Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3911
Title: Банківські інновації як необхідна умова підвищення конкурентоспроможності банку на фінансовому ринку
Other Titles: Banking innovations as necessary conditions for increase competitiveness of the bank on the financial market
Authors: Рябокінь М.В., Татьяніна С.М.
Riabokin M.V., Tatianina S.M.
Keywords: Банки,
банківські установи,
інновації,
фінансовий ринок,
інтернет-банкінг.
Banks,
banking institutions new,
innovations,
financial market,
internet-banking.
Issue Date: 2018
Publisher: Інфраструктура ринку.
Citation: Рябокінь М. В. Банківські інновації як необхідна умова підвищення конкурентоспроможності банку на фінансовому ринку [Електронний ресурс] / М. В. Рябокінь, С. Татьяніна // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 21. – С. 279–286. – Режим доступа : http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/48.pdf.
Abstract: У статті розглянуто банківські інновації як необхідну умову підвищення конкурентоспроможності банку на фінансовому ринку. Досліджено сутність, принципи та хронологію реалізації банківських інновацій. Визначено сучасні тренди банківських інновацій в Україні та світі. У сучасних умовах банківські установи змушені впроваджувати різноманітні інновації для посилення конконкурентоспроможності на фінансовому ринку, диверсифікації джерел фінансування та мінімізація ризиків. У банківському секторі є висока зростаюча конкуренція між фінансовими та кредитними установами через високу різноманітність фінансових послуг та продукти. У таких умовах ті банки, які постійно модернізують продуктову лінійку, розвивають інші рідні канали обслуговування клієнтів мають значну перевагу. Метою дослідження є узагальнення існуючих підходів до інтерпретації сутності «банківських інновацій», виявлення видів та визначення сучасних тенденцій у банківській інновації. The article considers banking innovations as a necessary condition for increasing the bank's competitiveness in the financial market. The essence, principles and chronology of implementation of banking innovations are investigated. The modern trends of banking innovations in Ukraine and in the world are determined.In modern conditions, banking institutions are forced to implement a variety of innovations to enhance competitiveness in the financial market, diversify funding sources, and minimize risks. In the banking sector, there s a growing competition between financial and credit institutions due to the high diversity of financial services and products. In such conditions, those banks that are constantly upgrading the product line, developing alternative channels of customer service have a significant advantage.
Description: 1. Балакина Р. Влияние инноваций на развитие банковского бизнеса. Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. С. 24–25. 2. Банки і банківська справа: підручник для бакалаврів / за ред. В. Боровкової; 3-тє вид., перероб. та доп. Москва: Юрайт, 2016. 623 с. 3. Балабанова І., Гончарук О., Боровкова В. та ін. Банки та банківська справа. Санкт-Петербург: Пітер, 2003. 301с. 4. Банковский менеджмент / под ред. О. Лаврушина; 3-е изд., перераб. и доп. Москва: КноРус, 2009.560 с. 5. Викулов В. Типология банковских инноваций.Финансовый менеджмент. 2004. № 6. C. 75–82. 6. Глущенко О., Ткаченко М. Сучасні тенденції розвитку банківських інновацій. Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. 2012. Вип. 1. Т. 2. С. 5–14. 6. Диба М., Осадчий Є. Вплив глобалізації на банківську систему України. Вісник Національного банку України. 2011. № 11. С. 19–23. 7. Єгоричева С. Теоретичні аспекти банків. Фінанси України. 2010. № 8. С. 35–38. 8. Єгоричева С. Банківські інновації: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 208 с. 9. Зварыкина Е., Полищук А. Коммерческие банки: новые услуги и инновационные технологии коммуникации. Бизнес и банки. 2010. № 21. С. 45. 10. Золотарьова О., Чекал А. Інноваційні банківські продукти та специфіка їх упровадження в Украні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 16. Ч. 1. С. 112–115. 11. 12. Кривич Я. Поняття банківських інновацій та їх класифікація. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. Вип. 22. Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», 2007. С. 104–111. 12. Меренкова О. Інноваційні технології банків ської діяльності як елемент сучасного економічного мислення. Сучасна картина світу. Природа, суспільство, людина: збірник наукових праць. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. C. 186–194. 13. Муравьева А. Банковские инновации: мировой опыт и российская практика: дис. … канд. экон. наук. Москва, 2005. С. 12. Обложин С. К вопросу о классификации банковских инноваций. Транспортное дело России. 2013. С. 65. 14. Піддубна В. Маркетингові банківські інновації: організаційний та фінансовий аспекти. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 773–777. 15. Просалова В., Никитина А. Понятие банковских инноваций и их классификация. Науковедение. 2013. С. 169. 16. Рошило В. Інновації в банківській сфері України. Економічні науки. 2016. № 2 (142). С. 15–20. 17. Рябокінь М. Сек’юритизація фінансових активів як інноваційна форма фінансування в Україні : дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит». Ірпінь, 2016. 269 с. 18. 20. Ткачук В. Інноваційна політика банків на ринку банківських послуг. Економічний аналіз: зб. наук. праць / редкол.: С. Шкарабан (голов. ред.) та ін. Т. 14. № 2. Тернопіль: видавничополіграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. С. 43–51. 19. Шуба М., Рудник А. Світові тренди банківських інновацій. URL: www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/34.pdf. 20. Яковенко С., Тимченко А. Фінансові інновації в діяльності комерційних банків: теоретико-економічні аспекти. Сучасні проблеми науки та освіти. 2013. № 2. URL: http://www.scienceeducation.ru/pdf/2013/2/53.pdf.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3911
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2736_IR.pdf286.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.