Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3856
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЖерж Н.А.-
dc.contributor.authorZherzh N.A.-
dc.date.accessioned2019-06-14T10:19:28Z-
dc.date.available2019-06-14T10:19:28Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЖерж Н. А. Пріоритетні напрями сучасного регулювання та вдосконалення Національної поліції України / Н. А. Жерж // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб.тез допов. II Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2018 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права УДФСУ [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – у 2-х ч. Ч. 2. – С. 62–66. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 121).uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3856-
dc.description1. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року, № 580-VIII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/580-19 2. Біленчук П. Д., Ярмолюк А. А. Освітянське, наукове і праксеологічне забезпечення діяльності органів правосудця, судочинства, правопорядку / П. Д. Біленчук, А. А. Ярмолюк // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: КДАВТ, 2015. - С. 568 3. Біленчук П. Д. Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у XXI столітті: засоби, методи, технології / П. Д. Біленчук // Криміналістика: підручник. - К.: Вид. дім «Дакор», 2014. - С .494-503 4. European Code of Polcie Ethics (Rec (2001) 19.09) [Electronic resourse]. - Access mode : www.bc-mvs.gov.ua/.../etichni-kodeks-prats.uk_UA
dc.description.abstractДля України, як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави, актуальним та важливим завданням на шляхах її становлення і розвитку є реформування та вдосконалення правоохоронних органів, як суб’єктів забезпечення правопорядку та реалізації захисту прав та основоположних свобод людини і громадянина. For Ukraine, as a sovereign, independent, democratic, social and a law-governed state, an urgent and important task on the paths of its formation and development is the reformation and improvement of law-enforcement bodies as subjects of ensuring law and order and the realization of the protection of the rights and fundamental freedoms of man and citizen.uk_UA
dc.publisherІрпінь.uk_UA
dc.subjectНаціональна поліція України,uk_UA
dc.subjectреформи,uk_UA
dc.subjectвдосконалення.uk_UA
dc.subjectNational Police of Ukraine,uk_UA
dc.subjectreforms,uk_UA
dc.subjectimprovement.uk_UA
dc.titleПріоритетні напрями сучасного регулювання та вдосконалення Національної поліції Україниuk_UA
dc.title.alternativePriority directions of modern regulation and improvement of the National Police of Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2689_IR.pdf574.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.