Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3850
Title: Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності
Other Titles: Criminal liability for crimes in the sphere of economic activity
Authors: Топчій В.В., Дідківська Г.В., Мудряк Т.О.
Topchiy V.V., Didkіvska G.V., Mudryak T.O.
Keywords: Кримінальний кодекс України,
злочин,
господарська діяльність,
злочини проти господарської діяльності.
Criminal code of Ukraine,
crime,
economic activity,
crimes against economic activity.
Issue Date: 2019
Publisher: Вінниця «ТВОРИ».
Citation: Топчій В. В. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності : навч. посіб. / В. В. Топчій, Г. В. Дідківська, Т. О. Мудряк ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Союз юристів України ГО « Всеукраїнська асоціація кримінального права». – Вінниця «ТВОРИ», 2019. – 320 с.
Abstract: Навчальний посібник з кримінального права України. Розкриває особливості кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності. Textbook on criminal law of Ukraine. Exposes the features of criminal responsibility for crimes in the field of economic activity.
Description: 1. Берзін П. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації)/ П. Берзін, М. Куцевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. - Вип. 4. - С. 13-16. 2. Берзін П. Проблеми кваліфікації банківських комп’ютерних злочинів/ П. Берзін. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://www.crime-research.org/library/Berzin2.htm 3. Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: дис. ... канд. юрид. наук :12.00.08 / Берзін Павло Сергійович. - К., 2004. - 311 с. 4. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика [Текст]: Монографія/ О.О. Дудоров. К.: Юридична практика, 2003. - 924 с. 5. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності / О.О. Дудоров // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2014. - № 1(2) - С. 169-175. 6. Кашкаров О. О. Проблеми кваліфікації злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів : монографія. - Х. : Формат Плюс,. 2008. - 186 с. 7. Кримінальне право (Особлива частина) [Текст]: підручник / За ред. О.О. Дудоров, Є.О.Письменського. Т.1 - Луганськ : Видавництво«Елтон -2», 2012. - 780 с. 8. Михайлов І. М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов’язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів: дис. ... канд. юрид. наук :12.00.08 / Михайло Іван Михайлович. - К., 2015. 9. Мудряк Т.О. Кримінально-правова охорона банківських інтересів від злочинних посягань // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі», 26 квітня 2016 р. / Університет ДФС України, ННІ права, кафедра кримінального права та кримінології - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. - С.199-202. 10. Панов М. Відмежування незаконних дій з платіжними засобами (ст. 200 КК України) від суміжних суспільно небезпечних діянь та встановлення сукупності з іншими злочинами/ М. Панов // Право України. -2010. - №1. - С.82-89. 11. Панов М.М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Панов Микола Миколайович. - Х., 2006. - 194 с. 12. Сингаївська І.В. Фальшивомонетництво в Україні: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти [Текст]: Монографія / І.В. Сингаївська. - Луганськ: Віртуальна реальність, 2010. - 358 с. 13. Топчій В.В. Проблеми протидії злочинам у сфері банківської діяльності в умовах глобалізації / В.В. Топчій // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня 2016 р. / Національний університет ДПС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи. - Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. - С.454-458. 14. Шкелебей В.А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: вітчизняний та зарубіжний досвід / В.А. Шкелебей / Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1 (68) 2015. - С. 175-179. 15. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: навч.посібник.- К.: Атіка, 2002. 16. Брич Л. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарській діяльності // Право України, час і право.-2003.- №7.-С. 98-104. 17. Дорош Л. Актуальні проблеми захисту ринку цінних паперів в Україні // Вісник Академії правових наук.- 2000.-№3 (22). 18. Марітчак Т Помилки у кваліфікації злочинів як предмет судового реагування: поняття, види // Право України.-2002.-№10.-С.44-47. 19. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991// Закон України.-К., 1996.-Т.2.-С.3-18; ВВР-1999.-№26.- Ст.213, №31.- Ст.252. 20. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. №6// Постанови...Т.2.-С.89-92. 21. Решелюк А. Про деякі проблеми визначення грошових величин у тенеті КК України// Підприємство, господарство, право.-2003.-№ 7.-С. 86-89. 22. Берзін Л. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарської діяльності// Поавл України, час і правою. 2003.№ 7.С. 98-104. 23. Бондарєва М. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності. -Харків: Право, 2001.68 с. 24. Вознюк А.А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів/ А.А. Вознюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. No 1. С. 154-160. 