Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/671
Title: Задачний підхід при вивченні педагогіки в університеті
Other Titles: Zadaci approach in the study of pedagogy at the University.
Authors: Бадьора С.М.
Badera S.M.
Keywords: Вивчення педагогіки,
задачний підхід,
педагогічні задачі,
дослідницькі уміння викладача,
мотивація студентів.
The study of pedagogy,
zadachi approach,
teaching tasks,
research skills of the teacher,
motivation of the students.
Issue Date: 2014
Publisher: Наукові записки. Серія Психолого-педагогічні науки. (Ніжинський державний університет імені М. Гоголя)
Citation: Бадьора С. М. Задачний підхід при вивченні педагогіки в університеті / С. М. Бадьора // Наукові записки. Серія Психолого-педагогічні науки. (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – 2014. – № 2 – С. 30–34.
Abstract: У статті з’ясовано особливості застосування задачного підходу під час вивчення педагогіки. Акцентовано увагу на тому, що традиційним на сьогодні, незважаючи на значну кількість наукових досліджень, що переконують у його слабкій результативності, є «знаннєвий» підхід. Такий підхід орієнтує студента на виконавчу діяльність, що негативно впливає на ініціативність, пізнавальну самостійність та креативність майбутнього вчителя. Зазначено, що використання прикладних педагогічних задач у процесі викладання педагогіки сприяє більш усвідомленому сприйманню студентами теоретичних положень, знайомить їх із передовим досвідом учителів та шкіл, виховує в них уміння спостерігати й аналізувати свою роботу та роботу інших. Доведено, що використання зазначеного підходу в усіх формах навчання (лекційних, семінарсько-практичних заняттях, самостійної та індивідуальної роботи) сприяє формуванню в нього дослідницької компетентності, яка виявляється в умінні орієнтуватися в потоці інформації, що швидко змінюється; порівнювати, аналізувати, узагальнювати, знаходити найкращі варіанти рішень, тобто досліджувати конкретні педагогічні ситуації; здійснювати пошукову діяльність, постійну самоосвіту, бачити перспективи власної самоосвітньої траєкторії і планувати стратегію її розвитку. Акцентовано увагу на тому, що використання задачного підходу буде ефективним за наявності певних умов, а саме: дослідницьких умінь у викладача та мотивації студентів до майбутньої педагогічної діяльності. The article deals with the peculiarities of application of task approach in the study of pedagogy. The main attention pays that the traditional today, despite the considerable amount of research that convinces its weak performance is "Knowledge" approach. This approach focuses students on performing activities that adversely affect the initiative, cognitive independence and creativity of future teachers. Indicated that using the educational problems in teaching pedagogy helps students to get more conscious perception of theoretical positions, acquaints them with the best practices of teachers and schools, teaches them the ability to observe and analyze their work and the work of others. It is proved that the usage of this approach in all forms of education: lectures, seminars and practical classes, independent and individual work contributes to research in his competence, which is manifested in the ability to navigate the flow of information is changing rapidly; compare, analyze, synthesize, to find the best options for solutions that explore specific teaching situation; carry out search activity, constant self-education, self education see prospects own trajectory and plan a strategy for its development. The attention pays that the usage of task approach will be effective in the presence of a teacher research skills and motivation of students for future educational activities.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/671
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
626_IR.pdf673.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.