Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3893
Title: Оцінка ринкової вартості підприємства
Other Titles: Estimation of the market value of the enterprise
Authors: Киричевська Ю.С., Бедринець М.Д.
Kirichevskaya Yu.S., Bedrinets M.D.
Keywords: угода купівлі-продажу,
ринкова ціна,
вартість,
оцінка бізнесу,
підприємство,
акції,
реорганізація.
purchase agreement,
market price,
cost,
business valuation,
company,
stock,
reorganization.
Issue Date: 2017
Publisher: Ірпінь.
Citation: Киричевська Ю. С. Оцінка ринкової вартості підприємства / Ю. С. Киричевська ; наук. кер. М. Д. Бедринець // Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України : у 4-х ч. – Ірпінь, 2017. – Ч. 2. – С. 110–115.
Abstract: В статті йдеться про те що, оцінка ринкової вартості підприємства базується на усвідомленні того, що підприємство є товаром за всіма характерними для нього властивостями, тобто це величина вартості, по якій можливо здійснити операцію об’єкта оцінки, за умови того, що продавець і покупець підійшли до угоди розважливо, вивчили ринок і не поспішають в її здійснені. Така угода буде вигідна обом сторонам, вона характеризується позицією, що покупець купує за максимум коштів, які може запропонувати, а продавець віддає за мінімум, на який може погодитись. The article states that the assessment of the market value of the company is based on the awareness that the company is a commodity for all its characteristic properties, that is, the value of the value at which it is possible to carry out an operation of the object of evaluation, provided that the seller and the buyer approached the deal cautiously, studied the market and did not rush into it. Such an agreement will be beneficial to both parties, it is characterized by the position that the buyer buys at the maximum that can offer, and the seller pays for the minimum that he can agree to.
Description: 1. Бердинець М. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч. посіб./ М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 364 с. 2. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» Закон України від 13.06.2014 № 2658 – 142012 [Електронний ресурс]/ Сайт ВРУ. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-1. 3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 378 с. 4. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є., Фінансовий менеджмент 2- ге вид.: Підручник. –Київ: Центр учбової літератури, 2009. -520с. 5. Оцінка бізнесу: Підручник / О.Г.Грязнова, М.А.Федотова. – М.: «Фінанси і статистика», 2007.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3893
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2718_IR.pdf6.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.