Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4070
Title: Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції до 10-річчя заснування хортингу «Хортинг - національний бренд України у світі: олімпійська перспектива»
Other Titles: Proceedings of the Second International Scientific and Practical Conference on the 10th Anniversary of the Founding of Chorting «Chorting - the National Brand of Ukraine in the World: Olympic perspective»
Authors: УДФУ, ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Кафедра хортингу та реабілітації
Keywords: хортинг,
національний вид спорту України,
учені,
аспіранти,
тренери,
олімпійський рух,
досвід,
перспективи,
прикладні види хортингу,
військова підготовка,
професійно-прикладна підготовка,
спеціальна фізична підготовка,
бойова підготовка,
національно-патріотичне виховання,
історія,
філософія,
психолого-педагогічне виховання хортингом,
медико-біологічні основи хортингу,
рекреація,
реабілітація,
здоров’я людини,
європейська фізична культура і спорт,
вітчизняна фізична культура і спорт.
horting,
national sport of Ukraine,
scientists,
graduate students,
trainers,
olympic movement,
experience,
perspectives,
applied forms of horting,
military training,
vocational and applied training,
special physical training,
combat training,
national patriotic education,
history,
philosophy,
psychological- pedagogical education by horting,
medical and biological basis of horting,
recreation,
rehabilitation,
human health,
European physical culture and sports,
domestic physical culture and sports.
Issue Date: 2019
Publisher: Київ. : Паливода А. В.
Citation: Хортинг ‒ національний бренд України у світі: олімпійська перспектива : матеріали другої міжнародної наук.-практ. конф., 23-24 березня 2019 р. / ред. кол.: Пашко П. В. (голова) [та ін.] ; Мін-во освіти і науки України, Мін-во молоді та спорту України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2019. – 224 с. – (До 10-річчя заснування хортингу).
Abstract: До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених, викладачів навчальних закладів України, аспірантів, студентів, тренерів з хортингу. Автори спрямували свій науковий пошук на сучасний стан розвитку хортингу; прикладні види хортингу, вплив хортингу на військову, професійно-прикладну, спеціальну фізичну та бойову підготовку; роль хортингу в національно-патріотичному вихованні; історичне, філософське та психолого-педагогічне підґрунтя хортингу; медико-біологічні основи хортингу: рекреація, реабілітація та здоров’я людини; європейські та вітчизняні вектори фізичної культури і спорту. The collection includes scientific works of domestic scientists, postgraduates, trainers from Horting. The authors directed their scientific search on the current state of development of Horting; olympic movement: experience and perspectives; applied types of horting, the influence of horting on military, professional-applied, special physical and combat training; the role of Horting in national patriotic education; historical, philosophical and psychological and pedagogical basis of Horting; medical and biological basis of horting: recreation, rehabilitation and human health; European and domestic vectors of physical culture and sports. The authors are responsible for the authenticity of the facts, quotations, names, names and other information.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4070
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2892_IR.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.