Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3912
Title: Капіталізація банків як чинник зростання економіки України
Other Titles: Capitalization of banks as a factor of growth of the economy of Ukraine
Authors: Ковда Н.І., Татьяніна С.М.
Kovda N.I., Tatianina S.M.
Keywords: банк,
капітал,
капіталізація,
банківська система,
підвищення капіталізації.
bank,
capital,
capitalization,
banking system,
capitalization increase.
Issue Date: 2018
Publisher: Інфраструктура ринку.
Citation: Ковда Н. І. Капіталізація банків як чинник зростання економіки України / Н. І. Ковда, С. М. Татьяніна // Інфраструктура ринку. – Одеса. – 2018. – Вип. 22. – С. 203–208. – Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/22_2018_ukr/22_2018.pdf.
Abstract: У статті розглянуто питання капіталізації банків як чинника зростання економіки України. Розглянуто вимоги НБУ щодо нормативів приведення банками статутного та регулятивного капіталу до мінімального розміру. Визначено основні тенденції функціонування вітчизняних банків. Наведено SWOT-аналіз чинників впливу на банківську систему України. Визначено стратегічні завдання нарощування капіталу банків. The article deals with questions of capitalization of banks as a growth factor of Ukraine's economy. The requirements of the NBU regarding the standards of bringing the statutory and regulatory capital banks to the minimum size are considered. The main tendencies of functioning of domestic banks are determined. The SWOT analysis of factors influencing the banking system of Ukraine is presented. The strategic tasks of increasing the capital of banks are determined.
Description: 1. Голик М. Стабілізація банківської системи як шлях до подолання економічної кризи в Україні. Банківський та реальний сектор економіки: фінансовоекономічні аспекти взаємодії та перспективи розвитку. 2015. С. 128–130. 2. Дьячкова Ю.М., Швецова І.В. Удосконалення методів стабілізації банківської системи України в басу. 2018. № 1(51). С. 53–58. 3. Заславська Н.П. Особливості формування ресурсного потенціалу банків в умовах економічної нестабільності. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. № 1. С. 111–113. 4. Капіталізація: глосарій банківських термінів. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123360. 5. Коваленко В.В. Грошово-кредитна політика та її вплив на подолання структурних дисбалансів економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 12. С. 445–449. 6. Мельничук М.Ю. Достатність капіталу як характеристика фінансової стійкості банку. Економічні науки. 2015. № 1. С. 43–49. 7. Михеева, Н.Н. Наращивание капитала банков в условиях кризиса. Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 8. С. 104–110. 8. Міщенко В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи. Вісник Національного банку України. 2013. № 8. С. 11–17. 9. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category? cat_id=8804895. 10. Паляничко К.О. Формування ресурсної бази комерційних банків. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 3. С. 285–289. 11. Три аргумента в пользу повышения капитализации банков. URL: https://minfin.com.ua/ua/2017/ 06/06/28223761/.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3912
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2737_IR.pdf254.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.