Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4001
Title: Економіка водокористування: стан, проблеми, перспективи
Other Titles: Economy of water use: state, problems, prospects
Authors: Авраменко Н.Л., Сагайдак І.С., Чорна Т.М.
Avramenko N.L., Sahaidak I.S., Chorna T.M.
Keywords: водні ресурси,
водоспоживання,
скид забруднюючих речовин,
раціональне водокористування,
екологічне оподаткування,
екологічна безпека.
water resources,
water consumption,
pollutant discharge,
rational water use,
ecological taxation,
ecological safety.
Issue Date: 2018
Publisher: К. : ТОВ «7БЦ».
Citation: Авраменко Н.Л. Економіка водокористування: стан, проблеми, перспективи: монографія / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна. – К. : ТОВ «7БЦ», 2018. – 138 с.
Abstract: У монографії визначено основні механізми регулювання раціонального водокористування на основі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду. Визначено роль екологічного оподаткування як основного чинника стимулювання до охорони і раціонального використання водних ресурсів. Авторами доведено недосконалість механізмів екологічного оподаткування в розрізі формування екологічної безпеки. Визначено основні заходи щодо удосконалення вітчизняної системи екологічного оподаткування в Україні. The monograph identifies the main mechanisms for the regulation of rational water use based on the analysis of foreign and domestic experience. The role of environmental taxation as the main factor of incentives for the protection and rational use of water resources is defined. The authors proved the imperfection of the mechanisms of environmental taxation in the context of the formation of environmental safety. Defined the main measures to improve the domestic system of environmental taxation in Ukraine
Description: 1. 3апольський А.К., Мішкова-Кліменко Н.А., Астрелін І.М., Брик М.І., Гвоздяк П.І., Князькова Г.В. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник. – К.: Лібра, 2000. – 552 с. 2. Bongaerts J.C., Kramer R.A. // Environ-Monitoring and Assessment. – 1989. – V. 12. – P. 127. 3. Economic Instruments for Environmental Protection. – Paris: OECD Report, 1989. – 131 p. 4. Environmental tax reform in Europe: opportunities for eco-innovation / Technical report № 17/2011 EEA, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-tax-reform-opportunities/at_download/file Copenhagen, 2011, 45 pp. 5. Lans Bovenberg, Lawrence H. Goulder. Environmental taxation and regulation.// National bureau of economic research. – Massachusetts Avenue. – Cambridge. – 2001. – 73 p. 6. Pollution Charges in Practice // organization for Cooperation and Development. – Paris, 1980. – 118 p. 7. Taxation, innovation and the environment. Executive summary 2010// Available at: www.sourceoecd.org/taxation/9789264087620. 8. Vos H.B. // Environ. Charges. Int. Exchang Experiences. – Berlin, 1989. – P. 27. 9. Авраменко Н.Л. Басейновий принцип управління водокористуванням – економіко-правовий шлях екологобезпечного розвитку України // Проблемы законности. – № 96.– 2008. – С. 21-27. 10. Авраменко Н.Л. Екологічна складова податкової реформи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» (18 квітня 2010 р.). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – С. 72-75. 11. Авраменко Н.Л. Екологічне оподаткування як складова державного регулювання екологічної безпеки України // Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища: монографія / за ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2012. – C.33-50. 12. Авраменко Н.Л. Екологічне оподаткування як складова рентної політики та водноекологічної безпеки //Актуальні проблеми формування рентної політики в сучасних умовах. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – Ч.1. – С. 218-226. 13. Авраменко Н.Л. Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ) /: дис. … кандидата техн. наук : 21.06.01 / Авраменко Наталія Леонідівна – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 234 с. 14. Авраменко Н.Л. Економічна оцінка асимілюючої здатності водних об’єктів // Актуальні проблеми економіки. – № 4. – 2010. – С. 29-35. 15. Авраменко Н.Л. Економічний механізм управління природокористуванням // Дискусійні питання теорії фінансового права. Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні. Спори про податки: причини виникнення та напрями їх вирішення. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: збірник наукових праць за матеріалами круглих столів та Міжнародної Інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права» / НДІ фінансового права. – К.: Вік прінт, 2009. – С. 173-175. 16. Авраменко Н.Л. Лімітування забруднення НПС та Податковий кодекс: крок вперед чи три назад? // Україна в контексті інноваційного розвитку економіки, техніки та суспільства: матеріали науково-практичної конференції (27.03-02.04.2011 р., Єгипет). За ред. А.