Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/926
Title: Правовий статус фіскальних органів України та держав-членів Європейського Союзу
Other Titles: The legal status of Ukraine and fiscal authorities of the Member States of the European Union
Authors: Олійник О.Д., Мулявка Д.Г.
Oliinyk O.D., Muliavka D.G.
Keywords: правовий статус фіскальних органів України,
правовий статус держав-членів Європейського Союзу,
податки та збори.
fiscal Legal Status of Ukraine,
the legal status of the Member States of the European Union,
taxes and fees.
Issue Date: 2016
Publisher: Національний університет ДПС України
Citation: Олійник О. Д. Правовий статус фіскальних органів України та держав-членів Європейського Союзу : монографія / О. Д. Олійник Д. Г. Мулявка. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2016. – 166 с.
Abstract: Монографія «Правовий статус фіскальних органів України та держав-членів Європейського Союзу», підготовлена кандидатом юридичних наук Олійник О.Д. та кандидатом юридичних наук, професором Мулявкою Д. Г. є самостійною і завершеною науковою працею, в якій на основі вивчення теоретичних положень, нормативних джерел та матеріалів практики, у поєднанні з досягненнями вітчизняних та зарубіжних учених здійснено комплексний аналіз правового статусу фіскальних органів України та держав-членів Європейського Союзу. Сучасна ситуація у фіскальній сфері для країни визначається економістами однією з найбільших економічних та соціально-політичних проблем. У зв’язку з цим, фіскальна політика держави спрямована на спрощення системи податків, зборів та платежів, у тому числі шляхом підвищення якості обслуговування платників податків відповідними органами, запровадження нових, більш ефективних методів роботи останніх, зниження податкового тягаря на фізичних та юридичних осіб. Зважаючи на прагнення України долучитись до європейського співтовариства, необхідно щоб реформування фіскальної сфери супроводжувалась поетапним запровадженням європейських стандартів, у першу чергу, щодо якості та ефективності діяльності фіскальних органів. Діяльність цих органів універсальна і специфічна, вона не має аналогів. Її багатоплановість проявляється в різноманітності виконуваних соціальних функцій, закріплених у чинному законодавстві України. Виходячи з цього, ключовим моментом для удосконалення інституціональної системи фіскальних органів є запровадження нових форм і методів їхньої діяльності, що неможливе без використання кращого досвіду країн-учасників Європейського Союзу. У зв‘язку з цим виникає потреба у проведенні порівняльно-правового аналізу на предмет можливого використання нових алгоритмів застосування системи економічних, політичних, організаційних, правових і інших засобів забезпечення функціонування фіскальних органів з метою підвищення їхньої ефективності. Високий ступінь вірогідності та наукової обґрунтованості результатів монографії забезпечено завдяки використанню значного обсягу узагальнених міжнародних теоретичних і практичних матеріалів, а також відповідних наукових методів, що дозволило автору сформулювати ряд досить важливих обґрунтованих наукових положень, висновків та запропонувати логічні слушні рекомендації щодо удосконалення сучасної вітчизняної адміністративно-правової доктрини та чинного законодавства. Детальний аналіз монографії містить розв’язання ряду теоретичних і практичних завдань, які мають важливе значення для адміністративно-правової науки та правозастосовчої діяльності. Робота може бути використана у нормотворчому процесі та практичній діяльності органів державної фіскальної служби України, а також у науково-дослідній роботі та навчальному процесі. Проведений аналіз монографічного дослідження дозволяє зробити висновок, що підготовлена робота кандидатом юридичних наук Олійник О.Д. та кандидатом юридичних наук, професором Мулявкою Д. Г. відповідає вимогам, які пред’являються до подібного роду документів і може бути рекомендована до друку та використання у навчальному процесі і практичній діяльності, а також правотворчій та правозастосовчій діяльності. The book "The legal status of Ukraine and fiscal authorities of the Member States of the European Union", prepared by the candidate of legal sciences Oliinyk O. and Doctor of Law, Professor Mulyavka D. is independent and complete scientific work, which based on the study of theoretical positions, legal sources and materials practice, combined with the achievements of domestic and foreign scientists carried out a comprehensive analysis of the legal status of Ukraine and fiscal powers -term European Union. The current situation in the country fiscal economists determined one of the biggest economic, social and political problems. In this regard, the fiscal policy of the state aimed at simplification of taxes, fees and payments, including by improving the quality of taxpayer service relevant authorities, the introduction of new, more efficient methods of the past, reducing the tax burden on individuals and entities. Considering Ukraine's aspirations to join the European community, it is necessary to reform the fiscal accompanied by the gradual introduction of European standards, primarily on the quality and effectiveness of the fiscal authorities. The activities of these universal and specific, it is unparalleled. Its diversity is manifested in a variety of social functions performed enshrined in the current legislation of Ukraine. Therefore, the key to improving the institutional system of fiscal authorities are introducing new forms and methods of their work, which is impossible without the use of best practice member countries of the European Union. In this regard, there is need for comparative legal analysis for possible use of new algorithms for application of economic, political, organizational, legal and other means to ensure the functioning of the fiscal authorities to improve their effectiveness. The high degree of probability and scientific validity of the results monographs achieved through the use of a significant amount of generalized international theoretical and practical material and relevant scientific methods that allowed the author to formulate a number of very important substantiated scientific statements, conclusions and offer logical sensible recommendations for improving the current national administrative and legal doctrine and applicable law. Detailed analysis of the monograph contains solve a number of theoretical and practical tasks which are essential for administrative and legal science and enforcement activities. The work can be used in the legislative process and practice of the State Fiscal Service of Ukraine, as well as in research work and teaching process. The analysis of monographic studies suggest that prepared the candidate of legal sciences Oliinyk O. and Doctor of Law, Professor Mulyavka D. meets the requirements that apply to such documents and can be recommended for publication and use in the educational process and practice, and law-making and law enforcement.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/926
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
913_IR.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.