Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3851
Title: Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник у схемах
Other Titles: Criminal Law of Ukraine. General part. Manual in the schemes
Authors: Топчій В.В., Дідківська Г.В., Мудряк Т.О.
Topchiy V.V., Didkіvska G.V., Mudryak T.O.
Keywords: Кримінальний кодекс України,
злочин,
кримінальне право,
загальна частина,
схеми,
таблиці,
посібник у схемах і таблицях.
Criminal Code of Ukraine,
crime,
criminal law,
general part,
schemes,
tables,
manual in charts and tables.
Issue Date: 2019
Publisher: Вінниця «ТВОРИ».
Citation: Топчій В. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник у схемах. / В. В. Топчій, Г. В. Дідківська, Т. О. Мудряк ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Союз юристів України ГО « Всеукраїнська асоціація кримінального права». – Вінниця «ТВОРИ», 2019. – 344 с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлений колективом авторів кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України. Його мета - надати допомогу студентам у вивченні основних понять Загальної частини кримінального права. Посібник містить схематичні зображення теоретичних та законодавчих положень галузі кримінального права, враховує зміст інших законів та підзаконних нормативних актів, зокрема постанов Пленуму Верховного Суду України. Рекомендований для студентів, курсантів, педагогічних та науково-педаго гічних працівників юридичних закладів України. The manual was prepared by a team of authors of the Department of Criminal Law and Criminology at the University of DFS of Ukraine. His goal is to assist students in learning the basic concepts of the Common Criminal Law. The manual contains schematic representations of the theoretical and legislative provisions of the criminal law field, takes into account the content of other laws and by-laws, in particular the resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine. Recommended for students, cadets, pedagogical and scientific-pedagogical staff of law firms of Ukraine.
Description: 1. Абакумова Ю. В. Інститут співучасті в кримінальному праві України : природа, сутність, сучасні проблеми визначення : монографія / Ю. В. Абакумова. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - 320 с. 2. Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання за кримінальним правом України : монографія / О. В. Авраменко. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. - 244 с. 3. Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників// Право України. - 2002. -№ 3. - с. 150-153. 4. Актуальні проблеми кримінального права : навч. Посібник / В. М. Попович, П. А. Трачук, А. В. Андрушко, С. В. Логін // Мінво освіти і науки України. - К. : ЮрІнком Інтер, 2009. - 256 с. 5. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / за заг. ред В.В. Топчія; наук. ред. В.І. Антипова. - Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. - 896 с Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. - 896 с. 6. Альошина О. І. Провокація злочину (кримінально-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. І. Альошина. - Дніпропетровськ, 2007. - 19 с. 7. Андрушко А. В. До питання про необхідність закріплення похилого віку в якості пом’якшуючої покарання обставини у КК України / А. В. Андрушко // Развитие государственности и права в Украине : реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Часть 1. Материалы I Международной научно-практической конференции (24 апрел. 2009 г.). - Симферополь : КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2009. - С. 504-507. 8. Антипенко В. Визначення поняття «безвинної жертви» у складі тероризму // Право України. - 2001. - № 6. - с. 75-79. 9. Антипенко В. Особливості міжнародно-правової кваліфікації об’єкта тероризму // Право України. - 2002. - № 9.- С. 137-140. 10. Антипов В. В. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання / В. В. Антипов, В. І. Антипов. - К. : Атіка, 2004. - 208 с. 11. Анчукова М. В. Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння : монографія / М. В. Анчукова. - Харків : ФОП Вапнярчук Н. М., 2006. - 168 с. 12. Бажанов М.1., Сташис В.В. Кримінальне право України. Загальна частина. -К.-Х.: Юрінком Інтер.- 340 с. 13. Бараненко Д. В. Спеціальний суб’єкт злочину: кримінально-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Д. В. Бараненко. - К., 2009. - 19 с. 14. Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні : соціально- правові та кримінологічні проблеми : монографія / В. С. Батиргареєва. - Х. :«Право», 2009. - 576 с. 15. Баулин Ю. В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния / Ю. В. Баулин. - Харьков : Кроссроуд, 2007. - 96 с. 16. Баулін Ю. В. Деякі принципові новели Загальної частини КК України та проблеми їх застосування / Ю. В. Баулін // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. - 2002. - № 3 (9). - С. 105-111. 17. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія / Ю. В. Баулін. - К. : Атіка, 2004. - 296 с. 18. Беніцький А. С. Причетність до злочину : проблеми кримінальної відповідальності : монографія / А. С. Беніцький. - Луганськ : СПД Рєзников В. С., 2014. - 552 с. 19. Березовська Н. Л. Покарання неповнолітніх і виправно-трудовий вплив : монографія / Н. Л. Березовська. - Одеса : Фенікс, 2011. - 250 с. 20. Берзін П. С. Злочинні наслідки : поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення : монографія / П. С. Берзін. - К. : Дакор, 2009. - 736 с. 21. Білоконев В. М. Призначення покарання за сукупністю злочинів та вироків (судова практика) / В. М. Білоконев. - Запоріжжя, Глазунов С. О., 2009. - 225 с. 22. Богатирьов І. Г. Виправні роботи як альтернатива позбавленню волі : монографія / І. Г. Богатирьов, М. О. Селезньов. - Поліц. фін.-прав. акад. - Бровари : ПФПА, 2010. - 190 с. 23. Богатирьов І. Г. Виправні роботи як вид покарання : кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми / І. Г. Богатирьов. - К. : Леся, 2002. - 139 с. 24. Боднарук О. М. Необхідна оборона при посяганні на власність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. М. Боднарук. - К., 2012. - 20 с. 25. Борисов В. І. Склад злочину як правова модель / В. І. Борисов // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Ч. 1. - С. 254-256. 26. Бояров В. Деякі питання захисту свідків за законодавством України //Право України.-2001.-№12.-С. 99-102. 27. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : монографія / Л. П. Брич. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - 712 с.. 28. Бурдін В. М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння : монографія / В. М. Бурдін. - К. : Атіка, 2005. - 160 с. 29. Бурдін В. М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання / В. М. Бурдін. - Львів : ПАІС, 2006. - 200 с. 30. Бурдін В. М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : монографія / В. М. Бурдін. - К. : Атіка, 2004. - 240 с. 31. Бурдін В. М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження) : монографія / В. М. Бурдін. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. - 780 с. 32. Бурдін В. М. Стадії вчинення злочину (кримінально-правове дослідження) : монографія / В. М. Бурдін. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 304 с. 33. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные и правовые проблемы. - К., 1986. 34. Василаш В. До питання про джерела кримінального права України / В. Василаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали X регіональної науково-практичної конференції (Львів, 5-6 лют. 2004 р.). - Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. - С. 356-357. 35. Вереша Р. В. Вина у кримінальному праві : навчально-методичний вимір : навч. посібник / Р. В. Вереша. - К. : Атіка, 2006. - 408 с. 36. Вилешинская З.А. К вопросу о необходимой обороне и задержании лица. - М., 1981. 37. Вознюк А. А. Питання кримінально-правового регулювання видачі та передачі осіб, які вчинили злочини / А. А. Вознюк // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - № 4 (128). - С. 38-44. 38. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань : монографія / А. А. Вознюк. - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. - 236 с. 39. Вознюк А. А. Стадії кримінальної відповідальності / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. Юридичні науки. - 2013. - № 2 (частина II). - С. 164-172. 40. Володарський В. Чинність кримінального законодавства України у просторі //Право України. - 2001. - № 4. - С. 91-94. 41. Воробей П. А. Кримінально-праве ставлення в вину : монографія / П. А. Воробей. - К. : Атіка, 2009. - 176 с. 42. Впровадження альтернативних видів кримінальних покарань в Україні / За ред. О. В. Беци. - К. : Леся, 2003. - 115 с. 43. Галабала М. В. Кримінально-правова наука незалежної України. Проблеми загальної частини : монографія / М. В. Галабала. