Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4002
Назва: Формування екологічного світогляду та культури безпеки студентів ВНЗ
Інші назви: Formation of the ecological world outlook and the culture of security of university students
Автори: Сагайдак І.С., Авраменко Н.Л., Чорна Т.М.
Sahaidak I.S., Avramenko N.L., Chorna T.M.
Ключові слова: роль вищої освіти,
культура безпеки,
екологічний світогляд,
екологічна свідомість,
засоби імітаційного моделювання,
дистанційні технології навчання,
проблеми викладання безпекознавчих дисциплін.
role of higher education,
culture of safety,
ecological world outlook,
ecological consciousness,
means of simulation modeling,
distance learning technologies,
problems of teaching disciplines related to safety.
Дата публікації: 2018
Видавництво: К. : ТОВ «7БЦ».
Бібліографічний опис: Сагайдак І.С. Формування екологічного світогляду та культури безпеки студентів ВНЗ : монографія / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Т.М. Чорна. – К. : ТОВ «7БЦ», 2018. – 171 с.
Короткий огляд (реферат): У роботі досліджено зарубіжний та вітчизняний досвід формування культури безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ. Розроблено методичні рекомендації з оптимізації формування культури безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ на прикладі безпекознавчих дисциплін кафедри техногенно-екологічної безпеки УДФСУ. Розкрито дидактичні умови формування безпекознавчих вмінь і навичок. Запропоновано удосконалення змісту, форми і методів навчання з дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Екологія», «Цивільний захист». The foreign and domestic experience of forming a culture of security and environmental worldview of the specialists of higher educational institutions is researched in the paper. Methodical recommendations for optimization of the formation of a culture of safety and ecological world outlook of the specialists of the high school on the example of security science disciplines of the Department of Technogenic and Environmental Safety of the UDFSU have been developed. Didactic conditions for the formation of security science skills and skills are revealed. The article proposes an improvement of the content, forms and methods of training in the disciplines «Safety of Life», «Labor Protection», «Ecology», «Civil Protection».
Опис: 1. Кобилянська І.М. Практичні аспекти формування загальнокультурних компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів фінансово-економічного коледжу. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: ir.lib.vntu.edu.ua/.../Kobylianska_stattikonf%20%2062.docx 2. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15 3. Розанов С.И. Общая екологія : учебник для технических направлений и специальностей. / С.И. Розанов. – СПб : Издательство «Лань», 2001. – 288 с. 4. Фролов И.Т. В философском измерении / И.Т. Фролов // Дружба народов. М., 1985. – № 4. – С. 231-239. 5. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 році. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/content/national_lecture.html. 6. Статистика аварійності в Україні: Статистика аварійності в Україні за 2015 рік – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sai.gov.ua/ua/ua/static/21.htm 7. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2015 році. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/content/national_lecture.html. 8. Сагайдак І.С. Формування культури в системі управління ризиками та охороною праці / І.С. Сагайдак, О.М. Кочергін // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань (м. Ірпінь, 29 – 30 березня 2012 р.): в 4-х ч. – Ірпінь : НУДПСУ, 2012. – Ч.3. – С. 123-130. 9. Желібо Є.П. Соціогуманітарні аспекти безпеки життєдіяльності / Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак // Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції (20-22 травня 2010 р., м. Львів) «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». – Львів: ЛНУ. – 2010. – С. 33-34. 10. Желибо Е.П. Человеческий фактор в культуре безопасности [Электронный ресурс] / Е.П. Желибо, И.С. Сагайдак // Педагогика безопасности: наука и образование: Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием (г. Екатеринбург, 12 декабря 2011 г.): в 2 ч. – Екатеринбург : ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 2012. – Ч.1. – С.144-148. – Режим доступа: http://fbg.uspu.ru/nauka 11. Желібо Є.