Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4098
Title: Оновлення основних засобів в Україні: проблеми їх амортизації та використання
Other Titles: Renewal of fixed assets in Ukraine: problems of their depreciation and use
Authors: Лазебник Л.Л.
Lazebnyk L.L.
Keywords: основні засоби
амортизація
концепція амортизації
амортизаційні відрахування
оновлення основних засобів
fixed assets
depreciation
depreciation concept
depreciation deductions
renewal of fixed assets
Issue Date: 2018
Publisher: Економіка України.
Citation: Лазебник Л. Л. Оновлення основних засобів в Україні: проблеми їх амортизації та використання / Л. Л. Лазебник // Економіка України. – 2018. – №8 (618). – С.62–74.
Abstract: Охарактеризовано дві різні теоретичні концепції амортизації основних засобів: економічну та фінансову. Вказано, що в Україні в бухгалтерських і податкових нормативних документах на законодавчому рівні закріплено економічну концепцію амортизації, яка не грунтується на потребах відтворення. Розглянуто можливість запровадження фінансової концепції амортизації для максимізації використання амортизаційного ресурсу на потреби оновлення основних засобів. Зроблено висновок, що для розробки механізму використання амортизаційних відрахувань як джерела відтворення необхідно здійснити відповідне нормативно-правове регулювання.
Two different theoretical concepts of the fixed assets depreciation are characterized: economic and financial ones. It is indicated that in Ukraine in the accounting and tax normative documents the legal concept of economic depreciation is fixed, which is not based on the needs of reproduction. The possibility of introducing a financial concept of depreciation to maximize the use of depreciation resource for the needs of renewal of fixed assets is considered. It is concluded that to develop a mechanism for using the depreciation charges as a source of reproduction, it is necessary to implement the appropriate regulatory and legal regulation.
Description: 1. Макмиллан Ч. Японская промышленная система. – М. : Прогресс, 1988. – 400 с. 2. Педченко Н.С., Лугівська Л.А. Амортизаційна політика підприємства в контексті реформування податкової системи // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2014. – № 6. – С. 74–84. 3. Радєва О.Г. Оцінка формування амортизаційної політики підприємств машинобудування з урахуванням стратегії їх розвитку // Вісник Приазовського державного технічного університету. – Серія : Економічні науки. – 2016. – Т. 1. – Вип. 31. – С. 340–345. 4. Вишневський В., Вієцька О. Шляхи вдосконалення системи податкової амортизації // Економіка України. – 2011. – № 2. – С. 49–59. 5. Кафка С.М. Зміст і призначення амортизації основних засобів : зб. наук. праць // Економічний аналіз. – 2017. – Т. 27. – № 1. – С. 270–279. Лазебник Л. Л., с. 62—74 72 6. Могилова М.М. Оптимізація методів та норм амортизації основних засобів сільського господарства : зб. наук. праць // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 19. – № 3. – С. 55–62. 7. Орлов П., Орлов С. Державна амортизаційна політика та її відбиття у стандартах бухгалтерського обліку // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 30–34. 8. Островецький В.І. Амортизаційна політика України в системі інструментів податкового стимулювання інвестиційно-інноваційної активності // Економічний вісник Донбасу. – 2017. – № 2. – С. 121–131. 9. Радєва О.Г. Амортизаційна політика в контексті механізму ефективного управління підприємством: сутність, характеристика та проблеми // Молодий вчений. – 2014. – № 12. – С. 70–73. 10. Трачова Д.М. Амортизаційна політика інших держав: досвід та перспективи застосування // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : Економічні науки. – 2016. – Вип. 18. – Ч. 2.– С. 182–185. 11. Трачова Д.М. Дослідження ролі прискореної амортизації в стимулюванні інноваційного розвитку підприємства // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – Т. 6. – № 4. – С. 42–46. 12. Швець Н.В. Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2016. – № 6. – С. 199–202. 13. Помилуйко Є. Амортизаційна політика в Україні: проблеми і перспективи вдосконалення : зб. наук. праць // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 157–160. 14. Дугієнко Н.О. Амортизаційна політика як напрямок державного регулювання інвестиційної діяльності // Вісник Запорізького національного університету. – Серія : Економічні науки. – 2008. – № 1. – С. 45–51. 15. Бень Т., Лоскутова Я. Методологічні підходи до формування власних інвестиційних ресурсів підприємства // Економіка України. – 2003. – № 10. – С. 11–16. 16. Гавриловський О.С., Лук’яненко Л.І. Основні шляхи розвитку та вдосконалення амортизаційної політики в Україні : зб. наук. праць // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 22. – № 1. – С. 164–168. 17. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : у 2 ч. – Ч. 1. – Житомир : ПП “Рута”, 2001. – 512 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4098
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2920_IR.pdf353.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.