25. Гмирін А. А. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів / А. А. Гмирін // Юридична наука. 2016. № 10. С. 16-51. 26. Дідківська Г.В. Права потерпілого в здійсненні кримінального правосуддя // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky, Volume 3, No 6/2015 Р19-24. 27. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика : [монографія] / О.О. Дудоров. К. : Юридична практика, 2003. - 924 с. 28. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності / О.О. Дудоров // Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1(2) С. 169-175. 29. Зейкан І. Поняття посадової особи в кримінальному законодавстві// Право Ураїни. 2002. №3. С.119-120. 30. Кримінальне право (Особлива частина) : [підручник] / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. - Луганськ : Елтон-2, 2012. Т. 1.2012. 780 с. 31. Кримінальне право (Особлива частина) [Текст]: підручник / За ред. О.О. Дудоров, Є.О.Письменського. Т.1 Луганськ : Видавництво«Елтон -2», 2012. 780 с. 32. Кримінальне право України: Особлива частина : [підручник] / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.] ; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2010. 608 с. 33. Мамотенко О.П. Кримінально-правова характеристика складу злочину,передбаченого статтею 204 кримінального кодексуукраїни /О.П. Мамотенко// Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. No 6-1. Том 3. С. 148-152. 34. Марітчак Т Помилки у кваліфікації злочинів як предмет судового реагування: поняття, види // Право України. 2002. №10. С. 44-47. 35. Мінаєв М.М. Кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Мінаєв. К. : Академія адвокатури України, 2005. 21 с. 36. Міхітарен А. Про вдосконалення кримінального законодавства спрямованого на боротьбу з незаконним виготовленням та реалізацією міцних спиртних напоїв // Право України. - 2000. - № 6. - С. 90. 37. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] /О.І. Мотлях, Г.В. Дідківська, Т.О. Мудряк [та ін.] // - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 696 с. 38. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : за станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. / за ред. С.С. Яценка. К. : А.С.К., 2002. 936с. 39. Перепелица А.И. Уголовная ответственость за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности. Харьков: Рубикон, 1997. 104с. 40. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 №3//Вісник Верховного Суду України . 2003. №3. С.2-6. 41. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова ПВС України від 25 квітня 2003р. №3 //URL: http:// www.scourt.gov.ua/clients/ vsu/vsu.nsf/(documents)/696B5108B75 1F918C2257B33005CAE03. 42. Шкелебей В.А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: вітчизняний та зарубіжний досвід / В.А. Шкелебей / Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1 (68) 2015. С. 175-179. 43. Брич Л. Визначення складу та розмуру доходу в злочинах у сфері господарській діяльності // Право України, час і право.-2003.- №7.-С. 98-104. 44. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні.-К.:Атіка, 2000. 45. Долгий О.А., Долгий О.О., Мудряк Т.О. Тенденції податкової злочинності та відшкодування завданих державі й територіальним громадам збитків: кримінологічний, кримінально-правовий і процесуальний аспекти / Долгий О.О., Долгий О.А. , Мудряк Т.О.// Юридичний науковий електронний журнал - електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». - 2017 - №1 - С. 125-129 46. Дудоров О. Непрямі методи оподаткування і кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів// Підприємство, господарство і право.-2003, №7.-с.93-97. 47. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. - К.: Юридична практика, 2003. - 924 с. 48. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності / О.О. Дудоров // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2014. - № 1(2) - С. 169-175. 49. Йоффе М. Кримінально-правові та процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків // Право України.-2002.-№10.-С. 70-72. К.: Юридична практика, 2003. - 924 с. 50. Киричко В.М., Перепелиця О.І. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Я. Тація. - Харків: Право, 2010. - 784 с. 51. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: навч.посібник.- К.: Атіка, 2002. 52. Кримінальне право (Особлива частина) [Текст]: підручник / За ред. О.О. Дудоров, Є.О.Письменського. Т.1 - Луганськ : Видавництво«Елтон -2», 2012. - 780 с. 53. Мудряк Т.О., Шильнікова А.О. Використання легальних механізмів офшорних зон з метою ухилення від оподаткування / Т.О. Мудряк , А.О. Шильнікова // Науковий вісник публічного та приватного права - 2016. -№ 5. - С.263-267. 54. Мудряк Т.О., Шильнікова А.О. Ухилення від оподаткування шляхом використання офшорних зон // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства», 4 листопада 2016 р. / Університет ДФС України, ННІ права, кафедра кримінального права та кримінології - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.- С.99-104. 55. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] /О.