В. Лісового. – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. – С.6-8. 17. Авраменко Н.Л. Податкове регулювання басейнового принципу управління водокористуванням в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів» (17-18 березня 2011 р.): в 2-х частинах. – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. – Ч.1. – С.16-17. 18. Авраменко Н.Л. Рипньовська М.М. До питання удосконалення нормативів збору за скиди полютантів у водні об’єкти // Праці 4-ої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Частина 3. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С.69-72. 19. Авраменко Н.Л., Подурець Т.В. Роль оподаткування у формуванні водноекологічної безпеки України // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2012. – С. 9-15. 20. Авраменко Н.Л., Сагайдак І.С. Екологічна безпека водних об’єктів – необхідна складова раціонального водокористування // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» (м. Кременчук, 4-6 листопада 2011 р.). – Кременчук: КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2011. – С. 175. 21. Авраменко Н.Л., Сігітова М.М. Екологічне оподаткування в Україні // Екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку. – Ірпінь, 2006. – С. 117-124. 22. Аналітична доповідь «Довкілля України» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2011/ns_rik/analit/arhiv.htm 23. Антоненко Сергій. Вплив інструментів податкового регулювання на стан охорони довкілля / Економічний аналіз. – № 8. – 2011. – Ч 1. – С. 245. 24. Бессараб К.І., Авраменко Н.Л. Басейнове регулювання водокористування в Україні// Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.1. – С.28-30. 25. Бобылёв С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. – М.: ТЕИС, 1997. – 208 с. 26. Будзяк В.М., Будзяк О.С. Проблеми раціонального використання водних ресурсів в галузях економіки України// Збірник наукових праць. – Національний університет водного господарства та природокористування. – Випуск 3(51). – 2010 р. – С.28-35. 27. Вuгсhі S. Lеgіslatіоn оn dоmеstic аnd іndustrial uses of water: а соmрагаtive.//Nаtuг. Rеsоuгs. – 1987. – 24, № 1. – Р.143-159. 28. Ващенко М.А., Сліпець М.І. Якість води та здоров’я населення // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.2. – С. 47-48. 29. Веклич О. О. Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування / О. О. Веклич, О. П. Маслюківська // Фінанси України. – 2008. – № 6. – С. 63 – 69. 30. Веклич О., Бугас В. Потрібен «євроремонт» економічного механізму екологічного регулювання // Вісн. НАН України. – 2006. – № 3. – С. 49-57. 31. Веснянка О. «Німецька Хвиля». Екологи мають зауваження до Транспортної стратегії / [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : Еко.portal.lviv.ua / 21.07.2010 32. Войтенко О.В., Овраменко М.А. Сучасні екологічні проблеми Каховського водосховища та шляхи їх вирішення // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.2. – С. 45-47. 33. Волошина М.Ю., Кочергін О.М. Стічні води металургійної промисловості та перспективні методи їх очистки // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.1. – С. 46-47. 34. Воробей Р.О., Желібо Є.П. Методи підготовки та очищення питної води // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.1. – С. 53-54. 35. Воронова К.О., Авраменко Н.Л. Вітчизняний досвід в галузі правової охорони і раціонального використання водних ресурсів // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.1. – С.14-15. 36. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 205–243. 37. Гомеля М.Д. Визначення оптимальних умов очиски промивних вод гальванічних виробництв за допомогою аніоніту АВ-17-8 від хроматів / М.Д. Гомеля, І.С. Сагайдак, В.М. Радовенчик // Экотехнологии и ресурсозбережение. – 1997. - № 5. – С. 54-56. 38. Гомеля М.Д. Вилучення кадмію із стічних вод гальванічних виробництв / М.Д. Гомеля, І.С. Сагайдак, Є.П. Желібо, Т.О. Шаблій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. - № 4. – С. 13-16. 39. Гомеля Н.Д. Разработка экологически чистой технологии извлечения цинка из гальваностоков / Н.Д. Гомеля, И.С. Сагайдак // Перспективные направления развития экологии, экономики, энергетики : Сб. научн. ст. – Одесса: ОЦНТЭИ. – 1999. – С. 81-85. 40. Гусятинська Н.А. Актуальні питання екологічної безпеки цукрового виробництва // Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», 16 квітня 2010 р. – Ірпінь НУ ДПСУ. – С. 109-111 41. Гусятинська Н.А., Гусятинський Д.М. Економічні аспекти еколого-збалансованого водокористування в Україні // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2012. – С. 23-31. 42. Гусятинська Н.А., Гусятинський Д.