Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3854
Title: Відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань: сучасні проблеми практики
Other Titles: Responsibility for the creation of paranoid and armed units not provided by law: current problems of practice
Authors: Гаврилішин А.П.
Gavrylishin A.P.
Keywords: кримінальний кодекс,
незаконні воєнізовані формування,
незаконні збройні формування,
кримінальна відповідальність,
екстремізм,
громадська безпека.
criminal code,
illegal paramilitary formations,
illegal armed formations,
criminal responsibility,
extremism,
public safety.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінський юридичний часопис. Серія : право.
Citation: Гаврилішин А. П. Відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань: сучасні проблеми практики / А. П. Гаврилішин // Ірпінський юридичний часопис. Серія : право. – 2019. – Вип. 3. – С. 150–155.
Abstract: У цій статті досліджено окремі проблемні аспекти, з якими зустрічаються суб'єкти правозастосування під час притягнення до відповідальності осіб, винних у створенні незаконних воєнізованих та збройних формувань. Досліджений інститут кримінальної відповідальності за діяння, пов'язані з функціонуванням незаконних воєнізованих формувань. Розглянуто співвідношення понять «воєнізовані формування» та «збройні формування». Виявлені чинники, що сприяють виникненню на території України незаконних воєнізованих і збройних формувань. Визначені родовий і безпосередні об'єкти, предмет, об’єктивна і суб’єктивна сторона, суб’єкт злочину. Надано пропозиції щодо вдосконалення cт.260 Кримінального кодексу України. This article explores some of the problematic aspects encountered by law enforcement agents in bringing to justice the perpetrators of the creation of illegal paramilitary and armed formations. The institute of criminal responsibility for acts connected with the operation of illegal paramilitary formations was investigated. The correlation between the concepts of "paramilitary formation" and "armed formations" is considered. The revealed factors contributing to the occurrence on the territory of Ukraine of illegal paramilitary and armed formations. The generic and immediate objects, the object, the objective and subjective side, the subject of the crime are determined. The proposals on improving the c.260 of the Criminal Code of Ukraine are presented.
Description: 1. Кримінальний кодекс України: Закон України: від 05.04.2001 № 2341 -НІ /У Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25. - Ст. 131. 2. Про боротьбу з тероризмом : Закон України : від 20.03.2003 № 638-1V /У Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25. - Ст. 180. 3. Вознюк А. А. Актуальні проблеми кримінально-правового впливу на учасників не передбачених законами України воєнізованих або збройних формувань / А. А. Вознюк Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2015. - № 2. - С. 40-49. 4. Іштеряков Р. Р. Кваліфікація діянь осіб, які залишилися на непідконтрольній території Донецької і Луганської областей України / Р. Р. Іштеряков // Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки : випуск XXII: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Весняні юридичні читання». - Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. - С. 102-104. 5. Вирок місцевого Приморського районного суду м. Одеси : від 12.03.2015 (справа № 522/17717/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua 6. Вирок Бердянського районного суду Запорізької області : від 06.04.2015 (справа № 310/6513/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua 7. Вирок Краснолиманського районного суду Донецької області: від 22.06.2015 (справа № 236/1707/14-к) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua 8. Вирок Артемівського міськрайонного суду Донецької області: від 24.04.2015 (справа № 219/2686/15-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3854
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2687_IR.pdf428.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.