І. Мотлях, Г.В. Дідківська, Т.О. Мудряк [та ін.] // - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 696 с. 56. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / Азаров М.Я. - Том.1. - К.: Міністерство фінансів України, 2010.- 448 с. 57. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2016. - 1064 с. 58. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - 9-те видання, переробл. та доповн. - К. : Юридична думка, 2012. - 1316 с. 59. Паламаренко Я. Реалізація законодавства про відповідальність у податковій сфері: деякі проблеми // ПУ.-2001.-№5. 60. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999 №5// Постанови Т.2.-С.149-157. 61. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: постанова ПВС України від 8 жовтня 2004 р. № 15 // URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ (documents)/ FE5E90FB DD1E46E1C2257B33005C0592 62. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: постанова ПВС України від 25 квітня 2003 р. № 3 // URL: http:// www.scourt.gov.ua/clients/ vsu/vsu.nsf/(documents)/696B5108B75 1F918C2257B33005CAE03 63. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика [Текст]: Монографія/ О.О. Дудоров.К.: Юридична практика, 2003. 924 с. 64. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності /О.О. Дудоров // Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1(2) С. 169-175. 65. Загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетної програми : Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 No 1536 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ z1353-10 66. Інструкція з підготовки бюджетних запитів : Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012р. No 687 URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/z1057-12 67. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету : затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 No 333 URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ z0456-12 68. Кримінальне право (Особлива частина) [Текст]: підручник / За ред. О.О. Дудоров, Є.О.Письменського. Т.1 Луганськ : Видавництво«Елтон -2», 2012. - 780 с. 69. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 No 2341-Ш URL: : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page7 70. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-Ш. - URL : http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ page6. 71. Методичні рекомендації щодо здійснення інспектування органами Державної фінансової інспекції : затверджені Наказом Державної фінансової інспекції від 14.12.2011 р. No 90 URL: http:// search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN72011.html 72. Методичні рекомендації щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм : Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 No 608 URL:http: // search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/MF11037.html 73. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] /О.І. Мотлях, Г.В. Дідківська, Т.О. Мудряк [та ін.] // - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 696 с. 74. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 1064 с. 75. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція Х.: Курсор, 2010. 293 с. 76. Остап’юк Н. А. Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів: проблеми ідентифікації суб’єкта / Н.А.Остап’юк, О.В. Процюк // Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 3 (59). С. 336-342. 77. Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України від 23.11.2018 No 2629-VIM URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/80-19/page3 78. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ : Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 No 611 URL: http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z1214-13/page. 79. Про Концепцію використання програмно - цільового методу у бюджетному процесі : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 No 538-р URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/538-2002-%D1%80 80. Про паспорти бюджетних програм : Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 No 1098 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0047-03 81. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: постанова ПВС України від 25 квітня 2003 р. № 3 // URL: http:// www.scourt.gov.ua/clients/ vsu/vsu.nsf/(documents)/696B5108B75 1F918C2257B33005CAE03 82. Процюк О.В. Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів: проблеми ідентифікації суб’єкта / О.В.Процюк, Н.А. Остапюк // Вісник ПУЕТ 2013. № 3 (59). С. 336-342. 83. Розслідування нецільового використання бюджетних коштів : метод. рек. / Чернявський С. С., Василинчук В. І.,Вознюк А. А. та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. 66 с. 84. Руфанова В.М. Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів / В.М. Руфанова, О.О.Титаренко: Мн-во вн.справ України, Дніпропетр.держ.ун-в внутр.справ. Д.: ЛТД, 2012. - 198с. 85. Тихонова О.В. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.В. Тихонова. Київ нац.ун-в внутр. справ, К., 2009. 20с. 86. Топчій В.