Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/4342
Title: Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних органів
Other Titles: Fundamentals of tactical training of law enforcement officers
Authors: Чмелюк В.В.
Грищук В.Л.
Бадьора С.М.
Антоненко С.А.
Chmelyuk V.V.
Grishchuk V.L.
Cheerful S.M.
Antonenko S.A.
Keywords: комунікативні процеси
професійне спілкування правоохоронця
заходи примусу
перевірка документів громадян
поверхнева перевірка
правила затримки транспортних засобів
огляд приміщення
вибухові пристрої
communication processes
professional communication of the law enforcement officer
enforcement measures
verification of citizens' documents
surface checks
rules for vehicle delays
inspection of premises
explosive devices
Issue Date: 2019
Publisher: Ун-т ДФС України – Ірпінь
Citation: Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних органів : навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. М. Бадьора, С. А. Антоненко // Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 218 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 51).
Series/Report no.: На допомогу студенту УДФСУ;Т.51
Abstract: Посібник базується на нормативно правовій базі України і літературних джерелах зарубіжних та вітчизняних дослідників, багаторічному досвіді викладання дисципліни що дає змогу використовувати його у навчальному процесі закладів вищої освіти правоохоронних структур, системі службової підготовки правоохоронців. Засвоєння запропонованого матеріалу з тактичної підготовки у визначеній послідовності та об’ємі надасть можливість створити якісну базову підготовку у всіх правоохоронних структурах що в свою чергу призведе до зростання рівня кваліфікації та іміджу правоохоронця.
The manual is based on the legal framework of Ukraine and the literary sources of foreign and domestic researchers, many years of experience teaching the discipline that allows it to be used in the educational process of higher education law enforcement agencies, the system of official training of law enforcement officers. The assimilation of the proposed tactical training material in a specific sequence and scope will provide an opportunity to create quality basic training in all law enforcement agencies, which in turn will lead to an increase in the skill level and image of the law enforcement officer.
Description: 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 63. – Ст. 2075. 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. // Голос України. – 2012. – № 90–91. – 19 травня. 4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131. 5. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15. – Ст. 588. 6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 7. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1248. 8. Інструкція про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України затверджена наказом МВС України від 09 липня 2014 року № 653, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2014 року за № 870/25647. 9. Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України 04.08.2017 № 690. 10. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС 21.08.98 № 622. 11. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю: Наказ МВС України від 1 лютого 2016 р. № 70 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z0250-16 12. Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України: Наказ МВС України від 28 липня 1994 р. № 404 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0213-94 13. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22 жовтня 2012 р. № 940 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ z0054-13 14. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України: Наказ МВС України від 23 травня 2017 р. № 440 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0750-17 15. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07 липня 2017 р. № 575 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17 16. Про затвердження Курсу стрільб зі стрілецької зброї для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України та норм витрат боєприпасів МВС, ГУМВС, УМВС, відомчими навчальними закладами: Наказ МВС України від 7 вересня 2011 р. № 658 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ua/MVS267.html 17. Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України: Наказ МВС України від 26 січня 2016 р. № 50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16 18. Про затвердження інструкції з організації і тактики проведення операції «Перехват»: Наказ МВС України від 12.02.2013 № 141. 19. Актуальні проблеми службово-бойової діяльності ОВС України в сучасних умовах: матеріали круглого столу, м. Одеса, 29 жовтня 2015 р. – Одеса: ОДУВС, 2015. – 184 с. 20. Актуальні проблеми професійної підготовки поліцейського: матеріали круглого столу, м. Одеса, 26 жовтня 2016 р. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 204 с. 21. Алфьоров С. М. Правові та психологічні аспекти тактики захисту та затримання неозброєного й озброєного злочинця: практ. посібник / С. М. Алфьоров, М. О. Середа. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2009.– 72 с. 22. Банах С. М. Тактико-спеціальна підготовка працівників ОВС України: навч. посібник / С. М. Банах, В. Р. Булачек, І. С. Винярчук та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 300 с. 23. Братель С. Г. Дотримання прав і свобод громадян під час затримання працівниками патрульної служби МВС України / С. Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 2. – Ч. 2. – С. 294–299. 24. Булачек В. Р. Організація та проведення практичних занять з тактико-спеціальної підготовки із працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ України із застосуванням ситуаційних задач та алгоритмів дій працівників ОВС в ситуаціях озброєної протидії з боку злочинців: методичні рекомендації / В. Р. Булачек, І. Ю. Землянський, Ю. Р. Йосипів та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 79 с. 25. Булачек В. Р. Особиста безпека працівника ОВС України: навч. посібник. – 2-ге вид. зі змін. і доп. / В. Р. Булачек, С. М. Банах, О. І. Тьорло, І. Ю. Землянський та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 264 с. 26. Винярчук І. С. Вогнева підготовка працівника ОВС України: навч.-метод. посібник / І. С. Винярчук, С. М. Банах, В. Р. Булачек та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 355 с. 27. Гончаренко Д. В. Основи тактико-спеціальної підготовки: метод. посібник / Д. В. Гончаренко, В. П. Ковальчук, І. Б. Тучапець. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 584 c. 28. Губарєв Г. Г. Пристрої примусової зупинки автотранспорту: сучасний стан та перспективи розвитку / Г. Г. Губарєв // Право і безпека. – 2013. – № 2 (49). – С. 119–126. 29. Губарєв Г. Г. Законодавчо-організаційні та науковотехнічні аспекти вирішення проблеми незаконного обігу та сертифікації електро-шокових пристроїв в Україні / Г. Г. Губарєв // Право і безпека. – 2013. – № 1 (48). – С. 47–52. 30. Збірник типових екстремальних ситуацій та алгоритми правильних дій працівників міліції в таких ситуаціях під час виконання службових обов’язків по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю / за ред. М. І. Ануфрієва. – К.: МВС України, 2001. 31. Землянський І. Ю. Основи тактичних дій працівників міліції з ліквідації масових заворушень: метод. рекомендації / І. Ю. Землянський, В. Р. Булачек, Ю. Р. Йосипів та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 61 с. 32. Йосипів Ю. Р. Тактичне керівництво та організація несення служби працівниками правоохоронних органів України в зоні проведення антитерористичної операції: навч. посібник / Ю. Р. Йосипів, С. М. Банах, О. І. Тьорло, В. М. Синенький та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 136 с. 33. Йосипів Ю. Р. Тактичне керівництво щодо несення служби на блокпостах в умовах наступу і оборони, затримання озброєних злочинців, банд та формувань: метод. рекомендації / Ю. Р. Йосипів, С. М. Банах, В. Р. Булачек та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 139 с. 34. Йосипів Ю. Р. Психологічна готовність працівників ОВС до діяльності в екстремальних ситуаціях: дис. канд. юрид. наук: 19.00.06 / Йосипів Юрій Романович. – К., 2010. – 228 с. 35. Корнієнко М. В. Роль органів внутрішніх справ України в охороні громадського порядку при ускладненні оперативної обстановки / М. В. Корнієнко. – Дніпропетровськ: Україна, 2001. – 430 с. 36. Рекомендації з заходів безпеки для попередження тероризму на стадіонах і аренах. Національне управління по боротьбі з тероризмом (Великобританія). 37. Технології безпеки Ingersoll Rand. Посібник із заходів безпеки. Версія 10. NASCAR, Inc. 2006. 38. Тьорло О. І. Особиста безпека працівника міліції під час виконання службових обов’язків: метод. рекомендації / О. І. Тьорло, С. М. Банах, В. Р. Булачекта ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 94 с. 39. Тьорло О. І. Основи тактико-спеціальної підготовки: навч. посібник / О. І. Тьорло, В. Р. Булачек. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 268 с. 40. Тьорло О. І. Класифікація та види саморобних вибухових пристроїв: метод. рекомендації / О. І. Тьорло, А. В. Ярославський, Ю. Р. Йосипів та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 87 с. 41. Шаповалов Б. Б. Психологія і тактика дій працівників міліції в ситуаціях озброєної протидії з боку злочинців: метод. рекомендації / Б. Б. Шаповалов В. С. Медведєв, М. О. Супрун. – К.: ДНДІ МВС України, 2011. – 75 с. 42. Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ 43. Урядовий портал (КМУ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 44. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 45. Офіційний сайт МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/ 46. Офіційний сайт СБ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/ 47. Офіційний сайт МНС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/ 48. Офіційний сайт УДО України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.do.gov.ua/ 49. Офіційний сайт Національної Гвардії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vv.gov.ua/ 50. Офіційний сайт ДСО МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dso.gov.ua/ 51. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fort. vn.ua/ua/produkciya/speczasobi.html 52. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.teren. net.ua/ru/products/specsredstva/pno/1/index.html
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4342
ISBN: 978-966-337-536-6
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4175_IR.pdf3.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.