Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4057
Title: Удосконалення традиційних та розробка нових криміналістичних методів розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування
Other Titles: Improving traditional and developing new criminalistic methods of investigating organized crime activity in the taxation
Authors: Падалка А.М.
Padalka A.M.
Keywords: криміналістичні методи розслідування
криміналістична характеристика
слідча ситуація
організована злочинність у сфері оподаткування
forensic methods of investigation
forensic characteristic
investigative situation
organized crime in the sphere of taxation
Issue Date: 2018
Publisher: Часопис Київського університету права
Citation: Падалка А. М. Удосконалення традиційних та розробка нових криміналістичних методів розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування / А. М. Падалка // Часопис Київського університету права. – 2018. – №3. – С. 263–265.
Abstract: Удосконалення традиційних та розробка нових методів розслідування злочинів – неодмінна умова поліпшення діяльності слідчих. Це особливо актуально в період зростання організованої злочинності в сфері економіки. У такій криміногенній обстановці особливої важливості набувають питання наукової розробки і впровадження в слідчу практику ефективних криміналістичних методів, прийомів і засобів, необхідних для розв’язання завдань.
The article presents the traditional approaches to the methods of investigation of certain types of crimes set forth in forensic science. Analyzing the scientific views, the initial stages of the forensic methodology of the investigation of organized criminal activity in the field of taxation have been formed.
Description: 1.Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів: навч. посіб. / А.В. Старушкевич. К., 1997. 44 с. 2 Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: дисс. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Лубин Александр Федорович. Новгород, 1997. 337 c. 3 Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учеб. пособ. / А.Ф. Об лаков. Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. 87 с. 4 Криміналістика: підручник / за ред. В.Ю. Шепітька. 4-е вид., перероб. і доповн. Х. : Право, 2008. 464 с. 5 Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений / Н.П. Яблоков // Вопрос борьбы с преступностью. 1979. Вып. 30. – С. 110–122. 6 Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений : учеб. пособ. / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова. Х. : Харьковский юридический институт, 1985. 93 с. 7 Криминалистика : учебник / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1988. 520 с. 8 Там само. С. 123.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4057
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2880_IR.pdf568.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.