Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4121
Title: Управління корпоративними правами держави: оцінка ефективності та напрями реформування
Other Titles: Management of Corporate Rights of the State: Evaluation of Efficiency and Directions of Reforming
Authors: Коляда Т.А., Кузьменко Н.В.
Koliada T.A., Kuzmenko N.V.
Keywords: управління корпоративними правами держави,
ефективність корпоративне управління,
надходження до бюджету від управління державним майном.
management of corporate rights of the State,
efficiency of corporate management,
revenues to the budget from the management of the State property.
Issue Date: 2019
Publisher: Бізнес Інформ.
Citation: Коляда Т. А., Кузьменко Н. В. Управління корпоративними правами держави: оцінка ефективності та напрями реформування [Електронний ресурс] / Т. А. Коляда, Н. В Кузьменко // Бізнес Інформ. – 2019. – №8. – C. 45-52. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-8_0-pages-45_52.pdf
Abstract: Мета статті полягає у визначенні сутності корпоративного управління, здійсненні оцінки ефективності управління корпоративними правами держави, розкритті чинників впливу та обґрунтуванні основних напрямів реформування у цій сфері в Україні. Доведено, що розглядати ефективність управління корпоративними правами держави доцільно через призму отриманих надходжень до бюджету та/або наданих суспільних благ і послуг. Підприємства з державною часткою власності у статутному капіталі сплачують податки до бюджету за загальною системою оподаткування, як і підприємства іншої форми власності. При цьому додатково перераховують до бюджету частину чистого прибутку та дивідендів у вигляді неподаткових платежів. На основі дослідження динаміки питомої ваги надходжень до Державного бюджету України від управління корпоративними правами держави за 2014–2018 рр. було доведено, що існує тренд щодо зростання фіскального потенціалу державної власності. Це опосередковано свідчить про ефективність управління майном, що є об’єктом права держави. Визначено основні чинники, що впливають на обсяг надходжень до бюджету коштів, отриманих від управління державним майном; розкрито основні загрози щодо зростання ефективності корпоративного управління об’єктами державної власності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доведення необхідності забезпечення політичної підтримки запроваджених реформ у сфері управління державними підприємствами задля практичної реалізації всіх переваг корпоративного управління правами держави з урахуванням кращого зарубіжного досвіду та національних традицій. The article is aimed at defining the essence of corporate management, evaluating the efficiency of corporate management, disclosing the factors of influence and substantiating the main directions of reforms in this sphere in Ukraine. It is proved that an appropriate consideration of the efficiency of management of corporate rights of the State be made through the prism of revenues received to the budget and/or the public goods together with services provided. Enterprises with a State-shared ownership in the statutory capital pay taxes to the budget under the general tax system, same as enterprises with other forms of ownership. At the same time, part of the net profit and dividends in the form of non-tax payments are additionally transferred to the budget. Based on the study of dynamics of the share of revenues to the State Budget of Ukraine from the management of corporate rights of the State for 2014-2018, it is proved that there is a trend of increasing the fiscal potential of public property. This indirectly demonstrates the efficiency of property management, which is the object of the rights of the State. The main factors influencing the amount of revenue received from the management of public property are defined; the main threats to the increase of efficiency of corporate management of the State property are disclosed. Prospect for further research in this direction is to bring the need to provide political support for the introduced reforms in the management of the State-owned enterprises to implement all the benefits from corporate management of the rights of the State, taking into account the best foreign experience and national traditions.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4121
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2943_IR.pdf415.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.