М. Роль оподаткування у забезпеченні пріоритетів екологічної політики України // [електронний ресурс] Збірник наукових праць Національного університету ДПС України. – 2010. – №2. – С.44-51. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/journals 43. Гусятинська Н.А., Гусятинський М.В. Аналіз стану екологічної безпеки та сучасні положення екологічного оподаткування підприємств бурякоцукрової галузі // Цукор України: науково-практичний галузевий журнал. – К: НАЦУ. – 2011. – № 3 (63). – С. 17-22. 44. Гусятинська Н.А., Касян І.М., Молодницька О.М., Штангеєв В.О. Новий нетоксичний реагент для освітлення поляриметричних розчинів цукрового виробництва // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України «Бурякоцукрова галузі в умовах національного та світового ринків. – Київ, 21-23 березня 2011 р. – К.: «Цукор України», 2011. – С. 219-220. 45. Гусятинська Н.А., Чорна Т.М. Податкове регулювання діяльності у сфері утилізації та переробки відходів // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2012 р. / Державна податкова служба України, НУДПСУ. – Ірпінь, 2012. – Ч.І. – С. 88-89. 46. Гусятинська Н.А., Чорна Т.М. Утилізація відходів: формування безпечного середовища життєдіяльності людини // Збірник праць за матеріалами Міжнародного наукового семінару «Управління безпекою складних систем 2012». – 20-24 лютого 2012 р. – Ліптовський мікулаш, Словаччина. – С. 157-160. 47. Гусятинська Н.А., Чорна Т.М., Бондар Л.М., Касян І.М. До питання екологізації виробництва цукру // Збірник наукових статей III Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю (Екологія / ecology-2011), 21-24 вересня, 2011. Том.2. – Вінниця: ВНТУ, 2011. - С. 548-551. 48. Гусятинський Д.М. Екологічний податок як механізм регулювання природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства», 29-30 листопада 2012 р. – Львів: ЛДУ БЖД. – С. 309-311. 49. Дерев’янко В.М., Гусятинська Н.А. Економічні принципи раціонального використання водних ресурсів// Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.1. – С. 9-10. 50. Дерев’янко В.М., Гусятинська Н.А. Ефективність оподаткування та раціональне використання водних ресурсів у харчовій промисловості // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості».– Одеса, 2011.– С. 141-143. 51. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10 52. Еurоре's sерагаtіоnе еqирmепt fог 1,9 bіllіоn іп 1997 // Wаtег аnd waste Treat (Gг/Вгіt). – 1989/ 32. – № 2. – Р.22. 53. Єгорова А.В., Цимбалюк С.Я. Проблема якості питної води у м. Києві // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.2. – С. 29-31. 54. Желібо Є.П., Авраменко Н.Л. Вплив стічних вод ЦПВ на екологічний стан водних об’єктів. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 3. – С. 31-34. 55. Желібо Є.П., Буслик В.М. Очистка стічних металомістких вод вищими водними рослинами // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2012. – С. 136-141. 56. Жук І.В., Авраменко Н.Л. Стан правових засад охорони і раціонального використання водних ресурсів // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.1. – С. 30-31. 57. Замула И.В., Травин В.В. Экологическая рента: идентификация в бухгалтерском учете и порядок распределения / И.В. Замула, В.В. Травин // Международный бухгалтерский учет. 2011. – № 14 (164). – С. 46 – 55. 58. Ізула М.П., Авраменко Н.Л. Якість водопідготовки в Україні // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.2. – С. 38-39. 59. Камінський О.І., Цимбалюк С.Я. Контроль якості прісної води на території України // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.2. – С. 43-45. 60. Кібкало В.В. Деякі аспекти реформування системи оподаткування природоохоронної діяльності в Україні // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2009. – вип.7. – С. 63-68. 61. Клімковська Х.І., Авраменко Н.Л. Економічні методи управління водноекологічною безпекою держави // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.1. – С.7-8. 62. Костерін Володимир. Екоподаткова трудова реформа – основа зеленої економіки» / [Електронний ресурс] –– Режим доступу до ресурсу: http://www.greenparty.ua/news/news_23495.html 63. Кречетов Л.И. Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. – М.: Наука, 1990. – С.72. 64. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова // Гусятинська Н.А., Авраменко Н.Л., Желібо Є.П., Сагайдак І.С.]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – Т. 3. – 2389 с. 65. Пат. 55205 України МПК7 С13D3/00. Комплексний реагент для очищення цукровмісних продуктів / Гусятинська Н.А., Ліпєц А.А., Касян І.М., Чорна Т.М.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201005998; заявл. 18.05.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23. 66. Подурець Т.