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 240 с. 44. Галабала М. В. Розвиток вчення про кримінальний закон в українській кримінально-правовій науці / М. В. Галабала // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. - С. 494-504. 45. Гацелюк В. О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції) : монографія / В. О. Гацелюк. - Луган. держ. ун-т внутр. справ. - Луганськ, 2006. - 280 с. 46. Голіна В. В. Судимість : монографія / В. В. Голіна. - Харків : Харків юридичний, 2006. - 384 с. 47. Головкін О. В. Групова злочинність : специфіка виникнення і розвитку, механізми попередження : монографія / О. В. Головкін. - К. : Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2007. - 204 с. 48. Гончар Т О. Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гончар Тетяна Олександрівна. - О., 2005. - 211 с. 49. Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин :монографія / А. В. Горностай. - Х. : Юрайт, 2013. - 232 с. 50. Григор’єва М. Є. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з її дійовим каяттям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / М. Є. Григор’єва. - Х., 2007. - 20 с. 51. Грищук В. К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб : порівняльно-правове дослідження : монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. - Львів, 2013. - 248 с. 52. Гродецкий Ю. В. Добровольный отказ при соучастии : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гродецкий Юрій Васильович. - Харьков, 2002. - 206 с. 53. Гуртовенко О. Л. Психічне насильство у кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. Л. Гуртовенко. - Одеса, 2008. - 17 с. 54. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації / Л. М. Демидова. - Харків, 2005. - 256 с. 55. Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок) : теорія, закон, практика : монографія / Л. М. Демидова. - Харків : Право, 2013. - 752 с. 56. Денисова Т А. Покарання : кримінально-правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аналіз / Т А. Денисова. - Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2007. - 340 с. 57. Дідківська Г.В. Судова практика призначення покарання неповнолітнім за вчинення кримінальних правопорушень // Науко¬ вий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2015. № 1 (68). С. 132-138. 58. Дідківська Г.В. Права потерпілого в здійсненні кримінального правосуддя // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky, Volume 3, No 6/2015 Р.19-24. 59. Дідківська Г. В., Гарбовський Л. А. Топчій В. В. Правовий статус потерпілого у кримінальному процесі України : монографія. ТОВ «Нілан - ЛТД», 2018. - 152 с. 60. Дідківська Г.В. Удосконалення системи пенітенціарної служби як спосіб ресоціалізації засуджених // Верховенство права та правова держава: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (16-17 жовтня 2015 р.). Ужгород, 2015. С. 172-173. 61. Дідківська Г.В. Соціально-психологічні, історичні чинники криміналізації та декриміналізації // Новітні кримінально-правові дослідження 2017 р. : збірник наукових праць / Миколаїв «Іліон», 2017. С. 50-52. 62. Дмитрук М. М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / М. М. Дмитрук. - Одеса, 2012. - 20 с. 63. Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність : аналіз основних концепцій / О. О. Дудоров // Наука і правоохорона. - 2009. - № 12. - С. 76-78. 64. Дудоров О. О. Кримінальне право : навч. посібник / О. О. Дудоров, М. І. Хавронюк. - К. : Ваіте, 2014. - 944 с. 65. Дудоров О. О. Про місце бланкетної диспозиції кримінально-правової заборони у конкретизації змісту складу злочину / О. О. Дудоров // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Ч. 1. - С. 257-260. 66. Дудоров О. Чи суперечить інститут множинності злочинів принципу «NON BIS IN IDEM» / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України. - 2010. - № 30. - С. 6-7. 67. Дудоров О. Чи суперечить інститут множинності злочинів принципу «NON BIS IN IDEM» / О. Дудоров, Є. Письменський // Юридичний вісник України. - 2010. - № 31. - С. 5. 320 68. Дякур М. Д. Замах на злочин: проблеми кримінально-правової кваліфікації та відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дякур Марія Дмитрівна. - К., 2009. - 198 с. 69. Дячук С. І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві (основні поняття, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства) / С. І. Дячук. - К. : Атіка, 2001. - 176 с. 70. Євдокімова О. В. