Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/4341
Title: Основи кінології
Other Titles: Fundamentals of cynology
Authors: Чмелюк В.В.
Грищук В.Л.
Антоненко С.А.
Бухтіяров О.А.
Кисленко Д.П.
Chmelyuk V. V.
Grishchuk V. L.
Antonenko S. A.
Buhtiyarov O. A.
Keywords: службова собака
класифікація порід собак
відпрацювання оборонних навичок
діяльність кінологічних підрозділів
service dog
classification of dog breeds
development of defensive skills
activity of dog breeding units
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Основи кінології : навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. А. Антоненко [та ін.] / Ун-т державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 126 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 52).
Series/Report no.: На допомогу студенту УДФСУ;Т.52
Abstract: Посібник базується на нормативно правовій базі України і літературних джерелах зарубіжних та вітчизняних дослідників, багаторічному досвіді викладання дисципліни що дає змогу використовувати його у навчальному процесі закладів вищої освіти правоохоронних структур, системі службової підготовки правоохоронців. Засвоєння запропонованого матеріалу з кінології у визначеній послідовності та об’ємі надасть можливість створити якісну базову підготовку у всіх правоохоронних структурах що в свою чергу призведе до зростання рівня кваліфікації та іміджу правоохоронця.
The manual is based on the legal framework of Ukraine and the literary sources of foreign and domestic researchers, many years of experience teaching the discipline that allows it to be used in the educational process of higher education law enforcement agencies, the system of official training of law enforcement officers. The assimilation of the proposed cynology material in a specific sequence and scope will enable to create quality basic training in all law enforcement agencies, which in turn will lead to an increase in the level of qualification and image of the law enforcement officer.
Description: 1. Балагур Л. А. Підготовка майбутніх офіцерів до управління основними підрозділами охорони державного кордону як актуальна професійно-педагогічна проблема / Л. А. Балагур // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – № 5. 2. Бабурова Г. А . Учебники для вузов / Бабурова Г. А. – Кинология. Учебник, 5 изд . – Лань, 2018. 3. Богданюк О.Д. Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів державної прикордонної служби: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.Д. Богданюк. – Хмельницький, 2007. 4. Була Л. В. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку наркотичних засобів та зброї: дис. канд. с/г наук: спец. 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» / Людмила Валер’янівна Була. – Чубинське: УААН, 2009. 5. Виноград О.В. Педагогічні умови формування професійних якостей військовослужбовців-кінологів у процесі навчання: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. пед. наук: спец. 20.02.02 «Військова педагогіка та психологія / О.В. Виноград. – Хмельницький, 2001. 6. Гриценко В. В . Учебники для вузов / Гриценко В. В . – Техника дрессировки собак. Навыки послуш. Уч. Пос. 2 изд. – Лань, 2018. 7. Заболотна О.Р. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О.Р.Заболотна; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім.Б.Хмельницького. – Хмельницький, 2012. 8. Методика привчання службових собак до пошуку зразків СІТЕС / Укл. // О. В. Дворнічен. – Хмельницький, 2014. 9. Наказ МНС України від 30.11.2006 р. № 761 «Про заходи щодо організації діяльності Кінологічної служби МНС України». – К.: МНС України, 2006. – 11 с. – (Нормативний документ МНС України. Наказ). 10. Наказ МНС України від 30.11.2006 р. № 761 «Про заходи щодо організації діяльності Кінологічної служби МНС України». – К.: МНС України, 2006. – 11 с. – (Нормативний документ МНС України. Наказ). 11. Про затвердження Положення про Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міндоходів та Положення про Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень Міндоходів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства доходів і зборів України від 29 травня 2013 р. № 133. – Режим доступу : http://mіnrd.gоv.uа/prо-mіnrd-ukrаіnі/strukturа-/spеtsіаlіzоvаn-dеpаrtаmеnt-tа-оrg/spеtsіаlіzоvаnа-lаbоrаtоrіyа-z-pіtаn-е/dіyаlnіst/nоrmаtіvnа-bаzа-slеd-/62789.html. 12. Романишина, Л.М., Богданюк, О.Д. Роль викладача у формуванні готовності майбутніх кінологів до службової діяльності // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип. 11. Ч.1. – Ялта: РВВ КГУ, 2006.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4341
ISBN: 978-966-337-541-0
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4174_IR.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.