Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/875
Title: Організація і методика економічного аналізу діяльності підприємства
Other Titles: Organisation and methods for economic analysis of the company
Authors: Пастернак М.М., Сілінська С.М.
Pasternak M.M., Silinska S.M.
Keywords: Організація економічного аналізу на підприємстві;
інформаційна база економічного аналізу;
аналіз доходів і витрат підприємства;
аналіз ресурсів підприємства;
організація і методика аналізу фінансових результатів підприємства;
аналіз рентабельності підприємства;
аналіз рентабельності продукції;
аналіз активів підприємства;
аналіз оборотності оборотних коштів;
аналіз власного капіталу;
організація і методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності;
організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства;
організація і методика аналізу фінансового стану підприємства;
узагальнення результатів аналізу господарської діяльності підприємства.
Organization for Economic Analysis at the company,
infobase of economic analysis,
analysis of revenues and expenses of the enterprise,
enterprise resource analysis,
organization and methods of analysis of financial results,
profitability analysis,
analysis of product profitability,
analysis of assets,
analysis of working capital turnover,
analysis equity,
organization and methods of analysis of foreign trade activities,
organization and methods of analysis of investment activity of the enterprise,
organization and methods of financial analysis.
Issue Date: 2011
Publisher: Київ : Дія
Citation: Пастернак М. М. Організація і методика економічного аналізу діяльності підприємства : навч. посіб. / М. М. Пастернак, С. М. Сілінська. – Київ : Дія, 2011. – 532 с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлений відповідно до робочої навчальної програми нормативної дисципліни «Організація і методика економічного аналізу», що включена у навчальний план циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». Призначений для повного і глибокого вивчення організації та методики комплексного, системного економічного аналізу діяльності підприємства. Навчальний посібник написано з урахуванням найновіших досягнень економічного аналізу в умовах ринкової економіки. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, практичних працівників. Textbook prepared according to the working curriculum regulatory discipline «The organization and methods of economic analysis», that is included in the curriculum cycle professional training bachelors in the direction 0305 «Economics and Entrepreneurship» specialty 6.030509 «Accounting and Auditing». Designed for complete and thorough study of organization and methods of complex, systematic economic analysis of the company. The manual is written with the latest achievements in the economic analysis of the market economy. The manual is intended for students of economic specialties of higher educational institutions students of advanced training and retraining, practitioners.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/875
ISBN: 966-7665-63-1
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
864_IR.pdf37.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.