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право» / О. В. Євдокімова. - Харків, 2007. - 19 с. 71. Єпур Г. В. Впровадження міжнародно-правових актів у кримінальне законодавство України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право» / Г. В. Єпур . - Харків, 2005. - 20 с. 72. Єремій Г. О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Г. О. Єремій. - Запоріжжя, 2011. - 20 с. 73. Єфремов С. Поняття організованої злочинності // Право України. - 2 0 0 2 .-9 .-С. 80-92. 74. Жданова І. Є. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І. Є. Жданова. - К., 2011. - 19 с. 75. Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям : монографія / О. О. Житний. - Харків : Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2004. - 152 с. 76. Жук І. В. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування в кримінальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.08 / Жук Ілона Василівна. - К., 2009. - 293 с. 77. Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України : монографія / О. В. Зайцев. - Харків : Майдан, 2007. - 240 с. 78. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду Української РСР (1962-1984). - К., 1985. 79. Зінченко І. О. Одиничні злочини поняття, види, кваліфікація : монографія / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. - Харків : Видавництво «ФІНН», 2010. - 256 с. 80. Зінченко О. І. Множинність злочинів : поняття, види, призначення покарання : монографія / О. І. Зінченко, В. І. Тютюгін. - Харків : «Фінм», 2008. - 336 с. 81. Іванюк Т. І. Врахування судом обставин, які пом’якшують покарання, не передбачених Кримінальним кодексом України / Т. І. Іванюк // Університетські наукові записки. - 2006. - № 1 (17). - С. 234-237. 82. Казначеєва Д. В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Д. В. Казначеєва. - Харків, 2011. - 19 с. 83. Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність : монографія / О. О. Кваша // НАН України, Ін-т держави і права. - Київ: - 2013. - 560 с. 84. Кісілюк Е. М. Спірні питання щодо встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб / Е. М. Кісілюк // Адвокат. - № 6. - 2008. - С. 22-25. 85. Клевцов А. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / А. О. Клевцов. - Дніпропетровськ, 2009. - 20 с. 86. Клименко В. А. Обмежена осудність : поняття, критерії та примусове лікування : монографія / В. А. Клименко, В. Б. Первомайський, Т. М. Приходько. - К. : Атіка, 2011. - 180 с. 87. Книженко О. О. Санкції у кримінальному праві : монографія / О. О. Книженко. - Харків : Ника Нова, 2011. - 336 с. 88. Ковальський В. Конституційні засади визначення завдань кримінального закону / В. Ковальський // Вісник Конституційного Суду України. - 2007. - № 5. - С. 62-71. 89. Ковітіді О. Ф. Звільнення від кримінальної відповідальності за нормами Загальної частини КК України : навч. посібник / О. Ф. Ковітіді. - Сімферополь : ВД «Квадранал», 2005. - 224 с. 90. Козак О. С. Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні : монографія / О. С. Козак. - К. : Освіта України, 2009. - 204 с. 91. Колос М. І. Кримінальне право в Україні (Х - початок ХХІ століття) :монографія / М. І. Колос . - К. : Острог, 2011. - У 2 т. - Т 1 - 448 с. 92. Коновалова А. Ю. Види покарань для неповнолітніх за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» // А. Ю. Коновалова. - X., 2012. - 20 с. 93. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВР країни 28 червня 1996 року. - К., 1996. 94. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посібник / М. Й. Коржанський. - [3-тє вид., доповн. та переробл.]. - К. : Атіка, 2007. - 592 с. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) : посібник / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. - 312 с. 95. Костенко О. М. Поняття об’єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. М. Костенко, А. В. Ландіна-Виговська // Право України. - 2008. - № 4. - С. 101-105. 96. Красницький І. В. Відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України : монографія / І. В. Красницький, Л. С. Щутяк // Львівський держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2015. - 223 с. 97. Красницький І. В. Кримінальна відповідальність як інститут кримінального права Франції та України: порівняльний аналіз : монографія / І. В. Красницький. