Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3856
Title: Пріоритетні напрями сучасного регулювання та вдосконалення Національної поліції України
Other Titles: Priority directions of modern regulation and improvement of the National Police of Ukraine
Authors: Жерж Н.А.
Zherzh N.A.
Keywords: Національна поліція України,
реформи,
вдосконалення.
National Police of Ukraine,
reforms,
improvement.
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь.
Citation: Жерж Н. А. Пріоритетні напрями сучасного регулювання та вдосконалення Національної поліції України / Н. А. Жерж // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб.тез допов. II Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2018 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права УДФСУ [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – у 2-х ч. Ч. 2. – С. 62–66. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 121).
Abstract: Для України, як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави, актуальним та важливим завданням на шляхах її становлення і розвитку є реформування та вдосконалення правоохоронних органів, як суб’єктів забезпечення правопорядку та реалізації захисту прав та основоположних свобод людини і громадянина. For Ukraine, as a sovereign, independent, democratic, social and a law-governed state, an urgent and important task on the paths of its formation and development is the reformation and improvement of law-enforcement bodies as subjects of ensuring law and order and the realization of the protection of the rights and fundamental freedoms of man and citizen.
Description: 1. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року, № 580-VIII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/580-19 2. Біленчук П. Д., Ярмолюк А. А. Освітянське, наукове і праксеологічне забезпечення діяльності органів правосудця, судочинства, правопорядку / П. Д. Біленчук, А. А. Ярмолюк // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: КДАВТ, 2015. - С. 568 3. Біленчук П. Д. Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у XXI столітті: засоби, методи, технології / П. Д. Біленчук // Криміналістика: підручник. - К.: Вид. дім «Дакор», 2014. - С .494-503 4. European Code of Polcie Ethics (Rec (2001) 19.09) [Electronic resourse]. - Access mode : www.bc-mvs.gov.ua/.../etichni-kodeks-prats.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3856
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2689_IR.pdf574.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.