В. Проблеми протидії злочинам у сфері банківської діяльності в умовах глобалізації / В.В. Топчій // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня 2016 р. / Національний університет ДПС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи. Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. С.454-458. 87. Хоменко В. П. Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням / В.П. Хоменко // Scientific journal of national academy of internal affairs. № 1 (98), 2016. С.120-132. 88. Яна Дегтяр. Нецільове використання бюджетних коштів: теорія та практика // Підприємство, господарство і право. №1. 2017 С.159. 89. Антипов В.І. Питання кваліфікації злочинів та застосування санкцій кримінального закону / В. І. Антипов // Проблеми коментування кримінального закону: Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції(Львів2-3 квітня 2004 р.). - Львів: ЛЮІ МВС, 2004. - С. 75. 90. Демидова Л.М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика.-Х.: Право, 2013. -752 с. 92. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності / О.О. Дудоров // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2014. - № 1(2) - С. 169-175. 93. Звірко, О.Є. Кримінальна відповідальність за контрабанду [Текст] / О.Є. Звірко // Проблеми взаємодії суспільства та держави у сучасному правовому просторі : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», (27 лютого 2014 р.). - К., 2014. - С. 186-190. 94. Карпюк Г. Патент на світову революцію / Г. Карпюк // Моменти (додаток до громадсько-правового тижневика «Іменем Закону»). - 2012. - N0 1. - С. 14-17. 95. Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід : монографія / Музика А.А., Савченко А.В., Процюк О.В. [та ін.]. - К. : ПАЛИВОДА А.В., 2011. - 276 с. 96. Кримінальне право (Особлива частина) [Текст]: підручник / За ред. О.О. Дудоров, Є.О.Письменського. Т.1 - Луганськ : Видавництво«Елтон -2», 2012. - 780 с. 97. Кримінальне право України. Особлива частина : Підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін [та ін.]; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - [4-є вид., перероб. і допов.]. - Харків: Право, 2010. - 608 с. 98. Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: [підручник] (2-е вид. перероб.). / За заг. ред. Є.М. Моісеева та О.М. Джужи. - К. : КНТ, 2007. - 300 с. 99. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с. 100. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. — К.: Атіка, 2003. 101. Нагребельний В. П. Тіньова економіка / В. П. Нагребельний, В.М. Попович // Юридична енциклопедія : В 6 т ./ Редкол: Ю. С .Шемшученко ( голова редкол.) та ін . - К ., 1998. - Т. 6. - С . 74-76. 102. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2016. - 1064 с. 103. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка]. - [9-те вид., переробл. та доповн.]. - К. : Юридична думка, 2012. - 1316 с. 104. Омельчук О.М. Контрабанда за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.М. Омельчук. - Київ, 2002 [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02oomkpu.zip 105. Працюк О. Контрабанда культурних цінностей: проблеми кваліфікації // Підприємство, господарство і право.-2003.-№8.-С.92 - 94. 106. Притула А. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет контрабанди. Питання визначення розміру / А. Притула // Вісник прокуратури. - 2012. - № 4-5. - С. 81-86. 107. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: постанова ПВС України від 25 квітня 2003 р. № 3 // URL: http:// www.scourt.gov.ua/clients/ vsu/vsu.nsf/(documents)/696B5108B75 1F918C2257B33005CAE03 108. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: постанова ПВС України від 3 червня 2005 р. № 8 (із змінами, внесеними згідно з постановою ПВС України 109. Сорока С.О. Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / С.О. Сорока. - Львів, 2010. - 22 с. 110. Тацій, В. Я. Актуальні проблеми сучасного розвитку національного права України [Текст] / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін // Право України. - 2010. - № 9. - С.208-222. 111. Ю.О. Данилевська Кримінальна відповідальність за контрабанду крізь призму законодавчих змін./Часопис Академії адвокатури України - №14 (1'2012).С.1-5. 112. Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ (проваджень) щодо зайняття гральним бізнесом за 2013-2014 роки // URL: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_ sudovoji_praktiki.html. 113. Андрушко П.П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Предпринимательство, хозяйство й право. - 1998.-№10. - С. 78-80; № 11. - С. 64-68. 114. Берзін Л. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сферах господарської діяльності // Право України, час і право.-2003.-№ 7.-С. 98-104. 115. Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: дис. ... канд. юрид. наук :12.00.08 / Берзін Павло Сергійович. - К., 2004. - 311 с. 116. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність //Право України -1997.-№5. - С. 64-66. 117. Бондарева М. «Відмивання» грошей: міжнародні кримінально - правові аспекти проблеми// Право України.