Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3979
Title: Аналіз наслідків застосування додаткового митного платежу як регулятивного заходу стабілізації платіжного балансу
Other Titles: Analysis of the application of an additional custom payment as a regulatory measure of the balance of payments stabilization
Authors: Гребельник О.П.
Hrebelnyk O.P.
Keywords: додаткові митні збори,
зовнішньоторговельні зв’язки,
митно-тарифні відносини,
міжнародна торгівля,
митні податки,
імпортне мито.
additional tariffs,
international economic relations,
tariff relations,
international trade,
custom taxes,
import tariff.
Issue Date: 2016
Publisher: Київ.
Citation: Гребельник О. П. Аналіз наслідків застосування додаткового митного платежу як регулятивного заходу стабілізації платіжного балансу / О. П. Гребельник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки.- Київ. – 2016. – № 5 (103). – С.51–61.
Abstract: У статті розглянуто проблеми запровадження додаткового митного тарифу в контексті регулювання платіжного балансу країни. З’ясовано, що домінуючими наслідками при застосуванні даного заходу є: ціновий, торговельний, конкурентний, фіскальний та регулятивний ефекти. Доведено, що додатковий митний податок може бути задіяний виключно як тимчасовий захід для вирішення певних локальних завдань в сфері регулювання економічних відносин. Problems of the introduction of an additional tariff in the context of state’s balance of payments regulation are considered in this article. It is discovered that the dominating outcomes of the application of such measure are: price, competitive, fiscal and regulatory effects. It is proved that an additional custom tax can be used only as a temporary measure, for the sake of realization of certain local goals in the sphere of the economic relations regulation.
Description: 1. Митний кодекс України . – «Голос України» №73-74.21.04. 2012. – С.21-62 2. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія / І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с. 3. Гребельник О. Митна справа Підручник. – К: Центр учбової літератури. – 2014. – 472с. 4. Карамбович І.М. Митна система та її роль в регулюванні зовнішньої торгівлі України монографія / – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 281 с. 5. Мартинюк В.П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України: монографія / В.П. Мартинюк – К. «Кондор», 2011. – 326 с. 6. Рокоча В.В. Міжнародна економіка. Кн. І. – К.: Таксон, 2000. –: Міжнародна торгівля: теорія та політика. – 320 с. 7. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 /За ред. Мочерного С.В.. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 763 с. 8. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини. Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації, 2000. – 152 с. 9. Постанова КМУ від 19.05.99 року № 840.// Бізнес №23 1999 р. 20 с. 10. Статистичний щорічник України за 2014 рік. Київ. Держкомстат України, 2015 р. – 631 с. 11. http://www.customs.go.jp/english/zeikan/z-kikou_e.htm
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3979
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2802_IR.pdf274.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.