Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3991
Title: Вплив фінансової архітектури на розвиток корпорації
Other Titles: Influence of financial architecture on development of corporation
Authors: Нечипоренко А.В., Немсадзе Г.Г.
Nechyporenko A.V., Nemsadze G.G.
Keywords: фінансова архітектура,
розвиток,
капітал,
корпорація.
financial architecture,
development,
capital,
corporation.
Issue Date: 2019
Publisher: Львів: ЛЕФ.
Citation: Нечипоренко А. В. Вплив фінансової архітектури на розвиток корпорації / А. В. Нечипоренко, Г. Г. Немсадзе // Наука та інновації як основні шляхи вдосконалення економічного потенціалу країни : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 29 червня 2019 р., м. Львів / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – С. 114–116.
Abstract: У тезах визначено вплив фінансової архітектури на розвиток корпорації. Зазначено, що фінансова архітектура є визначальним чинником ринкової вартості капіталу корпорації та ефективності її діяльності в цілому. The theses identified the impact of financial architecture on the development of the corporation. It is noted that financial architecture is the determining factor of the market value of the capital of the corporation and the efficiency of its activity as a whole.
Description: 1. Семенюк В. О. Фінансова архітектура як механізм забезпечення ефективності фінансової діяльності корпорації / В. О. Семенюк // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 125–128. 2. Кужелєв М. О. Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища / М. О. Кужелєв, В. В. Меженська // Схід. – Д. : Східний видавничий дім, 2012. – № 1. – С. 62–67. 3. Лактіонова О. А. Структурні елементи фінансової архітектури суб’єктів господарювання та особливості їх взаємозв’язку / О. А. Лактіонова, А. С. Лук’янєнко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 5. – С. 261–270. 4. Кужелев М. А. Аналитическая обработка и анализ финансовой информации / М. А. Кужелев // Финансы, учет, банки (сб. науч. тр.). – Донецк: УкрНТЭК, 2001. – Вып. 5. – С. 36–41. 5. Пінчук А. В. Формування інвестиційної стратегії підприємства / А. В. Пінчук, А. В. Нечипоренко // Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 8 грудня 2018 р. / Громадська організація «Київський економічний науковий центр». – К., 2018. – Ч. 1. – С. 103–105. 6. Кужелєв М.О. Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків: монографія / М. О. Кужелєв, М. О. Житар. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 176 с. 7. Нечипоренко А. В. Світовий досвід корпоративного управління та можливість його імплементації у вітчизняну практику / А. В. Нечипоренко, К. В. Ковальова // Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 12 листопада 2018 р.). – К.: НАУ, 2018. – С.150–152. 8. Кужелєв М. О. Корпоративний контроль: методологія дослідження, фінансовий аспект та моделі формування / М. О. Кужелєв // Финансы, учет, банки: сборник научных трудов. – 2012. – Вып. 1 (18). – С. 24–34.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3991
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2814_IR.pdf423.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.