офіційне тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича від 16 листопада 2000 р. № 13-рп/2000.URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00 . 3. Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2006 року, № 592. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06. 4. Стандарти діяльності юридичних клінік України: Протокол № 2 від 19 червня 2014 року. 5. Шолкова Т.Б. Правовий статус юридичних клінік в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Право і держава в умовах глобалізації та регіоналізації : Матеріали науково-практичної конференції, 14 жовтня, 2011 року / Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України, 2011. – 338 с. 6. Галай А.О. Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти: шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчальній процес вищих навчальних закладів в Україні. Навчальний посібник. – Київ : КНТ, 2009. – 96 с. 7. Бежевець А.М., Морєва К.І. Безоплатна правова допомога: проблеми розвитку.URL: http: www.google.com/url?q=http://visnyk-psp.kpi.ua/uk/2012.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3818
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4024_IR.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.