-1999.-№1.- С.88-92. 118. Воробей О. Підробка сучасних паперових засобів // Право України.-2001.-№6.-С 106-109. 119. Демидова Л.М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика.-Х.: Право, 2013. -752 с. 120. Долгий О.А., Долгий О.О., Мудряк Т.О. Тенденції податкової злочинності та відшкодування завданих державі й територіальним громадам збитків: кримінологічний, кримінально- правовий і процесуальний аспекти / Долгий О.О., Долгий О.А. , Мудряк Т.О.// Юридичний науковий електронний журнал - електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет».Дудоров О. Злочини, пов’язані з банкрутством: проблеми кваліфікації // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 6. - С. 67-71. 121. Дудоров О. Тлумачення ознак фіктивного підприємства у доктрині та правозастосовчій практиці //Підприємство, господарство і право.-2002.- №2, №3. - С. 86-94. 122. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності / О.О. Дудоров // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2014. - № 1(2) - С. 169-175. 123. Кваліфікація злочинів: [навч. посіб.] / За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. - К. : Істина, 2010. - 430 с. 124. Киричко В.М., Перепелиця О.І. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Я. Тація. - Харків: Право, 2010. - 784 с. 125. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. - К. : Атіка, 2002. - 640 с. 126. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Т.2 : Особлива частина / Ю.В. Баулін, В.І Борисов, В.І. Тютюгін та ін. - Х.: Право, 2013. - 1040 с. 127. Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: [підручник] (2-е вид. перероб.). / За заг. ред. Є.М. Моісеева та О.М. Джужи. - К. : КНТ, 2007. - 300 с 128. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с. 18. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства //Право України. -2000.-№11. - С. 76-79. 129. Мудряк Т.О. , Шильнікова А.О. Використання легальних механізмів офшорних зон з метою ухилення від оподаткування / Т.О. Мудряк , А.О. Шильнікова // Науковий вісник публічного та приватного права - 2016. -№ 5. - С.263-267. 130. Мудряк Т.О., Омельчук А.А. Запобігання відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом в Україні / Т.О. Мудряк, А.А. Омельчук // Порівняльно-аналітичне право - електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» . - 2016. - № 6. - С. 237-239. 131. Мудряк Т.О., Шильнікова А.О. Ухилення від оподаткування шляхом використання офшорних зон // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства», 132 листопада 2016 р. / Університет ДФС України, ННІ права, кафедра кримінального права та кримінології - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.- С.99-104. 133. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2016. - 1064 с. 134. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - 9-те видання, переробл. та доповн. - К. : Юридична думка, 2012. - 1316 с. 135. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: постанова ПВС України від 25 квітня 2003 р. № 3 // URL: http:// www.scourt.gov.ua/clients/ vsu/vsu.nsf/(documents)/696B5108B75 1F918C2257B33005CAE03 136. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: постанова ПВС України від 15 квітня 2005 р. № 5 // URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu. nsf/(documents)/C5F47D0C5BB1 9DB1C2257B33004E6CD3 137. Пушко Й. Ответственность за сокрытие банкротства в уголовном праве Украины// Бизнес. - 1997, 28 января. 138. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной и судебной практике. - К.: «Юринком», 1995. - 208 с. 139. Тацій В.Я. Об’єкт і предмет в кримінальному праві : монографія / В.Я. Тацій. - Х.: Право, 2016. - 256 с. 140. Хавронюк М. І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення : монографія / М. І. Хавронюк. - К.: Атіка, 2011. - 323 с. 141. Хавронюк М.І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення: Монографія. - К.: Атіка, 2011. - 324 с. 142. Шумський П., Пришко А. Окремі питання боротьби з організованою злочинністю // Право України.-1999.-№1.- С. 47-49. 143. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : закон України від 14.05.1992 № 2343-ХІІ (зі змінами та доповненнями (поточна редакція від 11.08.2013) URL: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/2343-12. 144. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності : закон України від 15.11.2011 № 4025^1 URL: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/4025-17. 145. Сухоруков А. І. Фінансова безпека держави : навч. посіб. / А. І. Сухоруков, О. Д. Ладюк. — К. : ЦУЛ, 2007. — 192 с. 146. Топчій В.В. Проблеми протидії злочинам у сфері банківської діяльності в умовах глобалізації / В.В. Топчій // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 147 березня 2016 р. / Національний університет ДПС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи. - Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. - С.454-458. 148. Чернадчук В.Д. Правове регулювання неплатоспроможності банків: Навчальний посібник / В.Д.Чернадчук — Суми:ВТД «Університетська книга», 2007.