Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/857
Title: Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями
Other Titles: Modern information systems and technology: management knowledge
Authors: Антоненко В.М.
Мамченко С.Д.
Рогушина Ю.В.
Antonenko V.M.
Mamchenko S.D.
Rohushyna Y.V.
Keywords: дані
інформація
знання
типи знань
генерація знань
управління знаннями
модель управління знаннями
модель подання знань
нечітка множина
нечітка змінна
фазифікація
дефазифікація
модель Мамдані
модель Сугено
MatLab
нечітка кластеризація
експертна система
онтологія
модель онтології
Protege
IDEF5
Semantic Web
програмні агенти
мультиагентні системи
Data Mining
нейронні мережі
data
information
knowledge
types of knowledge
knowledge generation
knowledge management model of knowledge management model of knowledge
fuzzy set
fuzzy variable phasing
Defuzzification model Mamdani model Sugeno
MatLab
fuzzy clustering
expert system
ontology model ontology
Protege
IDEF5
Semantic Web
software agents
multi-agent systems
Data Mining
neural networks
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь.
Citation: Антоненко В.М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями: навч. посіб. / В.М. Антоненко, С.Д. Мамченко, Ю.В. Рогушина; Держ. фіскальна служба України, Національний ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2016. – 212 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»).
Abstract: Навчальний посібник присвячений сучасним інформаційним системам і технологіям управління знаннями. Посібник містить теоретичні відомості, які можна використати у лекційних заняттях, та лабораторні роботи для набуття практичних навичок і закріплення теоретичних знань. Формуються базові поняття щодо категорії «знання», дається класифікація знань та моделі подання знань в інтелектуальних системах, визначається сутність системи управління знаннями та основних інформаційних технологій управління ними. Для набуття практичних навичок пропонується застосування технологій системи MatLab. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, які досліджують технології управління знаннями.
The manual is devoted to modern information technology systems and knowledge management. The manual includes theoretical information that can be used in lectures and labs for practical skills and consolidate the theoretical knowledge. Forming the basic concepts regarding the category of "knowledge", given the classification of knowledge and models of knowledge in intelligent systems defined the essence of knowledge management and basic information technology management. To acquire practical skills offered use of technology system MatLab. Designed for students, graduate students, who study technology knowledge management.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/857
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
849_IR .pdf9.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.