Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4079
Title: Вдосконалення роботи зі зверненнями громадян у діяльності органів Державної фіскальної служби України
Other Titles: Improvement work with candidate addresses in the activities of bodies of the State Physcal Service of Ukraine
Authors: Параниця С.П.
Paranytsia S.P.
Keywords: звернення,
інститут звернень,
особливості правового регулювання права громадянина України на звернення,
аналітична робота,
рівень організації роботи зі зверненнями громадян.
appeal,
institute of appeals,
peculiarities of legal regulation of the right of a citizen of Ukraine to appeal,
analytical work,
level of organization of work with appeals of citizens.
Issue Date: 2019
Publisher: Visegrad Journal on Human Rights.
Citation: Paranytsia S. Вдосконалення роботи зі зверненнями громадян у діяльності органів Державної фіскальної служби України /S. Paranytsia // Visegrad Journal on Human Rights. – 2019. – № 1, Vol. 1. – С.107–112. – Режим доступу : http://vjhr.sk/archive/2019_1/part_1/all.pdf
Abstract: Можливість громадян вирішувати особисті різноманітні проблеми й відстоювати власні порушені права є важливою функцією інституту звернень. Разом із тим нині громадяни все більше виявляють громадську свідомість, що виливається в прагнення впливати на роботу органів державної влади та брати участь в управлінні державними справами. Досвід демократичних держав світу засвідчує, що саме суспільна участь дає змогу домогтися більшої ефективності публічного адміністрування, підвищення стандартів, удосконалення механізмів. The ability of citizens to solve personal problems and defend their own violated rights is an important function of the Institute of appeals. At the same time, citizens are increasingly displaying public awareness, which translates into the desire to influence the work of public authorities and participate in the administration of state affairs. The experience of democratic states of the world testifies that it is social Participation enables to achieve greater efficiency of public administration, raising standards, improvement of mechanisms.
Description: 1. Про звернення громадян : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47, ст. 256. 2. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування : Указ Президента України від 07 лютого 2008 р. № 191/2008. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/109/2008 3. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/348-97-%D0%BF 4. Нагірний Л.Я. Лінгвістичні вектори вивчення поняття «звернення». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2016 № 20, том 1. С. 90–92. 5. Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/21-2012-%D0%BF 6. Каменська Н.П. Інститут звернень до публічної адміністрації: поняття та характерні особливості. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2012. № 2(6). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12knptko.pdf 7. Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 1992 року № 2790-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993, № 3, ст. 17. 8. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2002, № 40, ст. 290. 9. Шапіро В.С. Особливості правового регулювання права громадянина України на звернення. Форум права. 2012. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index 10. Попова С.М., Касенко І.В. Адміністративно-правовий статус органів державного фінансового контролю в умовах реформування міжбюджетних відносин. Наше право. 2015. № 2. С. 35–41. 11. Про затвердження Змін до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах : Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 52. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0357-16 12. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/kontrolnoperevirochna-robota/ 13. Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 630. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630- 2009-%D0%BF
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4079
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2901_IR.pdf955.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.