Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3858
Title: Кримінально-правове розуміння експлуатації дітей
Other Titles: Criminal legal understanding of the exploitation of children
Authors: Жерж Н.А., Халамай А.К.
Zherzh N.A., Halamay A.K.
Keywords: експлуатація,
дитина,
праця,
використання,
вік,
працевлаштування,
роботи.
exploitation,
child,
work,
use,
age,
employment,
work.
Issue Date: 2018
Publisher: Київ.
Citation: Жерж Н. А. Кримінально-правове розуміння експлуатації дітей / Н. А. Жерж, А. К. Халамай // Вчені записки таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. - Київ., – 2018. – Т. 29 (68), № 6. – С. 107–111.
Abstract: Стаття присвячена характеристиці системно-правового аналізу терміна «експлуатація», на основі чого визначено зміст суспільно небезпечного діяння «експлуатація дитини», сформовано відповідне поняття. Доводиться, що експлуатація (зокрема трудова) — привласнення одним суб’єктом результатів праці іншого суб’єкта. У результаті експлуатації відбувається відчуження результатів праці, що є фактором соціальної несправедливості. The article is devoted to the description of the system-legal analysis of the term "exploitation", on the basis of which the content of the socially dangerous act "exploitation of the child" formed the corresponding notion. It is proved that exploitation (in particular, labor) is the appropriation by one subject of the results of another subject's work. As a result of exploitation, the alienation of the results of labor, which is a factor of social injustice, takes place.
Description: 1. Паньчук О.В. Кримінологічна характеристика експлуатації дітей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Львів, 2008. С. 5. 2. Дудоров О.О. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. 2-ге вид. Київ: ВД «Дакор», 2007. 786 с. 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / за ред. М.1. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Канон, АСК, 2002. 1104 с. 4. Орлеан А.М. Кримінально-правове забезпечення охорони людини від експлуатації: дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України. Київ, 400 с. 5. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-УІІІ. ІЛИл http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 06.11.2018). 6. Калмиков Д.О. Експлуатація дітей, поєднана з використанням дитячої парці у шкідливому виробництві. Право і безпека. 2012. № 2 (44). С. 111-115. 7. Калмиков Д.О., Хавронюк М.І. Деякі питання удосконалення відповідальності за злочини проти волі дитини. ЕтЬ: http://justice.org.ua/ роїійка-і-ргауо-робці-ґакй-котепіагі/беуакі-ріїаппуа-ибозкопаїеппуауіброуібаїпозі (дата звернення: 06.11.2018).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3858
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2691_IR.pdf474.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.