Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3966
Title: Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в умовах трансформації економіки України
Other Titles: Development of the corporate securities market in the conditions of transformation of the Ukrainian economy
Authors: Кужелєв М.О., Брітченко І.Г., Стабіас С.М.
Kuzheliev M.O., Britchenko I.G., Stabias S.М.
Keywords: цінні папери,
ринок корпоративних цінних паперів,
облігації.
securities,
market of corporate securities,
bonds.
Issue Date: 2015
Publisher: Ужгород-Мукачево.
Citation: Кужелєв М. О. Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в умовах трансформації економіки України / М. О. Кужелєв, І. Г. Брітченко, С. М. Стабіас // Інвестиційно-іноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2015 р. / Мін-во освіти і науки України, Ужгородський торгово-економічний ін-т Київського нац. торг.-економ. ун-ту. [та ін.]. – Ужгород-Мукачево, 2015. – С. 51–52.
Abstract: У тезах розглянуто стан ринку корпоративних цінних паперів в умовах трансформації економіки України. Зазначено, однією з ключових проблем національного фондового ринку є «дефіцит» інструментів фінансування інвестиційних заходів. The thesis examines the state of the corporate securities market in the conditions of transformation of the Ukrainian economy. It is noted that one of the key problems of the national stock market is the "deficit" of investment measures financing instruments.
Description: 1. Кужелев М. А. Механизмы формирования и развития рынка ценных бумаг в Украине / М.А. Кужелев // Вісник Донецького університету (Серія В. Економіка і право). – Донецк: ДонГУ, 1998. - № 2. – С. 22-29. 2. Кужелєв М. О. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні / М. О. Кужелєв, Д. Б. Юрова // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2011. – № 2 (18). – С. 146-154. 3. Яцюк Г. В. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів / Г. В. Яцюк // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. ¬ К.: Криниця, 2013 ¬ С. 170 ¬ 172. 4. Офіційний сайт НКЦПФР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3966
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2789_IR.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.