Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3945
Title: Проблема пізнавальної активності особистості в історичній ретроспективі
Other Titles: An individual’s cognitive activity problem in history retrospective
Authors: Зайцева І.В., Пащенко Т., Лузан П.Г.
Zaitseva I.V., Paschenko T., Luzan P.G.
Keywords: пізнання,
пізнавальна активність,
пізнавальна діяльність.
cognition,
an individual’s cognitive activity,
cognitive action.
Issue Date: 2019
Publisher: Київ.
Citation: Зайцева І.В. Проблема пізнавальної активності особистості в історичній ретроспективі / І.В.Зайцева, Т. Пащенко, П.Г.Лузан // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. – Київ, 2019. – № 18.– 12с.
Abstract: У статті проведений аналіз впливу історичних умов на розвиток наукової думки про пізнання, пізнавальну активність. Результативність вивчення навчально-пізнавальної активності студентів залежить від того, наскільки ґрунтовно досліджено пізнавальний процес, як використовуються його закономірності й особливості. The article analyses the influence of historical conditions on developing scientific thought about cognition, cognitive activity. The effectiveness of studying students’ educational and cognitive activity depends on how thoroughly the cognitive process is studied and the way its laws and features are used.
Description: 1. Бендасюк С.П. Педагогічні погляди І.Канта. Педагогіка і психологія. 1997. №3. С.184-189. 2. Бим-Бад Б.М. Педагогические идеи в ранних произведениях Гегеля. Советская педагогика. 1986. № 7. С.121-124. 3. Вернадський В.И. Философские мысли натуралиста. Москва: Наука, 1988. 520 с. 4. Винниченко В.К. Відродження нації: У 3 т. Київ : Політвидав України, 1990. Т.1. 328с. 5. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. Київ : ІНТЕЛ, 1995. 166 с. 6. Горський В.С. Історія української філософії: курс лекцій. Київ : Наукова думка, 1996. 285с. 7. Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх. – Київ : Варта, 1993. 250с. 8. Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків. З додатком про життя Михайла Драгоманова. Київ : Дніпро, 1991. 45 с. 9. Коменский Я.А. Великая дидактика. Избранные пед. соч.: в 2-х т. Москва : Педагогика, 1982. Т.1. С.242- 476. 10. Корнилов С.В. Кантовское обоснование педагогики. Советская педагогика. 1989. № 11. С.122-126. 11. Прокофьев М.А. Великий ученый, пламенный патриот. Советская педагогика. 1986. № 10. С.81-86. 12. Пугач Г.В. Познавательная активность человека. Москва : Изд-во полит. литературы, 1985. 96 с. 13. Ушинский К.Д. Родное слово. Избранные пед. соч. Москва: Гос. уч. пед. узд. Наркомпросса РСФСР, 1945. С.204-217. 14. Філософія: підручник / за ред. Н.Я. Горбача Львів: Логос, 1995. 244 с. 15. Хижняк З.И. Киево-Могилянская академія. Київ : Вища школа, 1988. – 266 с. 16. Шпет Г. Очерк розвития русской философии. Сочинения. Москва: Мысль, 1989. С.122-129.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3945
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2769_IR.pdf253.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.