В. Роль податкової системи у вирішення екологічних проблем // Податкова система України: сучасний стан. Проблеми, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської студентської конференції м. Ірпінь (18 березня 2010 р.) – Ірпінь: НУДПСУ. – 2010. – С. 250-251. 67. Подурець Т.В., Авраменко Н.Л. Податкова система як чинник мінімізації забруднення навколишнього природного середовища України// Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х Частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.1. – С.31-32. 68. Подурець Т.В., Авраменко Н.Л. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: стан та перспективи розвитку// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку» (18 квітня 2010 р.). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – С.28-30. 69. Рикун А.Д. Методы экономического стимулирования в управлении водоохранной деятельности // Водные ресурсы. – 1995. – Т. 22. – № 5. – С.610-618. 70. Розмарина А.Л. Проблемы экологизации налогообложения // Проблемы экологии. – 2002. – № 1. – С. 13–17. 71. Сагайдак И.С. Малоотходные ионообменные технологии очистки гальваностоков от хроматов / И.С. Сагайдак, И.Н. Гомеля // Экотехнологии и ресурсозбережение. – 2004. - № 6. – С. 26-30. 72. Сагайдак І. С. Локалізація та знешкодження стічних вод, забруднених сполуками хрому, кадмію та цинку : дис. … кандидата технічних наук : 21.06.01 / Сагайдак Ірина Степанівна. – Київ, 2000. – 136 с. 73. Сагайдак І.С. Маловідходна технологія вилучення цинку з промивних вод гальванічних виробництв / І.С. Сагайдак // Матеріали ІІІ міжнародного водного форуму «АКВА Україна – 2005», 4 -6 жовтня 2005 р. – К.: Українська Водна Асоціація. – С. 148-150. 74. Сагайдак І.С., Авраменко Н.Л., Желібо Є.П. Маловідходна технологія вилучення цинку із гальваностоків // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2012. – С. 202-207. 75. Сандул В.О., Авраменко Н.Л. Якість питної води в Україні // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х Частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.2. – С. 34-36. 76. Серебрянський Дмитро, Ющенко Юлія. Європейський досвід запровадження та функціонування системи екологічного оподаткування: уроки для України Вісник податкової служби України – № 41, від 06.11. 09 / [Електронний ресурс] –– Режим доступу до ресурсу : http://www.visnuk.com.ua/article/one/Dmytro_Ser.html 77. Синякевич И. Экономические инструменты экополитики: теория и практика // Экономика Украины, 1999. – № 10. – С. 78–83. 78. Соколов В.И. Природопользование в США и Канаде: экономические аспекты. – М.: Наука, 1990. – 47 с. 79. Судук У.Ю., Ус С.В. Шляхи вирішення стійкого розвитку водного господарства // Збірник наукових праць «Природокористування та ресурсозбереження». – Випуск ХVІ. – №2. – 2010. – С. 371-377. 80. Федоренко Ю.С., Гусятинська Н.А. Стан питної води Чернігівської області// Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х Частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.2. – С. 15-17. 81. Цимбалюк С.Я. Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності у системі сталого розвитку України // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – № 1 (52). – 2011. – С. 139-143. 82. Экономика природопользования на предприятиях. – Москва: ВНИЦ «Экология», 1992. – 201 с. 83. Economic Instruments for Environmental Protection. – Paris: OECD Report, 1989. – 131 p. 84. Поліщук В.Г. Роль податкової політики у стимулюванні сталого розвитку регіонів // Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 6 (24). – Ч. 2. – 2009. – С. 123-129. 85. Pollution Charges in Practice // organization for Cooperation and Development. – Paris, 1980. – 118 p. 86. Федоренко Ю.С., Гусятинська Н.А. Стан питної води Чернігівської області // Економіко-правові аспекти водноекологічної безпеки в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (в 2-х Частинах). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – Ч.2. – С. 15-17. 87. Вuгсhі S. Lеgіslatіоn оn dоmеstic аnd іndustrial uses of water: а соmрагаtive // Nаtuг. Rеsоuгs. – 1987. – 24, № 1. – Р.143-159. 88. Авраменко Н.Л. Басейновий принцип управління водокористуванням – економіко-правовий шлях екологобезпечного розвитку України//Проблемы законности. – № 96.– 2008. – С. 21-27. 89. Будзяк В.М., Будзяк О.С. Проблеми раціонального використання водних ресурсів в галузях економіки України // Збірник наукових праць. – Національний університет водного господарства та природокористування. – Випуск 3(51). – 2010 р. – С.28-35. 90. Гусятинська Н.А., Гусятинський Д.М. Економічні аспекти екологозбалансованого водокористування в Україні // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2012. – С. 23-31.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4001
ISBN: 978-617-7625-48-2
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2824_IR.pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.