Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4004
Title: Шляхи розвитку правового регулювання фінансування загальної середньої освіти в Україні
Other Titles: Ways of development of legal regulation of financing of general secondary education in Ukraine
Authors: Сластьоненко(Кузьменко) О.О., Андрощук Б.В.
Slastonenko(Kuzmenko) O.O., Androshchuk B.V.
Keywords: правове регулювання фінансування освіти,
загальна середня освіта,
залучення інвестицій,
освіта,
фінансування,
освітні послуги.
legal regulation of education financing,
general secondary education,
attraction of investments,
education,
financing,
educational services.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінський юридичний часопис
Citation: Сластьоненко О. О., Андрощук Б. В. Шляхи розвитку правового регулювання фінансування загальної середньої освіти в Україні / О. О. Сластьоненко, Б. В. Андрощук // Ірпінський юридичний часопис. – 2019. – Вип.1. – С. 123–130.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню проблем правового регулювання фінансування загальної середньої освіти в Україні та визначенню шляхів залучення інвестицій. Досліджується нормативно-правове забезпечення загальної середньої освіти та основні шляхи її фінансування. Визначено напрями удосконалення законодавства України в цій сфері, а також шляхи розвитку фінансування загальної середньої освіти. The article is devoted to the research of problems of legal regulation of financing of general secondary education in Ukraine and determination of ways of attraction of investments. The legal provision of general secondary education and the main ways of its financing are investigated. The directions of improvement of the legislation of Ukraine in this field, as well as ways of development of financing of general secondary education are determined.
Description: 1. Конституція України: станом на 1 вересня 2016 р.: відповідає офіц. Тексту. Харків: Право, 2016. 82 с. 2. Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років. URL: http://www.tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf (дата звернення 12.02.2019). 3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення 12.02.2019) 4. Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14 (дата звернення 12.02.2019) 5. Про державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 (дата звернення 12.02.2019) 6. Курець В. С. Планування фінансових видатків загальноосвітніх шкіл в умовах трансформації економіки України. Фінансова система України: збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. Випуск 10. Ч. 2. 350 с. 7. Бюджетний кодекс України: Відомості Верховної Ради від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення 12.02.2019). 8. Ярош А. О. Правове регулювання фінансування загальної середньої освіти : дис. канд. юр. наук. м. Ірпінь, 2017. 223 с. 9. Про освіту: Закон України від 5.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 12.02.2019). 10. Деревянко Б. В. Адміністративно-правове регулювання надання послуг у сфері освіти : монографія. Донецьк: Донецький юридичний інститут. 2012. 527 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4004
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2827_IR.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.