Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/790
Title: Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів
Other Titles: The regulative potential of the financial market in conditions of global challenges
Authors: Онишко С.В.
Onyshko S.V.
Keywords: глобалізація,
фінансовий ринок,
регулятивний потенціал,
інституційні інвестори,
фондовий ринок,
пенсійна система,
страховий ринок
globalization,
financial market,
regulative potential,
institutional investors,
stock market,
pension system,
insurance market
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України
Citation: Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: монографія / за заг. ред. С. В. Онишко, авт. кол.: С.В. Онишко, Т.Г. Венгуренко, Ю.Ю. Вергелюк [та ін.]; Нац. ун-т ДПС України. – Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2016. – 452 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні») ISBN 978-966-337-406-2
Abstract: У монографії представлені результати дослідження проблеми регулятивного потенціалу фінансового ринку в умовах глобалізації. З’ясовуються методологічні основи та передумови ефективності функціонування фінансового ринку під впливом трансформацій, обумовлених глобальними і локальними викликами. Дана оцінка резервів інституційних секторів економіки, зовнішнього і внутрішнього потенціалів фінансового ринку для відновлення економіки України. Виявлені перспективи підвищення запасу гнучкості фінансового ринку на основі макропруденційного регулювання. Значна увага приділена регулятивним механізмам накопичення якісних елементів в окремих сегментах фінансового ринку. Це стосується регулювання кредитних послуг банків, управління активами інституційних інвесторів на фондовому ринку, розвитку строкового сегмента ринку цінних паперів. Доводиться необхідність підвищеної уваги до оподаткування на ринку цінних паперів, використання інструменту тонкої капіталізації з метою мінімізації податкових ухилень, а також контролю фінансових потоків через низько податкові юрисдикції. Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, працівників органів державної влади, які приймають рішення у фінансовій сфері та аналітиків фінансового ринку The monograph presents the results of research of regulative potential of the financial market in conditions of globalization. Authors analyzed the methodological basis and preconditions of efficiency of functioning financial markets by influenced transformations caused by global and local challenges. The estimation of reserves institutional sectors, external and internal financial market potential for economic recovery in Ukraine. Identified prospects of improving flexibility reserve of financial market based on macro-prudential regulation. Considerable attention is paid to the regulatory mechanisms of accumulation qualitative elements in some segments of the financial market. This applies to regulation of credit services banks, asset management of institutional investors in the stock market, development of term segment of the securities market. Proves the necessity of increased attention to the taxation in the securities market, the use of thin capitalization tool to minimize tax evasion and control of financial flows through the low-tax jurisdiction. Monograph is intended for researchers, teachers and students, financial market analysts, representatives of public authorities that make decisions in the financial sector.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/790
ISBN: 978-966-337-406-2
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
650_IR.PDF4.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.