П. До питання про культуру безпеки / Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак / Збірник статей за матеріалами ІХ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань (26 – 27 травня 2011 р., м. Ірпінь) «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти»: в 2-х ч. – Ірпінь: Національний університет ДПС України. – 2011. – Ч.2. – С. 224 – 229. 12. Шостак Л.Б. Регулирование экономического роста в условиях природно-ресурсных ограничений / Л.Б. Шостак; под ред. Б.М. Данилишина. – К. : СОПС Украины НАН Украины, 1998. – 320 с. 13. Баб’як О.С. Екологічне право України : навч. посіб. // О.С. Баб’як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва. – К .: Атіка, 2000. – 216 с. 14. Підліснюк В. Сталий розвиток суспільства: роль освіти / В. Підліснюк, І. Рудик, І Кириленко, В. Вишенська, О. Маслюківська ; за ред. В. Підлісник. – К. : Видавництво СПД «Ковальчук», 2005. – 88 с. 15. Національна доповідь України: матеріали Міжнародної конференції ООН [«Навколишнє середовище і розвиток» (Бразилія – 92)]. – К. : Час, 1992. 16. Урсул А. Переход России у устойчивому развитию. Ноосферная стратегия / А. Урсул. – М. : Ноосфера, 1998. – 500 с. 17. Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, правила, принципы и гипотезы / Н.Ф. Реймерс. – М. : Россия молодая, 1994. – 367 с. 18. Моисеев Н.Н. Экология человечества глазами математика / Н.Н. Моисеев. – М. : «Молодая гвардия», 1988. – 254 с. 19. Грачев В.А. Экологическая культура как важнейший элемент духовного возрождения / В.А. Грачев, Л.В. Егорова // Материалы Международного экологического конгресса «Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности» / под ред. Н.И. Иванова. – СПб. Балтийский государственный технический университет, 2000. – Т. 1. – С. 428-431. 20. Сагайдак І.С. Екологічна освіта фахівців – важливий компонент економіки / І.С. Сагайдак, Л.Д. Менів / Молодь і ринок. – 2006. – №7 (22). – С. 78-79. 21. Сагайдак І.С. Формування екологічної свідомості випускників ВНЗ України: міф чи реальність? / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко / Матеріали IV Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань (25-26 травня 2006 р., м. Ірпінь) «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти». – Ірпінь: Національна академія ДПС України. – 2006. – С. 420-422. 22. Авраменко Н.Л. Екологія в системі освіти / Н.Л. Авраменко // Збірник наукових праць науково-методичної конференції «Людина та навколишнє середовище – проблеми безперервної екологічної освіти в вузах». – Одеса : ОДАХ, 2000. – С. 12. 23. Авраменко Н.Л. Роль екологічного виховання у формуванні екологічної свідомості / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак / Матеріали VІ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань (22-23 травня 2008 р., м. Ірпінь) «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти». – Ірпінь: Національний університет ДПС України. – 2008. – С. 383-384. 24. Ягодин Г.А. Школа будущего / Г.А. Ягодин // Вестник экологического образования России. – 1996. – №1. – С. 4. 25. Кочергин А.М. Экологическое образование и воспитание в контексте современных глобальных техногенных процессов / А.М. Кочергин // Материалы Всеукраинской научно-методической конференции «Філософія освіти». – С. 265. 26. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. – М. : Наука, 1989. – 258 с. 27. Грачев В.А. Экологическая культура как важнейший элемент духовного возрождения / В.А. Грачев, Л.В. Егорова // Материалы Международного экологического конгресса «Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности» / под ред. Н.И. Иванова. – СПб. Балтийский государственный технический университет, 2000. – Т. 1. – С. 428-431. 28. Доля М.С. Роль екологічної освіти у формуванні екологічної свідомості студентів ВНЗ / М.С. Доля, Т.М. Чорна // Аналіз формування культури безпеки та екологічного світогляду студентів ВНЗ України: Збірник матеріалів Міжвузівського науково-практичного Інтернет-семінару (м. Ірпінь, 12-20 травня, 2014 р.). – Ірпінь : НУДПСУ, 2014. – С. 45-49. 29. Чорна Т.М. Формування екологічної свідомості студентів ВНЗ / Т.М Чорна // Збірник матеріалів IV Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища, Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (21-23 вересня 2016 року). – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – С.192. 30. Авраменко Н.