Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3965
Title: Фінансування наукової діяльності в контексті європейської інтеграції України
Other Titles: Financing scientific activity in the context of European integration of Ukraine
Authors: Кужелєв М.О., Брітченко І.Г., Житар М.О.
Kuzheliev M.O., Britchenko I.G., Zhytar M.O.
Keywords: наукова діяльність,
фінансування,
інтеграція.
scientific activity,
financing,
integration.
Issue Date: 2015
Publisher: Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла».
Citation: Кужелєв М. О. Фінансування наукової діяльності в контексті європейської інтеграції України / М. О. Кужелєв, І. Г. Брітченко, М. О. Житар // Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України : матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 70-ій річниці створення ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 5 грудня 2015 р., м.Ужгород / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» [та ін.]. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. – С. 150–151.
Abstract: У тезах розглянуто стан фінансування наукової діяльності в контексті європейської інтеграції України. Зазначено, що основною проблемою формування якісної освітньої і наукової стратегії є фінансування наукової діяльності. Стратегічним завданням для України має бути розвиток науки, здатної проводити проривні фундаментальні та прикладні дослідження за актуальними для світової економіки та пріоритетними для України напрямами. The thesis considers the state of financing of scientific activity in the context of European integration of Ukraine. It is noted that the main problem of forming a qualitative educational and scientific strategy is the financing of scientific activity. The strategic task for Ukraine should be the development of science capable of conducting breakthrough fundamental and applied research in the areas relevant to the world economy and priorities for Ukraine.
Description: 1. Геєць В.М. Інноваційній перспективи України : монографія / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с. 2. Про наукову і науково-технічну діяльність – Закон України № 1977-XIІ від 13.12.1991 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12. 3. Лебеда Т.Б. Стан фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні: статистичний розріз / Т.Б. Лебеда // Проблеми науки. – 2012. – № 12. – С. 2-6. 4. Кужелєв М. О. Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України / М. О. Кужелєв, М. О. Житар // Збірник наукових праць учених та аспірантів «Економічний вісник університету», Переяслав-Хмельницький, 2005. – С.14-18. 5. Кужелєв М. О. Сучасний стан фінансування української науки: проблеми та перспективи / М. О. Кужелєв // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія Економічні науки. - Вип. 13. - Херсон, 2015. – С. 129-131. 6. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в Україні [Текст]: дис… докт. екон. наук: 08.04.01 / Т.М. Боголіб; – Науково-дослідний фінансовий інститут Міністерства фінансів України. - Київ, 2006.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3965
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2788_IR.pdf699.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.