Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4033
Title: Розвиток малого бізнесу: вітчизняний і зарубіжний досвід
Other Titles: Small business development: domestic and foreign experience
Authors: Марченко О.І., Моткалюк Р. В.
Marchenko O.І., Motkalyuk R.V.
Keywords: малий бізнес,
економіка,
підприємство,
ризик,
прибуток,
бізнес,
ідея.
small business,
economy,
enterprise,
risk,
profit,
business,
idea.
Issue Date: 2015
Publisher: Фінансовий простір.
Citation: Марченко О. І. Розвиток малого бізнесу: вітчизняний і зарубіжний досвід / О. І. Марченко, Р. В. Моткалюк // Фінансовий простір. – 2015. – №1(17). – С. 190–195.
Abstract: В статті визначено місце малого бізнесу в ринковій економіці, розглянуто основні проблеми з якими стикається мале підприємство під час здійснення господарської діяльності, розкрито особливості існування малого бізнесу в зарубіжних країнах, запропоновано шляхи розвитку малого бізнесу в Україні. In the article the place of small business in a market economy is defined, the basic problems facing small business during the economic activities are reviewed, the features of the existence of small business in foreign countries are revealed, and the ways of small business development in Ukraine are offered.
Description: 1. Азьмук Н. А. Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні: дис. канд. екон. наук. - К. : КНЕУ, 2003. - 212 с. 2. Архипова О. В. Анализ провалов государства и провалов рынка в сравнительной форме. / О. В. Архипова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2010. - № 27(208): сер.: Экономика. - Вып. 29. - С. 14–17. 3. Біломістний О. М. Особливості кредитування діяльності малих підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України / О. М. Біломістний // Вісник Університету банківської справи НБУ. - 2010. - № 1(7). - С. 90–93. 4. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. - К. : Т-во «Знання», 2001. - 277 с. 5. Гринюк А. Перспективи розвитку малого бізнесу крізь призму доступності кредитних ресурсів. / А. Гринюк // Вісник НБУ. - 2010. - № 1. - С. 52–53. 6. Єпіфанова І. М. Основні аспекти розвитку малого бізнесу в Україні / І. М. Єпіфанова // Труды Одесского политехнического университета. - 2009. - № 1(31). - С. 211–215. 7. Кондратюк Т. Державна політика підтримки малого бізнесу: зміст і механізм реалізації / Т. Кондратюк // Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. - 2001. - № 4. - С. 111-118. 8. Національна економіка: підручник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, М. В. Шашина та ін.; за ред. П. В. Круша. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 428 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4033
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2856_IR.pdf495.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.