Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3964
Title: Аналіз актуальних тенденцій розвитку ринку корпоративних цінних паперів України
Other Titles: Analysis of current trends in the development of the Ukrainian corporate securities market
Authors: Кужелєв М.О., Стабіас С.М.
Kuzheliev M.O., Stabias S.М.
Keywords: цінні папери,
фондовий ринок,
корпорація,
акція.
securities,
stock market,
corporation,
share.
Issue Date: 2015
Publisher: Полтава.
Citation: Кужелєв М. О. Аналіз актуальних тенденцій розвитку ринку корпоративних цінних паперів України / М. О. Кужелєв, С. М. Стабіас // Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи : матер. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 11 листопада 2015 р. / Мін-во освіти і науки України, Полтавський нац. технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка [та ін.]. – Полтава, 2015. – С. 143–146.
Abstract: У тезах проаналізовано актуальні тенденції розвитку ринку корпоративних цінних паперів України. Зазначено, що нагальними проблемами фондового ринку України залишаються нерозкриття емітентами цінних паперів публічної інформації та відсутність рейтингової оцінки випусків корпоративних облігацій. The thesis analyzes the actual tendencies of the development of the corporate securities market in Ukraine. It is noted that the pressing problems of the Ukrainian stock market remain the undisclosed disclosure by the issuers of securities of public information and the lack of rating rating of corporate bonds issues.
Description: 1. Річний звіт НКЦПФР за 2014 рік. «Ринок цінних паперів. Європейський вибір: нові можливості та зростання» [Електронний ресурс]. Київ. 2015р. 102 с. Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1434454281.pdf 2. Інформація щодо капіталізації лістингових компаній фондового ринку України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/803/1438947127.doc 3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 146 4. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/press/news/nkcpfr_z_pochatku_roku_vidbulosya_neznachne_skorochennya_profuchasnikiv_fondovogo_rinku 5. Кужелєв М. О. Порівняння стратегій управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку України / М. О. Кужелєв, С. М. Стабіас // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 5. Частина 4. – С. 67-70. 6. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-вересня 2015 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.nssmc.gov.ua/user_files/content/62/1445255286.doc 7. Кужелев М. А. Аналитическая обработка и анализ финансовой информации / М. А. Кужелев // Финансы, учет, банки (сб. науч. тр.). – Донецк: УкрНТЭК, 2001. – Вып. 5. – С. 36–41. 8. Кужелєв М. О. Корпоративний контроль: методологія дослідження, фінансовий аспект та моделі формування / М. О. Кужелєв // Финансы, учет, банки: сборник научных трудов. – 2012. – Вып. 1 (18). – С. 24–34. 9. Кужелев М. А. Корпоративное управление: сущность и элементы / М. А. Кужелев // Економіка і організація управління. –Вип. 3. –Донецьк : ДонНУ, Каштан, 2008. –С. 51–58.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3964
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2787_IR.pdf4.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.