Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/804
Title: Розслідування корупційних правопорушень в кримінальному процесі України
Other Titles: The investigation of corruption offenses in the criminal process Ukraine
Authors: Кимлик Н.В., Кимлик Р.В., Жерж Н.А
Kymlyk N.V., Kymlyk R.V., Zherzh N.A.
Keywords: Корупція,
корупційні правопорушення,
розслідування корупційних правопорушень,
типові слідчі ситуації,
тактичні прийоми розслідування злочинних корупційних діянь.
Corruption,
corruption,
investigating corruption offenses typical investigative situations,
criminal investigation tactics corruption.
Issue Date: 2014
Publisher: Ірпінь.
Citation: Кимлик Н.В. Розслідування корупційних правоворушень в кримінальному процесі України: монографія / Н.В. Кимлик, Р.В. Кимлик, Н.А. Жерж. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2014. – 226 с.
Abstract: У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці, на основі комплексного дослідження положень теорії кримінального процесу, криміналістики, узагальнення слідчої та судової практики й положень нового кримінального процесуального та антикорупційного законодавства, охарактеризовані особливості та характерні риси розслідування корупційних правопорушень в кримінальному процесі України. Також здійснено теоретичне обґрунтування і розроблені рекомендації щодо вдосконалення діяльності практичних працівників з питань кримінального провадження. Виокремлені основні етапи генезису корупції, її типові ознаки, особливості елементів складів злочинів даної категорії, типові ознаки способів підготовки, вчинення та приховування корупційних правопорушень. На основі вивчення міжнародно-правового досвіду зарубіжних країн та специфіки системи побудови державних органів, щодо запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, розроблені відповідні пропозиції для ефективної боротьби з корупційним злочинами в Україні і сформульовані пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази, спрямованої на підвищення ефективності розслідування корупційних правопорушень в кримінальному процесі України. The book for the first time in domestic jurisprudence, based on a comprehensive study of the theory of criminal proceedings, criminology, investigation and generalization of judicial practice and the provisions of the new Criminal Procedure and anti-corruption legislation, described the characteristics and features of investigation of corruption offenses in the criminal process Ukraine. Also, the theoretical study and recommendations on the improvement of practitioners on criminal proceedings. Isolate the main stages of the genesis of corruption, its typical characteristics, features elements of the crimes of this category, the typical signs of ways to prepare, commit and conceal corruption. On the basis of international legal experience of foreign countries and specific system construction of public authorities to prevent, detect and investigate corruption offenses elaborated appropriate proposals to effectively combat corruption crime in Ukraine and formulated proposals to improve legislation aimed at improving the efficiency of the investigation of corruption offenses in the criminal process Ukraine.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/804
ISBN: 978-966-337-367-6
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
805_IR.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.