Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3938
Title: Правове регулювання фінансових відносин у ЗЕД: проблеми та перспективи розвитку
Other Titles: Legal regulation of financial relations in foreign economic activity: problems and prospects of development
Authors: Сластьоненко (Кузьменко)О.О., Воробей О.С.
Slastonenko(Kuzmenko) O.O., Vorobey O.S.
Keywords: Фінансові правовідносини,
зовнішньоекономічна діяльність,
національна безпека,
правове регулювання.
Financial legal relations,
foreign economic activity,
national security,
legal regulation.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь–Хмельницький.
Citation: Сластьоненко О. О. Правове регулювання фінансових відносин у ЗЕД: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. О. Сластьоненко, О. С. Воробей // Актуальні проблеми забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез ІІІ наук.-практ. інтернет-конф., 17–24 травня 2019 р., м. Ірпінь–м. Хмельницький / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Науково-дослідний ін-т фіскальної політики, Науково-дослідний центр митної справи. – Ірпінь–Хмельницький, 2019. – С. 26–28. – PDF-формат ; мережеве видання ; інституційний репозитарій.
Abstract: Розглядаються питання щодо проблем правового врегулювання фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності. Запропоновано використовувати також і ревізію законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, що дасть змогу «розчистити» та впорядкувати цей нормативний масив. The issues of legal regulation of financial relations in foreign economic activity are considered. It is also suggested to use the revision of the legislation on foreign economic activity, which will enable to "clear" and organize this normative array
Description: 1.Фінансове право України: навч. посіб. : за вимогами кредит.-модул. системи орг. навч. процесу / авт. кол.: Л. К. Воронова та ін.; за заг. ред. дра юрид. наук, проф. Л. К. Воронової; НДІ фін. права. 2-ге вид., стер. Київ: «Правова єдність», Всеукр. асоц. видавців, 2010. 393 с. 2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (дата звернення: 05.05.2019). 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 ( дата звернення: 05.05.2019).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3938
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2762_IR.pdf724.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.