Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/938
Title: Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків
Other Titles: Administrative and legal measures to ensure the rights of taxpayers
Authors: Мулявка Д.Г.
Mulyavka D.G.
Keywords: забезпечення прав платників податків
адміністративно-правовий статус платників податків
діяльність підрозділів апеляції
Асоціація платників податків
звернення громадян
судовий захист прав платників податків
taxpayers’ rights insurance
administrative-legal status of taxpayers
subunits of appeals activity
taxpayers association
citizens apply
tax payers’ rights judicial protection
Issue Date: 2004
Publisher: Нац. академія державної податкової служби України
Citation: Мулявка Д. Г. Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дмитро Григорович Мулявка ; Нац. академія державної податкової служби України.– Ірпінь, 2004. – 19 с.
Abstract: Автореферат дисертаційної роботи є самостійною і завершеною науковою працею, в якій комплексно досліджено проблему адміністративно-правового забезпечення прав платників податків. На основі проведеного аналізу широкого масиву нормативних актів, наукових джерел, дослідження історико-правового аспекту розвитку податкової системи розглянуто формування інституту платників податків: поняття, зміст, правовий статус та права платників податків. Досліджуючи організаційно-правові засади реалізації прав платників податків узагальнено правозастосовчу практику, вивчено зарубіжний досвід роботи податкової служби Німеччини, Франції, Канади, США, вперше в українській правовій науці розкривається питання кадрового забезпечення та взаємодія громадян і юридичних осіб з податківцями. При цьому звертається увага, що всі суб’єкти податкових відносин є рівноправні партнери. Особливо велике значення і вплив на захист прав платників податків мають правова неузгодженість і незавершеність в нормативно-правовому регулюванні податкових відносин. Проаналізовано роботу громадських формувань і визначено їх роль в забезпеченні прав платників податків. Вивчено практику і порядок розгляду звернень громадян і скарг на дії органів державної податкової служби та їх посадових осіб. Окремо в дисертації розглядається питання судового захисту прав платників податків. За результатами дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, які мають за мету вдосконалити адміністративно-правову діяльність підрозділів податкової міліції та інспекції, спрямовану на забезпечення прав громадян і юридичних осіб, які своєчасно сплачують податки.
Dissertation for receiving of the candidate’s of law sciences degree on specialty 12.00.07 – theory of administration; administrative law and process; finance law; informational law. – National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin 2004. The dissertation is a self-dependant and complete scientific research, which fully examines the problem of administrative-legal insurance of taxpayers’ rights. Formation of the institute of taxpayers, its definition, content, legal status and taxpayers’ rights are considered on basis of conducted analysis of wide corpus of legal documents, scientific sources, research of historical aspect of tax system development. In the context of examination of legal-organizational fundamentals of taxpayers’ rights realization, law-use practice is summarized, German, France, Canada, USA experience of tax service work is studied. For the first time in Ukrainian law science the question of staff supplying and cooperation of citizens and legal persons with tax service workers is uncovered. At the same time, the attention is paid to the aspect of taxpayers and tax workers equality as partners. Law collisions and incomplete tax relations regulation by legal norms have special significance and influence on taxpayers’ rights protection. This research analyses work of public establishments, their role in taxpayers’ rights insurance. It studies practice and order of examination of citizens’ appeals and complaints on actions of state tax service bodies and their officials.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/938
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
920_IR.pdf249.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.