Л. Необхідність екологічної освіти для реалізації сталого розвитку в Україні / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак // Збірник матеріалів IV Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища, Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (21-23 вересня 2016 року). – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – С.189. 31. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / Є.П.Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний, В.М. Пічі ; за ред. Желібо Є.П. – К. : Каравела, 2001. – 320 с. 32. Виховання національної свідомої особистості // Методичні рекомендації кураторам академічних груп студентів ; за редакцією академіка АПН України Д.О. Тхоржевського. – К., 2000. 33. Виховання національно свідомої особистості // Методичні рекомендації кураторам академічних груп студентів ; за редакцією академіка АПН України Д.О. Тхоржевського. – К., 2000. 34. Гусятинська Н.А. Компетентнісний підхід до викладання дисципліни «Цивільний захист» у вищих навчальних закладах / Н.А. Гусятинська, Т.М. Чорна // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань (м. Ірпінь, 29 – 30 березня 2012 р.): в 4-х ч. – Ірпінь : НУДПСУ, 2012. – Ч.3. – С.52-63. 35. Кодекс цивільного захисту України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 36. Кобилянський О.В. Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах / О.В. Кобилянський // Електронне наукове видання матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Гуманізм та освіта». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua 37. Авраменко Н.Л. Екологічна етика випускників ВНЗ України / Н.Л. Авраменко, А.Ю. Харченко // Матеріали науково-практичного Інтернет-семінару «Аналіз формування культури безпеки та екологічного світогляду студентів ВНЗ України» (12 – 20 травня 2014 року ). – Ірпінь : НУДПСУ, 2014. – С. 117 – 122. 38. Гусятинська Н.А. Формування компетенцій з охорони праці в процесі підготовки фахівців податкових та митних органів / Н.А. Гусятинська, Т.М. Чорна // Досвід формування культури безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ України: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнського наукового Інтернет-семінару, присвяченого Дню науки та 30 роковинам аварії на ЧАЕС (м. Ірпінь, 10 червня, 2016 р.). – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 12-18. 39. Авраменко Н.Л. Викладання БЖД, ОП та ЦЗ у ВНЗ України: стан, проблеми, перспективи / Н.Л. Авраменко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ ст.: сучасний стан, проблеми та перспективи (18-19 вересня 2014 року). – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди», 2014. – С.13-17. 40. Юсипук Ю.О. Роль вищої освіти у формуванні загальнолюдських цінностей майбутніх фахівців / Ю.О. Юсипук. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17364 41. Желібо Є.П. Проблеми викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у ВНЗ України / Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак / Безпека життєдіяльності. – 2007. –№12. – С. 35-36. 42. ДСТУ 5058:2008 К.: Держспоживстандарт України. – 2007 р. – 15 с. 43. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 26 червня 2013 р. № 444 44. Положення про єдину державну систему цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-п 45. Закон України «Про охорону праці» № 2695-XII від 14.10.92. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.669. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 46. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання». – Наказ Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dnop.gov.ua/index.php/uk/ operativna-informatsiya/neshchasni-vipadki/64-44/0-00/404-000-412-05 47. Закон України «Про вищу освіту»: Верховна Рада України. – № 1556-VII від 01.07.2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 48. Терещенко В. Скасувати не можна виконати. Де поставимо кому? / В. Терещенко // Охорона праці. – № 12. – 2014. – С.33. 49. Авраменко Н.Л. Современное состояние преподавания в области безопасности жизнедеятельности / Н. Л. Авраменко, И. С. Сагайдак // Материалы международной научной конференции (28 декабря 2015 г., г. Екатеринбург,) «Педагогика безопасности: наука и образование» / сост. и ред. В. В. Гафнер, А. Н. Павлова ; ФГБОУ ВО «УрГПУ». – Екатеринбург, 2015. – С. 10-13. 50. Сагайдак І.С. До питання про вивчення безпекознавчих дисциплін у ВНЗ країни / І.С.Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Н.Г. Лутак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка . – 2016. – Випуск № 135. – С. 217-220. 