Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/624
Title: Лінгвістичний потенціал теорії фреймів
Other Titles: Linguistic potential of the frame theory
Authors: Сукаленко Т.М.
Sukalenko T.N.
Keywords: Лінгвокультурний типаж «панна»,
поняттєві,
перцептивно-образні і ціннісні характеристики,
фрейм
The linguistic-cultural type «Miss» (young lady),
conceptual,
perceptual-pictorial and evaluative characteristics,
frame
Issue Date: 2014
Publisher: Науковий вісник Ужгородського національного університету
Citation: Сукаленко Т. М. Лінгвістичний потенціал теорії фреймів / Т. М. Сукаленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2014.-Вип. 2 (32). – 18-22.
Abstract: У статті розроблено модель опису лінгвокультурного типажу «панна», зафіксованого в українському художньому дискурсі XIX століття з урахуванням його поняттєвих, образно-перцептивних, оцінних і ціннісних характеристик. У роботі пропонується новий підхід до мовного моделювання національного характеру – опис лінгвокультурних типажів, що представляють собою впізнавані узагальнені образи представників певних соціальних груп, чия поведінка була обумовлена загальними етнокультурними домінантами і мала значний вплив на формування колективного світосприйняття в Україні. Ця стаття подає проміжні результати дослідження типажу «панна», що виконується в руслі лінгвокультурології. Автор статті досліджує поведінкові характеристики типізованої особистості панни через призму української літератури XIX століття, спираючись на теоретичні напрацювання, викладені в низці публікацій професора В.І. Карасика, присвячених новому напряму в лінгвокультурології – теорії лінгвокультурних типажів. У структурі типажу «панна» виокремлено 3 основні фрейми : «Зовнішні характеристики», «Внутрішні моральні характеристики», «Соціальний стан і соціальна поведінка» The article suggests the model of description of the linguistic-cultural type «Miss» (young lady) introduced in the Ukrainian artistic discourse of the XIXth century with due regard to its conceptual, perceptual-pictorial and evaluative characteristics. The research work introduces a new approach to linguistic modeling of the national character through the description of linguistic-cultural types as recognizable generalized images of representatives from certain social groups, whose conduct was preconditioned by common ethnical-cultural dominants and affected the process of formation of collective mentality in Ukraine. The present report shows the intermediate results of the analysis of the type «Miss» (young lady) in the linguistic-cultural aspect. The author considers behavioristic parameters of the typified individuality of the «Miss» (young lady) in Ukrainian literature of the XIX century guided by the ideas, suggested in several publications of prof. V.I. Karasik, devoted to the new trend in linguistic-cultural studies – the theory of linguistic-cultural types. In the structure of the type «Miss» (young lady) the author of the article singles out 3 basic frames: «Outward characteristics», «Inner moral characteristics», «Social state and social behavior»
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/624
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
579_IR.pdf328.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.