Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4030
Title: Визначення місця України в міжнародних інноваційних рейтингах
Other Titles: Determination of Ukraine’s place in international ratings of innovation
Authors: Марченко О.І., Рожко Ю.В.
Marchenko O.І., Rozhko Y.V.
Keywords: інноваційна конкурентоспроможність,
Глобальний індекс інновацій (GII),
міжнародні рейтинги,
інноваційний розвиток,
Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI),
інноваційна політика.
іnnovation сompetitiveness,
the Global Index of Innovation (GII),
International Rankings,
Innovation Development,
Global Competitiveness Index (GCI),
Innovation Policy.
Issue Date: 2018
Publisher: Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. [Електронний ресурс]
Citation: Марченко О. І. Визначення місця України в міжнародних інноваційних рейтингах [Електронний ресурс] / О. І. Марченко, Ю. В. Рожко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2018. – №2. – С.193–206. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpnudps_2018_2_17
Abstract: У статті розглянуто місце України в міжнародних інноваційних рейтингах. Особливу увагу зосереджено на двох рейтингах, а саме: Глобальний індекс інновацій (GII) та Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI). Як показало дослідження Україна займає досить низькі позиції в цих рейтингах, що свідчить про низьку конкурентоспроможність економіки країни. Для зростання економіки України необхідно провести цілеспрямовану інноваційну політику зі сторони держави, оскільки саме інновації є тою рушійною силою, яка допоможе піднятися в міжнародних рейтингах та підвищити конкурентоспроможність економіки України. The article considers the place of Ukraine in international innovation ratings. Particular attention is focused on two rankings, namely, the Global Index of Innovation (GII) and the Global Competitiveness Index (GCI). As the research showed, Ukraine has rather low position in these ratings, which indicates the low competitiveness of the country's economy. For the growth of Ukraine's economy, it is necessary to pursue a purposeful innovation policy on the part of the state, since it is innovations that are the driving force which will help to rise in international ratings and increase the competitiveness of Ukraine's economy.
Description: 1. Науковий та інноваційний потенціал України у міжнародних статистичних порівняннях: Монографія / Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О. – К.: ДП «Інформ.- аналіт. агентство», 2010. – 156 с. 2. Гальчук А. А. Місце інноваційного потенціалу України в міжнародних економічних рейтингах / А.А. Гальчук. – К.: Інвестиції: практика та досвід,2016. - № 8. - С. 70-72. 3. The Global Innovation Index 2017 [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org 4. Український інститут майбутнього [Електронний ресурс]. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://uifuture.org/uk/post/ukraina-pidnalasa-na-6-pozicij-u-globalnomu-innovacijnomu-indeksi_305 5. Поліщук О. В. Інноваційні тенденції розвитку країн в умовах глобалізаційних змін / О.В. Поліщук. – К.: Науковий вісник Дипломатичної академії України, 2017. - Вип. 24(3). - С. 48-52. 6. The Global Competitiveness Index 2017–2018 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018 7. Радченко Л. П. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки як умова входження в глобальний економічний простір / Л.П. Радченко. – Харків: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 2017. - Вип. 17. - С. 91-99. 8. Економічний дискусійний клуб [Електронний ресурс]. - Київ, 2018. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2 9. Пальчук О. І. Визначення інноваційного потенціалу країни та його роль у встановленні сталого розвитку / О.І. Пальчук. – Д.: Стабілізація економіки України: новітні моделі та механізми досягнення : монографія / за ред. Г. О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. - НГУ, 2015. - С. 178-185. 10. Ящишина І. В. Аналіз міжнародних показників рівня інноваційного розвитку країни / І. В. Ящишина - Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки, 2013. - Вип. 8. - С. 78-82. 11. Україну врятують інновації. [Електронний ресурс] / В. Ковальова // Урядовий кур’єр. 2017 р. – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinu-vryatuyut-innovaciyi/.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4030
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2853_IR.pdf982.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.