51. Авраменко Н.Л. Законодавчі норми викладання безпекознавчих дисциплін у ВНЗ країни / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак // Досвід формування культури безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ України: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнського наукового Інтернет-семінару, присвяченого Дню науки та 30 роковинам аварії на ЧАЕС (м. Ірпінь, 10 червня, 2016 р.). – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 7-11. 52. Сагайдак І.С. Методика викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» в сучасних реаліях / І.С.Сагайдак, Н.Л. Авраменко // Збірник тез доповідей ІІ науково-практичної конференції (квітень 2015 р., м. Дрогобич) «Актуальні проблеми сучасної науки». – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім.. Івана Франка. – 2015. – С. 125 – 127. 53. Чорна Т.М. Роль вищої освіти у формуванні культури безпеки особистості / Т.М. Чорна // Аналіз формування культури безпеки та екологічного світогляду студентів ВНЗ України: Збірник матеріалів Міжвузівського науково-практичного Інтернет-семінару (м. Ірпінь, 12-20 травня, 2014 р.). – Ірпінь : НУДПСУ, 2014. – С. 130-133. 54. Офіційний сайт Державної сужби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 55. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / Є.П.Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний, В.М. Пічі ; за ред. Желібо Є.П. – К. : Каравела, 2001. – 320 с. 56. Безпека життєдіяльності : підручник / І.Я. Коцан, О.Ю. Дмитрук, Є.П. Желібо, В.В. Зацарний, І.С. Сагайдак, Г.В. Ложкін, Ж.П. Вірна, М.І. Мушкевич, С.І. Осипенко. – Харків : «Фоліо», 2014. – 462 с. 57. Жданова В.Г. Методика формування працеохоронних умінь і навичок студентів аграрних вищих навчальних закладів засобами імітаційного моделювання : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Жданова Вікторія Геннадієвна. – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – 265 с. 58. Гусятинська Н.А. Роль активних методів навчання у формуванні культури безпеки у студентів ВНЗ економіко-правового спрямування / Н.А. Гусятинська, Т.М. Чорна // Педагогічні інновації у фаховій освіті: Збірник наукових праць за матеріалами IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 19 грудня 2013 р.). – 2013. – № 4. – С. 208-217. 59. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання : монографія Книга 2 / В.Ю. Стрельніков / Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 230 с. 60. Усова А.В. Требования к подготовке учителя в свете концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года / А.В. Усова // Педагогическое образование и наука. – 2003. – № 2. – С. 4-7. 61. Методологічні аспекти різнорівневого формування знань і вмінь студентів / О.М. Спірін // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2003. – № 11. – С. 126-129. 62. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання : моногр. Книга 1 / В.Ю. Стрельніков / Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 294 с. 63. Желібо Є.П. Формування культури безпеки праці в загальній культурі виробництва / Є.П. Желібо, А.І. Чмир // Аналіз формування культури безпеки та екологічного світогляду студентів ВНЗ України: Збірник матеріалів Міжвузівського науково-практичного Інтернет-семінару (м. Ірпінь, 12-20 травня, 2014 р.). – Ірпінь : НУДПСУ, 2014. – С. 55-58. 64. Сагайдак І.С. Формування культури безпеки праці / І.С. Сагайдак, О.М. Кочергін // Досвід формування культури безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ України: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнського наукового Інтернет-семінару, присвяченого Дню науки та 30 роковинам аварії на ЧАЕС (м. Ірпінь, 10 червня, 2016 р.). – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 45-49. 65. Гусятинська Н.А. Викладання дисциплін, пов’язаних з безпекою, у вищих навчальних закладах на основі компетентнісного підходу / Н.А. Гусятинська, Т.М. Чорна / Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності: Збірник матеріалів всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Херсон, травень 2012 р.). – Херсон : Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області, 2012. – С.79-86. 66. Богомолов А.Г. Современные проблемы развития высшего образования в Украине / А. Г. Богомолов // Менеджмент качества современного образования : сб. науч. тр. [Прилож. к науч. журн. «Персонал» № 4]. – 1999. – № 5 (53). – С. 7-20. 67. Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців : Тези доп. міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. 65-річчю з дня народж. д-ра техн. наук, проф., чл.- кор. ВАСГНІЛ М.І. Беляєва, (м. Харків, 19 листопада 2003 р.) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі / ред. О.І. Черевко. – Х., 2003. – 220 с. 68. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с. 69. Козлова Г. За технологіями активного навчання / Г. Козлова // Вища освіта України. – 2002. – № 2. – С. 42-45. 70. Новик И.Б. Моделирование сложных систем / И.Б. Новик. – М. : Мысль, 1965. – 334 с. 71. Использование методов активного обучения в системе высшего образования / Е.Н. Варавина, Е.В. Ветрова // Педагогика, психология и мед. биол. пробл. физ. воспитания и спорта. – 2003. – № 23. – С. 36-41. 72. Погосов П.А. Підвищення якості підготовки спеціалістів: проблеми і перспективи / П.А. Погосов, В.А. Палкін, С.П. Марченко // Сучасний стан вищої освіти в Україні : проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – К. : ВЦ «Київський університет», 2000.– С.20. 73. Олейник П.Н. Методика игровых занятий / П.Н. Олейник, Р.Р. Балан, О.Ф. Вербило ; под ред. П.Н. Олейника. – К. : Высш. шк., 2003. – 213 с. 74. Рыбальский В.И. Методические рекомендации по классификации методов активного обучения / В.И. Рыбальский. – К., 1999. 75. Хруцкий Е.А. Организация проведения деловых игр : учеб. метод. пособ. для преподават. средн. спец. учеб. завед. / Е.А. Хруцкий. – М. : Высш. шк., 1991. – 320 с. 76. Громкова М.Т. Психология и педагогика професиональной деятельности / М.Т. Громкова. – М., 2003. – 415 с. 77. Бабанский Ю.К. Как оптимизировать процесс обучения / Ю.К. Бабанский. – М. : Знание, 1978. – 48 с. 78. Использование методов активного обучения в системе высшего образования / Е.Н. Варавина, Е.В. Ветрова // Педагогика, психология и мед. биол. пробл. физ. воспитания и спорта. – 2003. – № 23. – С. 36-41. 79. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н.Є. Мойсеюк. – К., 2003. – 615 с. 80. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. / Н.П. Волкова. – К. : Академія, 2000. – 576 с. 81. Образование и школа ХХІ века : сб. материалов ІІІ междунар. науч.-практ. конф. / Черниг. отд-ние УАУМПКП Универсология, ЧГПУ им. Т.Г. Шевченка, НГПУ им. М.В. Гоголя, Союз женщин Украины, Рос. Нац. Акад. УМПКП г. Москва / ред.: А.В. Королькова. – Чернишов : Черниг. УНТЕИ, 2003. – 110 с. 82. Устинов В.А. Опыт имитационного моделирования историко-социального процесса / В.А. Устинов, В.И. Кузищин, Ю.Н. Павловский, А.С. Гусейнова // Вопросы истории. – 1976. – № 11. – С. 91-108. 83. Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навч. посіб./ Н.В. Якса. – К. : Знання, 2007. – 358 с. 84. Кміта Є.В. Методика навчання пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні науки)» / Є.В. Кміта. – К.: Національний аграрний університет, 2005. – 20 с. 85. Фібула М.М. Педагогіка: навч. посіб. Вид. 2-ге, виправ., доп. / М.М. Фібула. – К. : Академвидав, 2005. – 560 с. 86. Краевский В.В. Определение функции учебника как методологическая проблема дидактики / В.В. Краевский // Проблемы школьного учебника. – М., 1976. – Вып. 4. 87. Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. : Г.В. Троцко. – Х. : ОВС, 2003. – Вип. 10. – 159 с. 88. Хозяинов Г.И. Средства обучения / Г.И. Хозяинов. – М.: 1987. 89. Shennon R. Systems simulation of the art and science / R. Shennon. – New Jersey, Prentice-Hall, 1975. 90. Научно-технический прогресс : словарь / сост.: В.Г. Горохов, В.Ф. Халипов. – М. : Политиздат, 1987. – 366 с. 91. Беляева А.П. Организация и проведение педагогического эксперимента в учебных заведениях профессионально-технического образования : метод. пособ. / А.П. Беляева. – С.-Пб. : НИИ профтехобразования АПН СССР, 1992. – 125 с. 92. Словарь по кибернетике / под ред. В.М. Глушкова. – К. : Главная редакция Украинской советской энциклопедии, 1979. – 621 с. 93. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – исскуство и наука / Р. Шеннон. – М. : Мир, 1978. – 423 с. 94. Левківський М.В. Нові навчальні технології / М.В. Левківський // Вісник Житомирського педуніверситету. Випуск 3. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.М. Щербань. – К. : Вища школа, 2004.– 208 с. 95. Геронимус Ю.В. Игра, модель, экономика / Ю.В. Геронимус. – М. : Знание, 1989. – 208 с 96. Классификация моделей образовательных процессов в области высшего образования / К.