Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3920
Title: Актуальність реформування бюджетного менеджменту України в умовах євроінтеграції
Other Titles: The urgency of reforming the budget management of Ukraine in the conditions of European integration
Authors: Сівакова Є.А., Канцур І.Г.
Sivakova E.A., Kantsur I.G.
Keywords: Менеджмент,
бюджетний менеджмент,
бюджетна політика,
бюджетна система,
євроінтеграція.
Management,
budget management,
fiscal policy,
budgetary system,
eurointegration.
Issue Date: 2018
Publisher: Житомир.
Citation: Сівакова Є. А. Актуальність реформування бюджетного менеджменту України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Є.А. Сівакова, І. Г. Канцур // Розвиток фінансових відносин суб’єктів господарювання в умовах динамічного зовнішнього середовища: тези інтернет-конф., 15 листопада 2018 р., м. Житомир / Мін-во освіти і науки України, Житомирський держ. технологічний ун-т, Житомирський нац. агроекологічний ун-т ННЦ «Інститут аграрної економіки». – Житомир, 2018. – С. 156-157. – Режим доступу : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/156.pdf
Abstract: Досліджується управління бюджетним процесом в Україні. Акцентовано увагу на тому, що розвиток нашої держави в євроінтеграційному напрямку можливий за рахунок покращення економічних показників країни, удосконалення бюджетної системи та забезпечення її ефективності. При цьому, важливим завданням бюджетної політики, як ефективного інструменту України в умовах євроінтеграції, є гармонізація структури доходної та видаткової частин бюджету. The management of the budget process in Ukraine is explored. The attention is paid to the fact that development of our state in the European integration direction is possible due to improvement of economic indicators of the country, improvement of the budget system and ensuring its efficiency. At the same time, an important task of fiscal policy, as an effective instrument of Ukraine in the context of European integration, is the harmonization of the structure of revenue and expenditure parts of the budget.
Description: 1.Щодо оптимізації процесів бюджетного прогнозування та планування в Україні : аналіт .зап. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1089/ 2.Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : [аналіт .доп.]. – К. : НІСД, 2012. – 25 с. 3.Стегней М.І. Вплив фінансово-економічної кризи на бюджети органів місцевого самоврядування / М.І. Стегней, Л. Федурця // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», № 1 (27). – 2012. – Херсон. – С. 209-214. 4.Канцур І.Г. Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку держави в умовах євроінтеграції / І.Г. Канцур // Ефективна економіка. – 2017. - №10. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10&y=2017 5.Канцур І.Г. Бюджетна стратегія як елемент управління економічним ростом України в умовах євроінтеграційного курсу / І.Г. Канцур // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Університет державної фіскальної служби України; гол. ред..: М.О. Кужелєв. – 2017. - № 2. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3920
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2745_IR.pdf352.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.