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. - 232 с. 98. Кривоченко Л. М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України : монографія / Л. М. Кривоченко. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 120 с. 99. Кримінальне право України : Загальна частина : підручник / О. М. Алієва, Л. К. Гаврильченко, Т О. Гончар , Л. Д. Заркуа та ін. - [4-е вид.] - Х. : Одиссей, 2009. - 312 с. 100. Кримінальне право України : Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. - [4-те вид., переробл. і допов.]. - X. : Право, 2010. - 456 с. 101. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, О. О. Дудоров та ін. - [5-те вид., переробл. та допов.]. - К. : Атіка, 2009. - 408 с. 102. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / П. П. Михайленко, В. В. Кузнецов, В. П. Михайленко, Ю. В. Опалинський. - К. : СПД Карпук С. В. - 2006. - 440 с. 103. Кримінальне право України : Загальна та особлива частини : навч. посібник / Т. О. Гончар, Є. Л. Стрельцов. - Х. : Одиссей, 2014. - 240 с. 104. Кримінальне право України. Загальна частина (у схемах): Навчальний посібник /Л.Левицька, Т.Мудряк, О.Сіренко, П.Цимбал. - Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2005. - 206 с. 105. Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар /відп. ред. Є. Л. Стрельцов. - [5-те вид., переробл. та доповн.]. - Х. : ТО «Одіссей», 2008. - 800 с. 106. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - [5-те вид., допов.]. - Х. : Право, 2013. - у 2 т. - Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. - 2013. - 376 с. 107. Куцевич М. Напрями вдосконалення нормативного змісту універсального принципу чинності Кримінального кодексу України / М. Куцевич // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 9. - С. 148-151. 108. Лащук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Є. В. Лащук. - К., 2005. - 20 с. 109. Лащук Н. Р. Кримінально-правова оцінка використання захисних засобів, що вражають автономно : автореф. дис. на здобут¬ тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Н. Р. Лащук. - Львів, 2012. - 19 с. 110. Левицька Л.В. Об’єкт насильницьких злочинів щодо неповнолітніх //Підприємництво, господарство і право. - № 9. - 2003. С .148-153. 111. Лемешко О. М. Кримінально-правова оцінка потурання злочину /О. М. Лемешко. - Харків : ФіНН, 2003. - 160 с. 112. Лень В. В. Примусові заходи медичного характеру : історія, стан, тенденції / В. В. Лень, М. М. Книга. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2010. - 212 с. 113. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів //Право України. - 2001. - № 4. - С. 18-21. 114. Литвак О. М. Проблеми застосування амністії та здійснення помилування в Україні : монографія / О. М. Литвак, О. В. Чепелюк. - К. : Атіка, 2009. - 160 с. 115. Литвинов О. М. Інститут покарання в кримінальному праві України : навч. посібник / О. М. Литвинов, Є. С. Назимко. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 214 с. 116. Лихова С., Свистуленко М. Актуальні питання вдосконалення екстрадиції //Право України. - 2001. - № 1. - С. 120-124. 117. Лісова Н. В. Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність діяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право» / Н. В. Лісова. - К., 2007. - 20 с. 118. Луценко Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України : монографія / Ю. В. Луценко. - Х. : Право, 2015. - 200 с. 119. Максимович Р. Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України : монографія / Р Л. Максимович. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. - 304 с. 120. Маляренко В. Т. Амністія та помилування в Україні : навч. посібник /В. Т. Маляренко, А. А. Музика. - К. : Атака, 2007. - 700 с. 121. Мантуляк Ю. В. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає зло¬ чинність діяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ю. В. Мантуляк. - К., 2006. - 17 с. 122. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально- правових норм : монографія / О. К. Марін. - К. : Атіка, 2003. - 224 с. 123. Марітчак Т Помилки у кваліфікації злочинів як предмет судового регулювання: Причини помилок у кваліфікації злочину// Право: поняття, види //Право України. - 2002. - № 10. - С.44-47. 124. Мартинишин Г. Р. Призначення покарання за сукупністю вироків: кримінально-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Г Р. Мартинишин. - Львів, 2013. - 19 с. 125. Марчак В. Я. Обмежена осудність : навч. посібник / В. Я. Марчак. - 126. Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину : монографія / Н. В. Маслак // НЮА України ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2010. - 231 с. 127. Мельник М. І. Помилкова криміналізація : види, причини та наслідки / М. І. Мельник // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 5. - С. 94-99. 128. Мельничук Н. Ю. Категорії «злочин» та «покарання» у філософсько- правовому вимірі : монографія / Н. Ю. Мельничук. - Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2010. - 439 с. 129. Меркулова В. О. Кримінальна відповідальність : окремі теоретичні та соціально-правові аспекти : монографія / В. О. Меркулова. - Одеса : ОЮІХНУВС, 2007. - 225 с. 130. Мирошниченко Н. М. Вікова осудність неповнолітніх у кримінально- правовій доктрині України : дис. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 // Н. М. Мирошниченко. - О., 2013. - 228 с. 131. Михайленко П. П. Рецидивна злочинність в Україні : монографія / П. П. Михайленко, В. В. Кузнецов, В. П. Михайленко. - К. : ВБ «Аванпост- прим», 2009. - 168 с. 132. Михайлов О. О. Юридична особа як суб’єкт злочину : іноземний досвід та перспективи його застосування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. О. Михайлов. - К., 2008. - 18 с. 133. Мостепанюк Л. О. Довічне позбавлення волі як найтяжчий вид покарання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.12.00.08 «Кримінальне право, кримінологія; кримінально-виконавче право» /Л. О. Мостепанюк - К, 2005. - 18 с. 134. Мочкош Я. Необхідна оборона в кримінальному праві України : від ідеї до реальності / Я. Мочкош // Право України. - 2006. - № 10. - С. 95-99. 135. Мудряк Т .О., Дробіняк Р. С. Кримінальна відповідальність юридичних осіб /Т.О. Мудряк, Р.С. Дробіняк // Науковий журнал : Право і суспільство - № 5 - (2) 2017. — С. 215 -218. 136. Мудряк Т.О., Карасьова Х.І.. Амністія та помилування: проблемні питання / Т.О. Мудряк, Х.І. Карасьова // Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 3-4 жовтня 2014 року. - Донецьк: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. - С. 90-94. 137. Мысливый В.А., Опалченко А.Н. Уголовная ответственность за допуск к управлению транспортными средствами в состоянии опьянения. - К., 1992. 138. Навроцький В. О. Склад злочину: юридична фікція чи правова реальність? / В. О. Навроцький // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Ч. 1. - С. 237-239. 139. Наден О. Гіпотези норм кримінального права / О. Наден // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 1. - С. 103-107. 140. Наден О. Диспозиції норм кримінального права / О. Наден // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 2. - С. 106-110. 141. Назимко Є. С. Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх : монографія / Є. С. Назимко. - Донецький юридичний інститут МВС України, Кримінологічна асоціація України. - К. : КНТ, 2015. - 366 с. 142. Назимко Є. С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стан¬ дарти, ювенальна пенологія : монографія / Є. С. Назимко; вступ. слово д.ю.н., проф. О.М. Литвинова. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 384 с. 143. Назимко Є. С. Пенальна політика України : поняття, зміст та тенденції розвитку : монографія / Є. С. Назименко, І. Ю. Карпушева. - Донецьк : ВІК, 2009. - 211 с. 144. Нарен О. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за умови добровільної здачі наркотичних засобів: спірні питання // Право України. - 2001. -№5. - с. 47-49. 145. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 1064 с. 146. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] /О.І. Мотлях, Г.В. Дідківська, Т.О. Мудряк [та ін.] // - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 696 с. 147. Нежурбіда С. І. Злочинна необережність: концепція, механізм і шляхи протидії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нежурбіда Сергій Ігоревич. - Чернівці, 2001. - 219 с. 148. Нерсесян А. С. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичної особи : аналіз нового законопроекту / А. С. Нерсесян // Вісник Вищої ради юстиції. - № 2 (14). - 2013. - С. 181-192. 149. Нікіфорова Т. І. Обставини, які пом’якшують покарання, за кримінальним правом України / Т. І. Нікіфорова. - Х. : Харків юридичний, 2009. - 208 с. 150. Орловська Н. Про модель кримінально-правового впливу на юридичну особу в Україні / Н. Орловська // Юридичний вісник. - 2014. - № 2. - С. 125- 130. 151. Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб : порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. Ф. Пасєка. - Львів, 2010. - 23 с. 152. Пономаренко Ю. А. Штраф як вид покарання кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.) : наук. нарис / Ю. А. Пономаренко.- Харків : Право, 2012. - 80 с. 153. Пономаренко Ю. Вплив Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків на національний кримінальний закон України//Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №7. - С. 89-93. 154. Попов А. Страчувати не можна, помилувати. ФСНП ставить кому у свою користь //Бізнес-адвокат. - 1999. - № 21. 155. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / За заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. - Харків : Кроссроуд, 2008. - 364 с. 156. Практика судів України в кримінальних справах//Бюлетень законодавства і юридично практики. - 1993. - №4. 157. Приходько Т. Фізіологічний афект - одна з підстав визначення особи обмежено осудною //Право України. - 2001. - №1. - С. 53-56. 158. Про громадянство України: Закон України від 8 жовтня 1991 року // Відомості ВР України. - 1991. - № 50. - С.701 159. Про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму ВС України від 31.05.2002 №6 // Вісник ВС України. - 2002.-No.5_ -С. 6-8. 160. Про практику застосування примусових заходів медичного характеру та примусового лікування : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 черв. 2005 р. № 7. 161. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі правопорушення у сфері господарської діяльності від 25.04.03 //Вісник ВСУ - 2003. - № 3. - С. 2-6. 162. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки : ППВСУ від 4 черв. 2010 р. № 7. 163. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 груд. 2005 р. № 12. 164. Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 жовт. 2003 р. № 16. 165. Про практику призначення судами кримінального покарання :Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовт. 2003 р. № 7. 166. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями : ППВСУ від 23 груд. 2005 р. № 13. 167. Про судову практику у справах про необхідну оборону : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квіт. 2002 р. № 1. 168. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну не відбутої частини покаранням більш м’яким: Постанова Пленум ВС України від 26.04.2002 № 2 //Вісник ВС України. - 2002.-№ 3.-С. 7-10. 169. Рудник В. Соціально-економічні проблеми застосування позбавлення волі в Україні//Право України. - 2001. - №8. - С. 96¬ 98. 170. Рябчинська О. П. Система покарань в Україні : поняття, значення та принципи побудови : монографія / О. П. Рябчинська. - Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2013. - 448 с. 171. Савченко А. В. Кримінальне право України. Загальна частина (у схематичних діаграмах) : посібник / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк. - К. : Видавництво ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. - 160 с. 172. Савченко А. В. Склад злочину: проблеми визначення конструктивних елементів та ознак / А. В. Савченко // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Ч. 1. - С. 261-263. 173. Севастьянова Т. Є. Малозначність діяння за кримінальним законодавством України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Севастьянова Тетяна Євгенівна. - Запоріжжя, 2002. - 213 с. 174. Северин О. О. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально- правового характеру, не пов’язаних з позбавленням волі : дис. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 // О. О. Северин. - З., 2009. - 278 с. 175. Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві : монографія / М. В. Сенаторов. - Х. : Право, 2006.- 208 с. 176. Сердюк П. П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права : монографія / П. П. Сердюк. - Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. - 800 с. 177. Сердюк П. П. Теорія кримінальної відповідальності в сучасному кримінальному праві : порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / П. П. Сердюк. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. - 40 с. 178. Созанський Т І. Кваліфікація сукупності злочинів : монографія / Т І. Созанський. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 240 с. 179. Сотніченко В. С. Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В. С. Сотніченко. - К., 2013. - 18 с. 180. Стрельцов Є. Л. Склад злочину: традиційне та нове / Є. Л. Стрельцов // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Ч. 1. - С. 250-253. 181. Стрижевська А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України : монографія / А. Стрижевська. - Одеса : Фенікс, 2011. - 248 с. 182. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. А. В. Савченка. - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 1272 с. 183. Топчій В.В. Особливості кваліфікації злочинів, вчинених групами осіб у місцях масового скупчення людей / В.В. Топчій // Viseqrad joumai on human riqhts, Bratislava - Uzhorod, February, № 2, 2015. - С.171. 184. Топчий В.В. Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц / В.В. Топчий // Международный научно-практический правовой журнал (Республика Молдова), (Republicii Moldova) «Legea si viata» («Закон и Жизнь»), Septembrie, 2015 - С. 82-86. 185. Топчій В.В. Характеристика заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб/ В.В. Топчій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція», 2015, № 18. Том-Одеса, 2015 р. - С.84-87. 186. Топчій В.В. Роль інституту покарання в контексті прав та свобод людини й громадянина в межах класової теорії право розуміння / В.В. Топчій // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Збірник наукових праць. Випуск 23, Одеса, 2016- С. 187. Трубников В. М. Арешт як вид кримінального покарання та особливості його застосування : монографія / В. М. Трубников, Ю. В. Шинкарьов. - Х. : Харків юрид., 2007. - 288 с. 188. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 712 с. 189. Ус О. В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину :монографія / О. В. Ус. - Х. : Видавець ФО - П Вапнярчук Н. М., 2007. - 264 с. 190. Усатий Г. О. Кримінально-правовий компроміс / Г. О. Усатий. - К. : Атіка, 2001. - 128 с. 191. Устрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів : монографія / Н. І. Устрицька. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - 216 с. 192. Федорчук І. М. Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І. М. Федорчук. - Львів, 2010. - 16 с. 193. Фесенко Є. В. Об’єкт злочину під кутом зору теорії цінностей, а також опонентів цієї концепції / Є. В. Фесенко // Адвокат. - 2003. - № 6. - С. 9-12. 194. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів вищих навчальних закладів / П. Л. Фріс. - [2-ге вид., доп. і переробл.]. - К. : Атіка, 2009. - 512 с. 195. Хавронюк М. І. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають? / М. І. Хавронюк // Юридичний вісник України. - № 21 (934). - 25-31.05.2013. - С. 6-7. 196. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи : порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія / М. І. Хавронюк. - К. : Юрисконсульт, 2006. - 1048 с. 197. Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ю. Б. Хім’як. - К., 2011. - 19 с. 198. Хряпінський П. В. Заохочувальні норми в кримінальному законодавстві України : монографія / П. В. Хряпінський. - Харків : Харків юридичний, 2009. - 448 с. 199. Хряпінський П. В. Спеціальне звільнення від відповідальності у кримінальному праві та законодавстві України : навч. посібник / П. В. Хряпінський. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2010. - 270 с. 200. Шапченко С. Д. Склад злочину як кримінально-правовий феномен : сутність та основні форми існування / С. Д. Шапченко // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Ч. 1. - С. 240-243. 201. Шевченко Є. В. Злочини з похідними наслідкам / Є. В. Шевченко. - Х. : СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005. - 216 с. 202. Яковець І. С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким : монографія / І. С. Яковець. - К., 2012. - 212 с. 203. Яремко Г. З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України : монографія / Г. З. Яремко. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. - 432 с. 204. Ященко А. М. Застосування заходів кримінально-правового характеру : монографія / А. М. Ященко. - Харків : Ніка Нова, 2014. - 388 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3851
ISBN: 978-617-7742-88-2
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2684_IR.pdf10.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.