— 230с. 149. Чернявський С. Кримінальне банкрутство: актуальні проблеми протидії / С. Чернявський URL: http://www.viche.info/journal/1515. 150. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: Укр. енцикл., 1998. - Т. 1: А-Г. - 672 с. 151. Антипов В.І. Питання кваліфікації злочинів та застосування санкцій кримінального закону / В. І. Антипов // Проблеми коментування кримінального закону: Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції(Львів2-3 квітня 2004 р.). - Львів: ЛЮІ МВС, 2004. - С. 75. 152. Берлін П. Суб’єктивна сторона шахрайства, що вчиняється з використанням підроблених банківських платіжних карток // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. - 2003. - №1. - С.36- 42. 153. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: Монографія. - X.: Вид-во: Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. - 384 с. 154. Дехтярьов Є. В. Класифікація способів заволодіння грошовими коштами під час вчинення шахрайств у сфері виконання господарсько-договірних зобов‘язань / Є. В. Дехтярьов // Луганський держ. ун-т внутр. справ. Вісник- Луганськ, 2010. - № 1/2010. - С. 139-146. 155. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності / О.О. Дудоров // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2014. - № 1(2) - С. 169-175. 156. Крижевський А. В. Основні види шахрайств абонентів у сфері мобільного зв‘язку / А. В. Крижевський // Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки. - К., 2010. - С. 83-84. 157. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Т.2 : Особлива частина / Ю.В. Баулін, В.І Борисов, В.І. Тютюгін та ін. - Х.: Право, 2013. - 1040 с. 158. Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: [підручник] (2-е вид. перероб.). / За заг. ред. Є.М. Моісеева та О.М. Джужи. - К. : КНТ, 2007. - 300 с. 159. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с. 160. Мойсик В. Р Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні : монографія / В. Р Мойсик. К. : Атіка-Н, 2010. 147 с. 161. Мойсик В.Р Про об’єкт і проблеми шахрайства з фінансовими ресурсами //Вісник Верховного Суду України. - 2002. - №1. - С. 24-27. 162. Мойсик В.Р, Андрушко П.П. Шахрайство з фінансовими ресурсами //Вісник Верховного Суду України. - 2000.-№2. - С. 38-42. 163. Мудряк Т.О. Кримінально-правова охорона банківських інтересів від злочинних посягань // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі», 26 квітня 2016 р. / Університет ДФС України, ННІ права, кафедра кримінального права та кримінології - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. - С.199-202. 164. Мудряк Т.О., Долгий О.А., Долгий О.О. Кримінально- правове забезпечення протидії шахрайству з фінансовими ресурсами / Т.О. Мудряк // Економіко-правовий науково-практичний журнал « Малий і середній бізнес (право, держава економіка)» - 2016. -№ 1-2 (64-65). - С.23-27 165. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: [навч. посібник]. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 704 с. 166. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально- правової кваліфікації. - К. : Атіка. - 1999. - 416 с. 167. Нагребельний В. П. Тіньова економіка / В. П. Нагребельний, В.М. Попович // Юридична енциклопедія : В 6 т ./ Редкол .: Ю . С . Шемшученко ( голова редкол.) та ін . - К ., 1998. - Т 6. - С . 74-76. 168. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2016. - 1064 с. 169. Панов М., Гуторова Н. Проблеми оптимізації санкції за фінансові злочини // Право України. - 2000. - № 9. - С. 56. 170. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: постанова ПВС України від 8 жовтня 2004 р. № 15 // URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ (documents)/ FE5E90FB DD1E46E1C2257B33005C0592 171. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: постанова ПВС України від 25 квітня 2003 р. № 3 // URL: http:// www.scourt.gov.ua/clients/ vsu/vsu.nsf/(documents)/696B5108B75 1F918C2257B33005CAE03 172. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: постанова ПВС України від 15 квітня 2005 р. № 5 // URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu. nsf/(documents)/C5F47D0C5BB1 9DB1C2257B33004E6CD3 173. Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова ПВС України від 6 листопада 2009 р. № 10 // URL http:// www.scourt.gov.ua/clients/ vsu/vsu.nsf/(documents)/ A2BBE3D565 D1FEAEC2257AF4005105EB 174. Савченко А. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження : монографія / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк; НАВС. - К., 2013. - 213 с. 175. Топчій В.В. Проблеми протидії злочинам у сфері банківської діяльності в умовах глобалізації / В.В. Топчій // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня 2016 р. / Національний університет ДПС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи. - Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. - С.454-458. 176. Бантишев О. Відповідальність за злочини в сфері службової діяльності // Юридичний журнал. 2003. - № 7. URL: http://www. justinian.com.ua/ article.php?id=452 178. Берзін П. Проблеми кваліфікації банківських комп’ютерних злочинів/ П. Берзін. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://www.crime-research.org/library/Berzin2.htm 179. Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: дис. ... канд. юрид. наук :12.00.08 / Берзін Павло Сергійович. - К., 2004. - 311 с. 180. Демидова Л.М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода якзлочинний наслідок): теорія, закон, практика.-Х.: Право, 2013. -752 с. 181. Дімітров М. М. Аналіз штрафної санкції за ст. 229 КК України / М.М.Дімітров // Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28-29 листопада 2014 року, Львів. -2014. -Ч. 2. -С. 99-101. 182. Дімітров М. М. Визначення об’єкта злочину за ст. 229 КК України / М.М. Дімітров // Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 5-6 грудня 2014 року). -2015. -Одеса. -С. 80-84. 183. Дімітров М. М. Комерційні позначення: поняття і правове регулювання використання в Україні / М. М. Дімітров // Порівняльно-аналітичне право. -2014. -N 0 5. -С. 323-327. 184. Дімітров М. М. Міжнародно-правова охорона статусу, реєстрації та використання комерційних позначень / М. М. Дімітров // Науковий вісник Ужгородського національного університету. -2013. -Спецвипуск. -Серія «Право». - Т 2. -С . 40-42. 185. Дімітров М. М. Охорона та захист комерційних позначень національним законодавством зарубіжних країн/ М. М. Дімітров //итна справа. -2013. -Спеціальний випуск 2. -С . 260-265. 186. Дімітров М. М. Суб’єкт злочину, передбаченого ст.229 Кримінального кодексу України М. М. Дімітров //Науковий вісник Академіїмуніципального управління. -2014. -Вип. 2. -Серія «Право». -С. 325-330. 187. Дімітров М. М. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 229 Кримінального кодексу України/ М. М. Дімітров // Науковий вісник Міжнародного гуманітарногоуніверситету. -2016. -Випуск N0 19. -Серія «Юриспруденція».-С. 119-123. 188. Дімітров М. М.Історія розвитку охорони комерційних найменувань / М. М. Дімітров // Актуальні проблеми національного законодавства: Зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 10 грудня 2014 року, Кіровоград.-2014. -Вип.42. - Кіровоград. -С.24-27. 189. Дімітров М. М.Особливості кваліфікації незаконного використання знаку для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару / М. М. Дімітров //Науковий вісник Херсонського державного університету. -2016. -Випуск 1. -Серія «Юридичні науки». -Том. 3. -С. 134-137. 14. Дімітров М. М.Поняття об’єкту злочину, передбаченого статтею 229 Кримінального кодексуУкраїни / М. М. Дімітров // Jurnalul juridic national: teorie §i practica. -2014. -No 6 (10). -С. 194-198. 190. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності / О.О. Дудоров // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2014. - № 1(2) - С. 169-175. 191. Капіца Г.Ю. Проблеми правової охорони комерційної таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України // Реферативний огляд чинного законодавства України.-К.:”САЛКОМ”, 2000.-С.175-200. 192. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341- ІІІ // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14 (дата звернення: 14.02.2017). 193. Кухар В. В. Питання об’єктивної сторони розголошення державної таємниці / В. В. Кухар // Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування : зб. тез та доповідей Регіон, круглого столу (Хмельницький, 21-22 лютого 2003 р.). - Хмельницький, 2003. - С. 71-75. 194. Лащук Є. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину / Є. Лащук // Право України. - K., 2001. -№ З,- С, 75-78. 195. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2016. - 1064 с. 196. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000р. // ВВРУ - 2001. - № 5-6. - Ст. 30. 197. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: постанова ПВС України від 25 квітня 2003 р. № 3 // URL: http:// www.scourt.gov.ua/clients/ vsu/vsu.nsf/(documents)/696B5108B75 1F918C2257B33005CAE03 198. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: постанова ПВС України від 26.12.2003 № 15 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/v0015700-03 (дата звернення: 17.03.2017). 199. Прохніцький О. В. Таємна інформація як предмет злочину / О. В. Прохніцький // Вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. - 2010. - № 3.— С. 83-86. 200. Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення комерційної таємниці // Право України.-2002.-№3.-С.110-113. 201. Сєрєєва О. Питання співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці в праві України // Право України.-2000.-№11.-С.85-88. 202. Топчій В.В. Кримінально-правова заборона незаконних дій з відомостями, що становлять банківську таємницю / В.В. Топчій // Юридичний науковий електронний журнал № 1(2016). - С. 93¬ 96. 203. Топчій В.В. Проблеми протидії злочинам у сфері банківської діяльності в умовах глобалізації / В.В. Топчій // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово- кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня 2016 р. / Національний університет ДПС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи. - Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016.