М. Михайлов // Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 2003. – № 2.– С. 435-439. 97. Моделювання педагогічних ситуацій як засіб формування моральних цінностей у майбутніх вчителів / О.М. Власенко // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2003. – № 13. – С. 90-92. 98. Кларин М.В. Инновации в обучении : метафоры и модели : Анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин. – М. : Наука, 1997. – 223 с. 99. Спиро Д. Философия образовательных услуг на пороге ХХІ века / Д. Спиро // Сфера образовательных услуг в системе непрерывного образования. – М., 1994. – С. 32-42. 100. Манько В.М. Ступенева підготовка інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва : моногр. / В.М. Манько, В.В. Іщенко. – К. : Науково-методичний центр аграрної освіти, 2005. – 506 с. 101. Семушина Л.Г. Содержание и методы обучения в средних специальных учебных заведениях : учеб.-метод. пособ. / Л.Г. Семушина, Н. Г. Ярошенко. – М. : Высш. шк., 1990. – 192 с. 102. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навч. посіб. / С.У. Гончаренко, П.М. Олійник, В.К. Федорченко ; за ред. С.У. Гончаренко, П.М. Олійника. – К. : Вища шк., 2003. – 323 с. 103. Гуваков В.И. Наука – имитационные мотивы / В.И. Гуваков // Методология и практика применения имитационных игр : тез. докл. и сообщ. – Новосибирск : Новосиб. госун-т., 1973. – С. 16-18. 104. Гінзбург Я.С. Социально-психологическое сопровождение деловых игр / Я.С. Гинзбург, Н.М. Коряк // Игровое моделирование : методология и практика. – Новосибирск : Наука, 1987. 105. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогіки / А.А.. Кыверялг. – Таллинн : Валгус, 1980. – 334 с. 106. Подласый И.П. Педагогика: новый курс. Книга 1. Общие основы. Процесс обучения : учеб. для студ. высш. учеб. заведений. / И.П. Подласый. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.– 576 с. 107. Паламарчук В.Ф. Методи і прийоми / В.Ф. Паламарчук, В.І. Паламарчук // Радянська школа. – 1975. – № 10. – С. 11-12. 108. Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць (Випуск 4) / ред. кол. : Л. Даниленко (гол. ред.) та ін. – К. : Логос, 2001.– 168 с. 109. Жданова В.Г. Роль средств имитационного моделирования в формировании трудоохранных умений и навыков на примере учебной дисциплины «Основы охраны труда» / В.Г. Жданова // Педагогика безопасности: наука и образование: Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием (г. Екатеринбург, 12 декабря 2012 г.). – Екатеринбург : ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 2013. – С.69-63. 110. Краткий педагогический словарь пропагандиста. Изд. 2-е, доп. и доработ. / под общ. ред. М.И. Кондакова, А.С. Вишнякова ; сост. : М.Н. Колмакова, В.С. Суров. – М. : Политиздат, 1988. – 367 с. 111. Вербицкий А.А. Психолого-педагогические вопросы проведения деловых игр / А.А. Вербицкий, А.В. Филипов, Ю.Д. Красовский / НИИ пробл. высш. шк. – М. : НИИВШ, 1983. – Вып 10. – 44 с. – (Сер. : «Содержание, формы и методы обучения в высшей и средней школе»). 112. Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць (Випуск 4) / ред. кол. : Л. Даниленко (гол. ред.) та ін. – К. : Логос, 2001.– 168 с. 113. Сучасні технології навчання: проблеми та перспективи / ред. С.В. Кравець. – Рівне, 2003. – 253 с. 114. Тюков А.А. Опыт применения игровых форм профессионального обучения / А.А. Тюков // Програмно-целевой подход и деловые игры : тез. докл. и сообщ. – Новосибирск : изд. НГУ, 1982. – С. 192-194. 115. Щедровицкий П.Г. Организация «игры» и исследование в «игре» / П.Г.Щедровицкий, Н.В. Щукин // Програмно-целевой подход и деловые игры : тез. докл. и сообщ. – Новосибирск : Изд. НГУ, 1982. – С. 34-36. 116. Lehrplanwerk und Unterrichtsgestaltung. – Berlin, 1972. – Р. 157. 117. Methodik Geschichtsunterricht. – Berlin, 1975. – Р. 150. 118. Methodik Ghemieunterricht. – Berlin, 1975. – Р. 185. 119. Жданова В.Г. Проблемне навчання як засіб активної пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах / В.Г. Жданова // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Збірник наукових праць за матеріалами ХХІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди», 2016. – Випуск № 21. – С. 64-66. 120. Гусятинська Н.А. Актуальність формування компетенцій з охорони праці в процесі підготовки фахівців податкових та митних органів // Н.А. Гусятинська, Т.М. Чорна, О.