Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3946
Title: Контроль митної вартості після випуску товарів у вільний обіг
Other Titles: Customs value control after goods are released
Authors: Микитенко Т.В.
Mykytenko T.V.
Keywords: митна вартість,
постмитний аудит.
customs value,
post - customs audit.
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь.
Citation: Микитенко Т. В. Контроль митної вартості після випуску товарів у вільний обіг / Т. В. Микитенко // Митна безпека: науковий журнал. – Ірпінь. – 2018. – Вип. 2. – С. 123–136.
Abstract: У статті розглядається організація та методика постмитного аудиту митної вартості товарів як форми митного контролю після випуску товарів, виявлення проблемних питань та розробка шляхів їх усунення. Визначено мету, завдання, джерела інформації та систематизовано об’єкти пост-митного аудиту митної вартості товарів. Проведено групування джерел інформації за напрямами отримання: від митних та податкових органів, спеціалізованих експертних організацій, з органів державної статистики, правоохоронних контролюючих органів, банківських та інших фінансово-кредитних установ, від державних органів, установ та організацій, декларантів, митних органів іноземних держав, інших. Рекомендовано впровадження та удосконалення системи управління якістю у діяльності митних аудиторів, підвищення ефективності управління персоналом та мотивації працівників, проведення регулярної оцінки ефективності роботи структурних підрозділів та формування системи управління якістю їх роботи. The article deals with the organization and methods of post-mortem audit of the customs value of goods as a form of customs control after release of goods, identifying problem issues and developing ways to eliminate them. The purpose, tasks, sources of information and the objects of post-customs audit of the customs value of goods are systematized. The group of sources of information has been organized in the following directions: from customs and tax authorities, specialized expert organizations, from state statistics bodies, law enforcement controlling bodies, banking and other financial and credit institutions, from state bodies, institutions and organizations, declarants, customs bodies of foreign states, others. It was recommended to introduce and improve the quality management system in the work of customs auditors, to improve the effectiveness of personnel management and motivation of employees, to regularly evaluate the effectiveness of the work of structural units and to form a system for managing their work quality.
Description: 1. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підручник / М. Т. Білуха, Т. В. Микитенко. – Київ : УАОІ, 2006. – 888 с. 2. Войтов С. Г. Митна вартість товарів: актуальні питання визначення та контролю /С. Г. Войтов // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. – 2014. – № 1. –С. 40–46. 3. Звіт про результати аудиту ефективності виконання органами Державної фіскальної служби України повноважень у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства : рішення Рахункової палати : від 30.05.2017 № 12-3.-URL : zakon.rada.gov.ua/go/2341-14 4. Методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України : наказ ДФСУ : від 11.09.2015 № 689 URL: zakon.rada.gov.ua/go/2341-14 5. Митний аудит в Україні та його стратегічне планування // Митний брокер. – 2017. –№ 3. 6. Митний кодекс України : від 13 березня 2012 року № 4495-VI /-URL: htth://www.rada. gov.ua 7. Суворов В. Вплив взаємозв’язку між покупцем та продавцем на ціну товарів при визначенні митної вартості / В. Суворов, Г. Хабло // Вісник. Офіційно про податки. –2013. – № 44.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3946
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2770_IR.pdf652.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.