- С.454-458. 204. Яремко Г З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України : монографія / Г. З. Яремко. - Львів, 2011. - 431 с 205. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика [Текст]: Монографія/ О.О. Дудоров. К.: Юридична практика, 2003. 924 с. 206. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності / О.О. Дудоров // Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1(2) С. 169-175. 207. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України « » за № 280/97-ВР від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170 208. Про приватизаційні папери :Закон України «» за № 2173-ХІІ від 06 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992 № 24.- Ст. 352 209. Про приватизацію державного майна :Закон України «» за № 2163-ХІІ від 04 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України 1992. № 24.Ст. 348 210. Заруба П. Незаконна приватизація державного, комунального майна: проблеми визначення об’єктивної сторони злочину / П. Заруба // Юридична Україна. 2006 № 6. С. 66-71. 211. Заруба П.І. Декриміналізація діянь, відповідальність за які передбачена ст. 235 КК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального законодавства України: Тези доп. міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2007 р.) / Ред. кол. Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, О.М. Костенко та ін. К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. С. 116-119. 212. Заруба П.І. До питання про підстави криміналізації діянь, що вчиняються в процесі приватизації // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13-15 квітня 2007 р. У 2-х ч. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. Ч. 2. С. 56-58. 213. Заруба П.І. Досвід країн СНД з кримінально-правового регулювання суспільних відносин у сфері приватизації // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7-8 квітня 2006 р. У 2-х ч. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. Ч. 2. С. 283-286. 215. Заруба П.І. Злочин як соціальне явище // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 10. С. 137-140. 216. Заруба П.І. Злочини у сфері приватизації: проблеми застосування кримінально-правових норм // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 року. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. С. 204-207. 217. Заруба П.І. Злочини у сфері приватизації: теоретико-прикладні проблеми протидії // Прокуратура. Людина. Держава. 2005. № 8. С. 116-120. 218. Заруба П.І. Кримінально-правова характеристика ст. 306 КК України // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. 2005. Спецвипуск № 2. С. 163-168. 219. Заруба П.І. Кримінально-правовий аналіз суб’єктів злочинів у сфері приватизації // Підприємництво, господарство і право. 2006. № 6. С.119-122. 220. Заруба П.І. Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання (ст.235 КК України): перспективи та можливості декриміналізації // Підприємництво, господарство і право. 2006.№ 10. С.122-126. 221. Заруба П.І. Об’єкт злочинів у сфері приватизації: проблеми визначення // Юридична Україна. 2005. № 11. С. 62-71. 222. Заруба П.І. Організована злочинність у сфері приватизації: теоретико-прикладні проблеми протидії // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості”.Львівський університет МВС України, 2005. С.139-143. 223. Заруба П.І. Правове регулювання приватизаційних процесів: зарубіжний досвід та українські реалії // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 6. С. 89-93. 224. Заруба П.І. Приватизація в Україні: окремі проблеми кримінально-правової охорони // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2005. № 2. С. 159-163. 225. Заруба П.І. Розмежування злочинів у сфері приватизації від службових злочинів // Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Запорізькі правові читання”, м. Запоріжжя, 18-19 травня 2006 року / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. - С. 304-306. 226. Колб О.Г. Детермінанти незаконної приватизації державного, комунального майна / О.Г. Колб, Д.В. Рудик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 1. С. 370-377. 227. Кримінальне право (Особлива частина) [Текст]: підручник / За ред. О.О. Дудоров, Є.О.Письменського.Т.1 Луганськ: Видавництво«Елтон -2», 2012. 780 с. 228. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид. 4-те, перероб. та допов.- Х.: Право, 2010.- 608 с. 229. Крих Т.Я. Родовий та безпосередній об’єкти незаконної приватизації державного, комунального майна / Т.Я. Крих // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Львів, 2007. Вип. 2. 459 с. 230. Фесенко Є. Проблеми відповідальності за зловживання в сфері приватизації об’єктів державної власності / Є. Фесенко // Предпринимательство, хозяйство и право. 1999. № 1. С. 19-21. Див.: Відомості Верховної Ради України. 2001. № 47. Ст. 251.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3850
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2683_IR.pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.