Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4053
Title: Щодо повноти імплементації міжнародних договорів в Кримінальному кодексі України
Other Titles: Regarding the Completeness of the Implementation in the Criminal Code of Ukraine of International Treaties
Authors: Антипов В.І.
Antypov V.I.
Keywords: кримінальний закон,
міжнародне право,
правова імплементація.
criminal law,
international law,
law implementation.
Issue Date: 2019
Publisher: Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія : Право.
Citation: Антипов В. І. Щодо повноти імплементації міжнародних договорів в кримінальному кодексі України / В. І. Антипов // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія : Право. – 2019. – Вип. 14. – С. 95–107.
Abstract: Проведений аналіз показав, що ряд положень, що містяться в міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і які стосуються питань матеріального кримінального права, безпідставно не імплементовані до Кримінального кодексу України. The analysis showed that some norms of international treaties that have been ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine and which concern substantive criminal law issues are not implemented in the Criminal Code of Ukraine.
Description: 1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів. (ООН, від 23.05.1969). Приєднання Указом ПВР № 2077-XI від 14.04.1986. [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_118. 2. Буткевич В.Г. Теоретические основы взаимодействия международного и внутригосударственного права : автореф.дис. ... докт. юрид. наук. – К., 1980. 3. Международно-правовые обязательства и внутригосударственное уголовное законодательство / сост . Е.А. Шахунянц. – М. : РАН, ИНИОН, 1993. 4. Трунцевский Ю.В. Об оценке роли международного уголовного права в национальном законодательстве в условиях глобализации / Ю.В. Трунцевский // Научные основы уголовного права и процессы глобализации : матер. V Российского конгресса уголовного права (27–28 мая 2010 г.). – М. : Проспект, 2010. 5. Kimmo N. Transforming International Law and Obligations into Finnish Criminal Legislation... // Finnish Yearbook of International Law. – Vol. X. – Kluwer Law International, 2002. – P. 327. 6. Базов В. П. Кримінальна відповідальність за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права / [навч. посіб.] / Базов В. П.. – К. : Істина, 2003. – 135 с. 7. Боровенко В. М. Імплементація окремих норм міжнародного права в кримінальне законодавство України / В. М. Боровенко // Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції, травень 1996 року. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – 1996. – С. 462–463. 8. Кучевська С. П. Проблеми гармонізації законодавства України про кримінальну відповідальність та Статуту Міжнародного кримінального суду : дис. … кандидата юр. наук: 12.00.08. / С. П. Кучерська. – Львів, 2009. – 338 с. 9. Навроцький В.А. Принцип «подвійної кримінальності» і його застосування у справах транскордонних злочинів // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – ХЕПУ, 2004, № 1. – С. 101-110. 10. Панов М.І. Джерела кримінального права: поняття, види, правове значення / М.І.Панов // Law of Ukraine. 2017, Issue 6, p. 80-89. 11. Попович В.П. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Попович Віталія Петрівна. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. - 322 с. 12. Столярський О.В. Імплементація міжнародних кримінально-правових норм як форма впливу міжнародного права на національне право // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 32. Том 3, 2015. – С.182-185. 13. Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя. (постанова Пленуму ВСС від 19.12.2014). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14. 14. Шибков О.Н. Принципы и нормы международного права как источники уголовного права : дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2000. 15. Лучинин А.Л. Особенности механизма имплементации европейского права : дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2006. 16. Закон України від 7 вересня 2005 р. № 2824-IV «Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність». 17. Статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн осі (ООН, від 11.12.1946). http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/998_201. 18. Римський статут міжнародного кримінального суду (ООН, від 17.06.1998). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_588. з урахуванням: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-Part.II-RUS.pdf. (Щодо обов’язковості його положень для України див.: частину 6 ст.124 Конституції України та постанову Верховної Ради України № 145-VIII від 04.02.2015). 19. Конвенція про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Рада Європи, від 11.05.2011). https://rm.coe.int/1680096e45. 20. Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя (постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України від 19.12.2014). [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14. 21. Пояснювальна доповідь до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (CETS № 210) (Рада Європи, від 11.05.2011) https://rm.coe.int/1680096e45. 22. László Magyar v. Hungary (73593/10). [Електронний ресурс] // Сайт Європейського суду з прав людини. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-144109. 23. Рекомендація № Rec (2003) 22 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Про умовно-дострокове звільнення» (Рада Європи, від 24.09.2003). [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_665. 24. Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (ООН, від 31.05.2001). [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_792. 25. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців. (ООН, від 04.12.1989). [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_103. 26. Гаазька конвенція (IV) про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі (від 18.10.1907). [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_222. 27. Вирок Білокуракинського районного суду Луганської області : від 13.12.2016 у справі № 409/2799/16-к [Електронний ресурс] // Сайт ЄРСР. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/63475580
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4053
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2876_IR.pdf435.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.