Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4091
Title: Вдосконалення порядку надання адміністративних послуг платникам податків в умовах реформи державного управління
Other Titles: Improvement of the procedure for providing administrative services to taxpayers in the context of public administration reform
Authors: Білоус В.Т.
Bilous V.T.
Тернущак М.
Стародуб Д.М.
Ternushchak M.
Starodub D.M.
Keywords: процедура
адміністративні послуги
електронні послуги
державне управління
центри адміністративного обслуговування
центри обслуговування платників податків
фіскальна служба
procedure
administrative services
e-service
public administration
administrative service centres
taxpayer service centres
fiscal service
Issue Date: 2018
Publisher: Baltic Journal of Economic Studies.
Citation: Bilous V. Improvement of the procedure for providing administrative services to taxpayers in the context of public administration reform / V. Bilous, M. Ternushchak, D. Starodub // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, №4. – P.45–49.
Abstract: У статті досліджено порядок надання адміністративних послуг платникам податків у органах фіскальної служби України через призму реформи державного управління. Проаналізовано проблеми розвитку ІТ-систем, розробки та впровадження нових ІТ-механізмів у системи управління в частині надання електронних послуг, впровадження віртуальних офісів електронних послуг. Розглянуто практику вдосконалення вітчизняної системи надання адміністративних послуг на прикладі діяльності центрів обслуговування платників податків, наведено статистичні показники діючих центрів надання адміністративних послуг. Проаналізовано положення Закону "Про адміністративні послуги" щодо питання механізмів та способів надання адміністративних послуг, що дозволило виділити типові етапи та етапи надання адміністративних послуг. Визначено, що порядок здійснення провадження у справах про надання адміністративних послуг в Україні є встановленим законодавством порядком (регулюється специфічними галузевими нормативними документами (блок-схемами)) послідовного здійснення процедурних дій (етапів) посадовими особами (адміністраторами) (консультанти, модератори)) Центрів адміністративних послуг (ASC) для консультування суб'єктів апеляції, реєстрації заяви, направлення заяви, до якої вона може стосуватися (до структурних підрозділів) для опрацювання та винесення постанови на кожному етапі, та прийняття остаточного рішення про задоволення чи відмову у зв'язку з видачею індивідуального свідоцтва про дозвіл, підтвердження, реєстрацію, ліцензування, види атестації.
The article studies the procedure of providing administrative services to taxpayers in fiscal service authorities of Ukraine through the prism of public administration reform. Problems of development of IT systems, development and introduction of new IT mechanisms in management systems in part of providing e-services, and the introduction of virtual offices of e-services are analysed. Practices of improving the domestic system of providing administrative services on the example of the activity of taxpayer service centres are considered, statistical indicators of the existing centres of the provision of administrative services are given. Provisions of the Law “On Administrative Services” on the issue of mechanisms and ways of providing administrative services are analysed that allowed distinguishing typical stages and phases of administrative services’ provision. It is determined that the procedure of implementation of proceedings on the provision of administrative services in Ukraine is statutory-regulated order (is regulated by industry-specific regulatory documents (flow charts)) of consistent implementation of procedural actions (stages) by officials (administrators (consultants, moderators)) of Administrative Service Centres (ASC) for the counselling of the subjects of appeal, registration of the application, referral of application to whom it may concern (to structural units) for processing and imposing a resolution at each stage, and making a final decision on satisfaction or denial in relation to the issuance of an individual certificate of permit, verificatory, registration, licensing, attestation types.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4091
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2913_IR.pdf127.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.