В. Дашковська // Матеріали ХIV міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» (21-22 травня 2015 року). – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С.12-14. 121. Гусятинська Н.А. Сучасні аспекти викладання дисципліни «Цивільний захист» у вищих навчальних закладах / Н.А. Гусятинська, Т.М. Чорна // Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства: Науково-технічний збірник. – Київ : Основа, 2011. – С. 447-452. 122. Авраменко Н.Л. Наукова робота студентів як складова навчального процесу: стан, проблеми та шляхи удосконалення (на прикладі кафедри техногенно-екологічної безпеки) / Н.Л. Авраменко // Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Херсон, 6-7 червня 2012 р.). – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2012. – С.12-18. 123. Авраменко Н.Л. Роль студентських науково-практичних конференцій у формуванні знань з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці / Н.Л. Авраменко, Н.Г. Лутак // Безпека життєдіяльності. – 2012. – № 5. – С. 12-14. 124. Авраменко Н.Л. Досвід, проблеми та шляхи вдосконалення наукової роботи студентів у ВНЗ / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак, В.Г. Жданова // Педагогічні інновації у фаховій освіті: Збірник наукових праць за матеріалами IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 19 грудня 2013 р.). – 2013. – № 4. – С. 314-320. 125. Авраменко Н.Л. Екологія в системі освіти / Н.Л. Авраменко // Збірник наукових праць науково-методичної конференції «Людина та навколишнє середовище – проблеми безперервної екологічної освіти в вузах». – Одеса : ОДАХ, 2000. – С. 12. 126. Рогоза В.В. Використання електронних мультимедійних підручників для реалізації навчально-виховного процесу в профільній школі / В.В Рогоза, О.В. Кохан // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipvid.org.ua/upload/iblock/0d2/0d2e0feaefbd842b9262d7e8d951bfe8.pdf 127. Общее описание Системы дистанционного обучения «Прометей 4.2». – М., 2007. 128. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://tester.univ.kiev.ua/ 129. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС – обучение в глобальных информационных сетях / В.В. Гузеев // Школьные технологии. – 2000. – № 5. – С. 243-248. 130. Информационные технологии в образовании и фундаментальных науках (ИТО-Поволжье – 2007) : материалы Международной конференции (г. Казань, 18-21 июня 2007 г.). – Казань, 2007. – С. 1-4. 131. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.UNESCO.org/education/information/wer/index/htm 132. Гусятинська Н.А. Актуальність впровадження методів активного навчання в процесі формування культури безпеки фахівців / Н.А. Гусятинська, Т.М. Чорна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – Випуск 2 (74). – С. 3-8. 133. Авраменко Н.Л. Застосування дистанційних технологій навчання у формуванні екологічної свідомості бакалаврів ВНЗ України / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак // Аналіз формування культури безпеки та екологічного світогляду студентів ВНЗ України: Збірник матеріалів Міжвузівського науково-практичного Інтернет-семінару (м. Ірпінь, 12-20 травня, 2014 р.). – Ірпінь : НУДПСУ, 2014. – С. 8-13. 134. Авраменко Н.Л. Роль системи електронного тестування у формуванні екологічної свідомості бакалаврів ВНЗ України / Н.Л. Авраменко, С.Я. Цимбалюк // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань (м. Ірпінь, 29 – 30 березня 2012 р.): в 4-х ч. – Ірпінь : НУДПСУ, 2012. – Ч.3. – С.10-17. 135. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для самостійної та аудиторної роботи / Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак. – К. : ЕКОМЕН, 2011. – 200 с. 136. Авраменко Н.Л. Охорона праці : навчальний посібник / Н.Л. Авраменко, І.С. Сагайдак, В.Г. Жданова. – К. : ЕКОМЕН, 2007. – 206 с. 137. Охорона праці в органах Державної фіскальної служби України : навчальний посібник / Н.А. Гусятинська, Т.М. Чорна, О.В. Дашковська ; за ред. Н.А. Гусятинської. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – 326 с. 138. Авраменко Н.Л. Екологія : Навчальний посібник для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент і адміністрування», «Соціологія», «Комп’ютерні науки» / Н.Л. Авраменко, С.Я. Цимбалюк. – Ірпінь : НУДПСУ, 2012. – 252 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4002
ISBN: 978-617-7625-49-9
Розташовується у зібраннях:Монографії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2825_IR.pdf1.85 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.